การวัดผลประเมินผล

ลำดับที่

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงที่สอน      (1)

ลำดับชั่วโมงที่สอน 

เวทน้ำหนักคะแนน        (2)

คะแนนผลการเรียนรู้     (3)

คะแนนสอบ

Kด้านตัวความรู้  (K)

ด้านทักษะ (P)

คุณลักษณะ  (A)

กลางภาค

ปลายภาค

1

ต 1.1 ม.4-6/3, ม.4-6/4 

5

 

 

20

4

4

2

5

5

2

ต 1.2      ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5  

8

 

 

20

5

5

 

5

5

3

ต 1.3 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3  

4

 

 

15

1

2

2

5

5

4

ต 2.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3  

5

 

 

10

3

5

2

 

 

5

ต2.2       ม.4-6/1, ม.4-6/2 

6

 

 

15

5

3

2

5

 

6

ต 3.1      ม.4-6/1  

2

 

 

5

 

5

 

 

 

7

ต 4.1      ม.4-6/1

2

 

 

5

2

1

2

 

 

8

ต 4.2      ม.4-6/1, ม.4-6/2 

4

 

 

10

2

3

 

 

5

รวม

36

 

 

100

22

28

10

20

20

หน้าเว็บย่อย (1): English 33101
Comments