Vedtægter for Krop og Kultur
 

§ 1

Foreningens navn er ”Krop og Kultur”.
Hjemsted: Viborg Kommune.

§ 2

Foreningens formål er ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3

Foreningen er tilsluttet DGI, Midtjylland.

§ 4

1. Som aktive medlemmer kan optages voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.
2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§ 5

1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand og 4 bestyrelsesmedlemmer.
2. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, dog sådan at 2 er på valg efter 1 år efter stiftende generalforsamling.
3. Valgbar er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 18 år.

§ 6

Foreningskontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

§ 7

1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts/april måned og annonceres i dagspressen med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.
2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftlig være formanden i hænde 8 dage før.
3. Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 18 år, har stemmeret.
4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem samt til ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.
5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 8

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af forslag
5. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af:
a) Bestyrelsesmedlemmer
b) 2 Suppleanter
c) 2 Revisorer
d) 1 Revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst ¼ af foreningens aktive medlemmer stiller skriftlig krav herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtager, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 10

Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden og tager beslutningsreferat.

§ 11

Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.
 
§ 12

Foreningen tegnes udadtil i det daglige ved forretningsføreren på foranledning af formanden, dog skal dokumenter vedrørende lån i samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom underskrives af den samlede bestyrelse.

§ 13

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 14

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 15

1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor (se indkaldelse § 9).
2. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler velgørende formål.

 

Vedtægterne er vedtaget på en stiftende generalforsamling, onsdag den 19. marts 1986.
Vedtægterne er ændret på generalforsamlingen den 21. marts 2001.