ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์

 
 
แผนผังความคิด>>>1ฮาร์ดแวร์       
                           2 Software 
                           3 หน่วยประมวลผลกลาง  
                     >>>
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น>>>   http://www.lib.kmutt.ac.th/st4kid/nonFlash/index.jsp?id=60
  
 
ความรู้ซอฟต์แวร์ >>> http://www.kroonew.ob.tc/sw.html
ċ
123.jpg
(39k)
phairinnew nomsian,
3 ม.ค. 2554 22:43
Ċ
phairinnew nomsian,
22 ธ.ค. 2553 19:13
Ċ
phairinnew nomsian,
12 ม.ค. 2554 19:29
Ċ
phairinnew nomsian,
13 ม.ค. 2554 20:42
Comments