แผนการสอนpbl

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  เรื่อง  ระบบสุริยะ
มาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

-         มีความรู้เกี่ยวกับการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

-         ดาราศาสตร์และอวกาศ

-         ความสามารถในการออกแบบเทคโนโลยี

-         สร้างแบบจำลอง หรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการสำรวจตรวจสอบ

-         เข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรฐานการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี

-         กระบวนการพื้นฐาน และแนวคิด

-         นักเรียนมีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยี

-         นักเรียนเข้าใจประเด็นทางจริยธรรม  วัฒนธรรม และสังคม ที่สัมพันธ์กับเทคโนโลยี

-         เครื่องมือเกี่ยวกับผลผลิตทางเทคโนโลยี

-         เครื่องมือเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารทางเทคโนโลยี

-         การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือศึกษาหาคำตอบ

-         นักเรียนใช้สื่อหลากหลายและมีความคิดที่หลากหลายเกี่ยวกับรูปแบบของข้อมูลสารสนเทศ         
           ที่มีประสิทธิภาพต่อผู้ชมและผู้ฟัง

-         เครื่องมือเกี่ยวกับการวิจัยทางเทคโนโลยี

จุดประสงค์ของบทเรียน
      1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายส่วนประกอบของระบบสุริยะและปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะและผลต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก
    2. ระบุตำแหน่งและอธิบายลักษณะของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
    3. ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 และแหล่งทรัพยากรเรียนรู้อื่นในการค้นคว้า รวบรวม และสังเคราะห์สารสนเทศเกี่ยวกับระบบสุริยะ
      

สาระหลัก

                ดวงดาวต่าง ๆ ที่อยู่ในท้องฟ้าจะรวมกันเป็นกลุ่ม ๆ เรียกว่า ดาราจักรหรือกาแล็กซีและ    ดวงดาว       ที่มองเห็นในท้องฟ้าจำแนกออกเป็นดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ ซึ่งสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า ในเอกภพมีดาราจักรอยู่มากมาย ระบบสุริยะเป็นส่วนหนึ่งของดาราจักรทางช้างเผือกมีวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง โดยมีดาวเคราะห์ทั้ง 9 ดวง ดาวเคราะห์น้อย ดาวหางและอุกกาบาตโคจรรอบดวงอาทิตย์ โลกและดาวอื่น ๆที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองซึ่งโคจรรอบดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะ เรียกว่า ดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์ที่มีวงโคจรอยู่ระหว่างโลกและดวงอาทิตย์เรียกว่า ดาวเคราะห์วงใน ส่วนดาวเคราะห์ที่มีวงโคจรอยู่ห่างจากวงโคจรของโลกออกไปเรียกว่า ดาวเคราะห์วงนอก คนบนโลกมีโอกาสเห็นดาวเคราะห์วงในและดาวเคราะห์วงนอกในเวลาและตำแหน่งที่      ต่างกัน จากการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะ

คำอธิบายหน่วยการเรียน

        ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จะเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ทำกิจกรรม ครูจะมีบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวก ผู้ให้แนวทาง จัดหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ และใช้กลยุทธการเรียนแบบร่วมมือ มาใช้ในหน่วยการเรียน ดังนี้

        ขั้นที่  1  ขั้นสังเกต

      ขั้นที่  2  ขั้นการสืบสอบ

        ขั้นที่  3  ขั้นการประเมินค่า

        ขั้นที่  4  ขั้นการบันทึก

 

จุดเน้นด้านเทคโนโลยี

-         การค้นคว้าหาคำตอบทางอินเทอร์เนต

-         การสื่อสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

-         การสร้างชิ้นงานด้วย ICT

-         การนำเสนอมัลติมีเดีย

 

 

เทคโนโลยีที่ต้องการใช้

ฮาร์ดแวร์

-         เครื่องคอมพิวเตอร์ต่ออินเทอร์เน็ต  หากเป็นไปได้ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในสัดส่วน        
          1  คน   ต่อ   1 เครื่อง

-         เครื่องพิมพ์สี

-         กล้องถ่ายภาพดิจิทัจ

-         อินเทอร์เน็ต

ซอฟแวร์

-         โปรแกรมออกแบบกราฟิค

-         บัญชีอีเมล์นักเรียน

-         โปรแกรมสร้างสิ่งพิมพ์

-         ภาพยนตร์เรื่อง  วันสิ้นโลก 2012

แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ

-         เทคโนโลยีเว็บ 2.0

-         http://nectecpbl.ning.com/

 
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ระบบสุริยะ

ระยะเวลา    15    ชั่วโมง

วันที่

กิจกรรม

1-2

ครูแนะนำหน่วยการเรียน   การใช้เครื่องมือเว็บ 2.0   แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นทีม ทีมละ   4-5  คน  ได้ 10  ทีม  

 

3-5

ขั้นที่  1 ขั้นการสังเกต

นักเรียนชมภาพยนตร์เรื่อง  วันสิ้นโลก 2012  แล้วให้นักเรียนบันทึกอนุทิน     ผลการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้
- นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ในหนังมีโอกาสเกิดขึ้นจริงหรือไม่  เพราะเหตุใด
- นักเรียนชอบตัวละครไหนมากที่สุด  เพราะเหตุใด
- นักเรียนไม่ชอบตัวละครไหนมากที่สุดเพราะเหตุใด
- นักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างจากการชมภาพยนตร์เรื่องนี้
( ทักษะการสังเกต) (ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล)

 6-8

 

 

ขั้นที่  2  ขั้นการสืบสอบ
นักเรียนแต่ละกลุ่มไปศึกษาข้อมูลเพื่อรวบรวมเป็นสารสนเทศของกลุ่ม
จากหนังสือ  วารสาร  อินเทอร์เน็ต  คำถามที่จะนำนักเรียนในการหาคำตอบ เช่น
1. ระบบสุริยะ คืออะไร  ประกอบด้วยอะไรบ้าง
2. เราสามารถแบ่งประเภทของดาวเคราะห์ได้อย่างไรบ้าง
3. ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมีโครงสร้างและลักษณะอย่างไร
4. ในระบบสุริยะนอกจากมีดาวเคราะห์แล้วยังมีองค์ประกอบอะไรอีกบ้าง
    และมีลักษณะอย่างไร
 

(ทักษะการจำแนกประเภท  )

        9-11   

            

ขั้นที่  3  ขั้นการประเมินค่า
นักเรียนจัดระเบียบและประเมินค่าสารสนเทศที่รวบรวมมา  สมาชิกในทีมจะประชุมปรึกษาแสดงความคิดเห็นว่าสารสนเทศใดมีบทบาทในการแสดงข้อมูลของระบบสุริยะ และนักเรียนใช้โปรแกรม เช่น พาวเวอร์พอยด์ presentation       jingcapture    (ทักษะการสื่อความหมายข้อมูล)

 

 12-15

 

ขั้นที่  4  ขั้นการบันทึก
นักเรียนบันทึกความรู้ที่ได้รับ  แต่ละกลุ่มวางแผนออกแบบ ในการทำเว็บไซด์ของกลุ่ม  
(ทักษะการสื่อความหมายข้อมูล ) 
  การวัดผล
ทีมและกลุ่มนักเรียนทำการประเมินตนเองถึงความก้าวหน้าในแต่ละครั้ง  ใช้การประเมินโดยเพื่อนเพื่อประเมินในขั้นสุดท้ายของสมาชิกทุกคนในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม  ให้นักเรียนมีส่วนช่วยในการเตรียมแบบการประเมินตนเองและประเมินโดยเพื่อน  ครูประเมินงานของนักเรียนโดยใช้รูบริกศ์  เกณฑ์ที่ใช้ในรูบริกส์  ประกอบด้วยเกณฑ์ต่อไปนี้
        - ชื่อเรื่อง
        - ความครอบคลุมของเนื้อหา
        - ความเหมาะสมของรูปภาพ
        - ความคิดสร้างสรรค์
        - การอ้างอิงแหล่งข้อมูล
 การประเมินผลงาน เรื่อง  ระบบสุริยะ
ประเมินโดย              กลุ่มของตนเอง    เพื่อนกลุ่มอื่น      และครู
 

รายการ

ระดับคะแนน

คะแนนที่ด้

4

3

2

1

1.การจัดการการความรู้

 

นำเสนอข้อมูลความรู้ที่ดี มีประโยชน์และสร้างสรรค์

นำเสนอข้อมูลความรู้ที่ดี             

 มีประโยชน์

นำเสนอข้อมูลความรู้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่

นำเสนอข้อมูลความรู้ถูกต้อง

อยู่บ้าง

 

.......................

2. การรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์ ทุกรายการ

ข้อมูลครบถ้วน   ทุกรายการ

มีข้อมูลเกือบ      ทุกรายการ

มีข้อมูลน้อยมาก

 

.......................

3. คุณภาพของข้อมูล

ข้อมูลชัดเจน

มีเหตุผล

มีความ                     สอดคล้อง   ทุกรายการ

ข้อมูลชัดเจน

มีเหตุผล

มีความ                    สอดคล้อง   เป็นส่วนใหญ่

ข้อมูลมีเหตุผล    อยู่บ้าง

ข้อมูลไม่ค่อย     

 มีเหตุผล

 

.......................

4.  แหล่งข้อมูล

แหล่งข้อมูล

เหมาะสม ถูกต้อง

เชื่อถือได้และมีการเสนอแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูล

เชื่อถือได้

แหล่งข้อมูล

ที่ใช้มีความเหมาะสม             พอสมควร

แหล่งข้อมูลที่ใช้

ไม่ค่อย      เหมาะสม

 

.........................

5. ความคิดสร้างสรรค์

การนำเสนองานมีความคิดสร้างสรรค์ และ น่าสนใจ

การนำเสนองานมีความคิดสร้างสรรค์

การนำเสนองาน

ความคิดสร้างสรรค์

อยู่บ้าง

การนำเสนองานไม่ค่อยมีความคิดสร้างสรรค์

 

.........................

 

เกณฑ์การประเมิน  ได้คะแนน 15  ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
 
                                                           แบบประเมิน โครงงาน “เว็บไซด์ของเรา”
                                                        เรื่อง ........................................................

ประเมินโดย                     กลุ่มของตนเอง

 
                                            เพื่อนกลุ่มอื่น 
                                            ครู
คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย /     ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุด

เกณฑ์การประเมิน       4  หมายถึง  มีมากที่สุด                       3  หมายถึง  มีบ้าง

        2  หมายถึง  มีน้อย                               1  หมายถึง  มีไม่เพียงพอ

                                        0  หมายถึง  ไม่ปรากฏ

รายการ

 

ระดับความคิดเห็น

4

3

2

1

0

ส่วนที่ 1 สาระของโครงงาน

1.1      ชื่อสัมพันธ์กับเนื้อห

1.2      เนื้อหามีความสมบูรณ์ ครบถ้วน                               

1.3      วิธีการนำเสนอเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ

1.4      เป็นโครงงานที่สร้างสรรค์ น่าสนใจ

1.5      แหล่งข้อมูลมีความเชื่อถือได้

ส่วนที่  2 วิธีการนำเสนอผลงาน

2.1  ความพร้อมของผู้นำเสนอผลงานและผู้ร่วมงาน

2.2  รูปแบบและวิธีการนำเสนองาน

2.3  ความมั่นใจในการนำเสนอผลงาน

2.4  การพูดชัดเจน ถูกต้อง

2.5  ปฏิภาณไหวพริบและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

 

..

…..

…..

…..

…..

 

…….

…….

…….

…….

……..

 

……

……

……

……

……

 

……

……

……

…….

…….

 

…….

…….

…….

…….

…….

 

…….

…….

…….

…….

…….

 

……

……

……

……

……

 

…….

…….

…….

…….

……

 

……

……

…..

…..

…..


……

……

……

……

…….

รวมคะแนนที่ได้

 

 

 

 

 

สรุปผลการประเมิน……………………………………………………………………………..

ความคิดเห็นเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                                ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน

                                                                                                       (.....................................................)

                          

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Comments