หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์


หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน


          o รับข้อมูล เป็นส่วนรับคำสั่งจากผู้ใช้เข้าไปในเครื่อง โดยผ่านอุปกรณ์ เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ เป็นต้น
          o ประมวลผล จะนำคำสั่งที่รับมาจากส่วนรับข้อมูลไปปฏิบัติ โดยหน่วยประมวลผลมีชื่อ เรียกว่า ซีพียู
           o แสดงผล เป็นส่วนที่แสดงผลที่ได้จากการประมวลผลให้ผู้ใช้ อุปกรณ์ ที่ทำหน้าที่นี้ ได้แก่ จอภาพ ลำโพง เป็นต้น

ส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์
            ภายในตัวเครื่อง หรือที่เรียกว่า เคส (Case) จะประกอบด้วย

           o หม้อแปลงไฟฟ้า (Power Supply) ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้า กระแสสลับเป็น ไฟฟ้ากระแสตรง โดยมีพัดลมเพื่อระบายความร้อนในเครื่อง

           o เมนบอร์ด Mainboard เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หลักทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของระบบในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายใน เช่น หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำ การ์ดต่าง ๆ

           o หน่วยประมวลผลกลาง เรียกว่า ซีพียู (CPU : Central Processing Unit) หรือ เรียกว่า โปรเซสเซอร์ (Processor) เปรียบเสมือน สมองของคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูล และควบคุมการโอนย้ายข้อมูล ระหว่างส่วนต่าง ๆ ในเครื่อง

           o หน่วยความจำ หรือที่เรียกว่า แรม RAM : Random Access Memoryเป็นแหล่งเก็บข้อมูลชั่วคราวที่ถูกนำมาใช้ในการประมวลผล

           o การ์ด Card เป็นแผลวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ขยายความสามารถของคอมพิวเตอร์ เช่น การ์ดแสดงผล หรือ Video Cardทำหน้าที่นำข้อมูลไปแสดงผลออกทางจอภาพ

           o ฮาร์ดดิสก์ Hard disk เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เราต้องการเก็บไว้ โดยขนาดความจุของฮาร์ดดิสก์ จะถูกวัดเป็นหน่วยไบต์ เช่น 1 เมกะไบต์

           o เครื่องอ่านเขียนแผ่นดิสก์ Floppy Disk Drive ใช้สำหรับอ่านแผ่นดิสก์ ที่สามารถบรรจุข้อมูลได้ 1.44 เมกะไบต์

           o เครื่องอ่านแผ่นซีดี CD - ROM Drive ใช้อ่านแผ่น ซีดีรอม โดย ซีดีรอม หนึ่งแผ่น สามารถบรรจุข้อมูลได้ 700 เมกะไบต์

คอมพิวเตอร์ คือ

          อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำงานตามชุดคำสั่งอย่างอัตโนมัติและให้ผลลัพธ์ออกมาตามต้องการ ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมเรียกว่า ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

การทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหน่วยสำคัญ 5 หน่วย คือ
           1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
           2. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)
           3. หน่วยความจำหลัก (Main Memory)
           4. น่วยความจำสำรอง (Secondary Memory)
           5. หน่วยแสดงผล (Output Unit)

           กลไกการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากองค์ประกอบต่าง ๆ เริ่มด้วยเมื่อมีการกดปุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่อยู่ในหน่วยความจำหลัก จะทำการตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมที่จะทำงาน เมื่อตรวจสอบเสร็จคอมพิวเตอร์จะแสดงให้เห็นว่าพร้อมที่จะทำงาน ก็จะมีการป้อนคำสั่งหรือโปรแกรมหรือข้อมูลโดยผ่านหน่วยรับข้อมูล แล้วนำไปเก็บไว้ที่หน่วยความจำหลัก ต่อจากนั้น หน่วยประมวลผลกลางก็จะทำการตามคำสั่งของโปรแกรมซึ่งเรียกว่า การประมวลผล แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้เก็บไว้ที่ หน่วยความจำ และจะแสดงผลลัพธ์ผ่านหน่วยแสดงผลเมื่อมีคำสั่งให้แสดงผลลัพธ์

Comments