หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์
วิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

บทที่ 1. สถิติและข้อมูล

1. ตัวอย่างของกรณีหรือปัญหาที่ต้องใช้สถิติ

2. ความหมายของสถิติ

3. สถิติกับการตัดสินใจและวางแผน

4. ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล

บทที่ 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

1. การแจกแจงข้อมูลความถี่

· การแจกแจงความถี่สะสม

· การแจกแจงความถี่สัมพัทธ์

· การแจกแจงความถี่สะสัมสัมพัทธ์

2. การแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟ

· ฮิสโทแกรม

· แผนภาพต้น ใบ

3. การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล

· เปอร์เซ็นไทล์

· การหาเปอร์เซนไทล์ของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่

4. การวัดค่ากลางของข้อมูล

· ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

· ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก

· ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม

· การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตข้อมูลที่แจกแจงความถี่

· มัธยฐาน

· ฐานนิยม

· ข้อสังเกตและหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการใช้ค่ากลางชนิดต่าง ๆ

5. การวัดการกระจายของข้อมูล

· พิสัย

· ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

· ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่, ค่ากลางและการกระจายของข้อมูล

บทที่ 3. การสำรวจความคิดเห็น

1. วิธีสำรวจความคิดเห็น

· ขอบเขตของการสำรวจ

· วิธีเลือกตัวอย่าง

· การสร้างแบบสำรวจความคิดเห็น

· การประมวลผลและวิเคราะห์คึวามคิดเห็น

2. ตัวอย่างเรื่องที่เคยมีการสำรวจความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ

3. การนำผลการสำรวจความคิดเห็นไปใช้ประโยชน์

 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

บทที่ 1. จำนวนเชิงซ้อน

1. การสร้างจำนวนเชิงซ้อน

2. สมบัติเชิงพีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อน

3. รากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน

4. กราฟและค่าสัมบรูณ์ของจำนวนเชิงซ้อน

5. จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว

6. รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน

7. สมการพหุนาม

บทที่ 2. ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น

1. กราฟ

2. ดีกรีของจุดยอด

3. แนวเดิน

4. กราฟออยเลอร์

5. การประยุกต์ของกราฟ

บทที่ 3. ความน่าจะเป็น

1. กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

2. วิธีเรียงสับเปลี่ยน

3. วิธีจัดหมู่

4. ทฤษฎีบททวินาม

5. ความน่าจะเป็นและกฎที่สำคัญบางประการของความน่าจะเป็น
 

สถิติ Statistics

เป็นคำที่แปลมาจากศัพท์ Statistik ในภาษาเยอรมัน ซึ่งคิดค้นขึ้นโดยGot fried Ache wall ( 1719-1772 ) เป็นคำที่มีรากศัพท์เดียวกับคำว่า “State” ซึ่งแปลว่ารัฐมีความหมายถึงข้อมูล หรือข่าวสาร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของรัฐในด้านต่างๆอาทิ การสำรวจสำมะโนประชากร การสำรวจจัดทำแผลที่ภาษีของธุรกิจการค้าในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ เป็นต้น
ในปัจจุบันนี้คำว่า สถิติได้พัฒนาขึ้นอย่างกว้างขวางทั้งในด้านเนื้อหาและวิธีการจนมีความหมายเกินกว่าการเป็นเพียงข้อมูลหรือข่าวสารที่ใช้เป็นประโยชน์ในการบริหารของรัฐตามความหมายดั้งเดิมโดยเราสามารถแยกความหมายออกได้เป็น4 ความหมายด้วยกัน คือ

 
 
 กราฟ