คำอธิบายรายวิชาหน้าที่ และวัฒนธรรมไทย

                ศึกษา กฎหมายกระบวนการในการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ  รวมทั้งการปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย บอกความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย  เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน  

          วิเคราะห์บทบาท  ความสำคัญ และความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม รวมทั้งข่าวสารทางการเมืองการปกครองที่มี

ผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน

 

รหัสตัวชีวัด  ส 2.1/1, 2.1/2, 2.1/3,2.1/4, 2.2/1, 2.2/2