436 วันนับตั้งแต่
ทดสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 11

บริการดาวน์โหลด


Ċ คู่มือการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา.pdf
ดู ดาวน์โหลด
คู่มือการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  2237 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 ก.ย. 2554 20:39 Sitthiphong Phaiwongsa
Ċ คู่มือเทียบโอนทางไปรษณีย์.pdf
ดู ดาวน์โหลด
การยื่นแบบคำขอเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวชาชีพของคุรุสภาทางไปรษณีย์  105 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 ก.ย. 2554 20:45 Sitthiphong Phaiwongsa
Ċ แบบคำขอเทียบโอนความรู้(ฉบับปรับปรุง).pdf
ดู ดาวน์โหลด
แบบคำขอเทียบโอนความรู้ (ฉบับปรับปรุง)  305 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 ก.ย. 2554 20:38 Sitthiphong Phaiwongsa
Ċ แบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนฯ.pdf
ดู ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนฯ, แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment Code 9304  167 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 6 ธ.ค. 2554 08:13 Sitthiphong Phaiwongsa
Comments