การนำทาง

  ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์

   
   
  แผนผังความคิด>>>1ฮาร์ดแวร์       
                             2 Software 
                             3 หน่วยประมวลผลกลาง  
                       >>>
  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น>>>   http://www.lib.kmutt.ac.th/st4kid/nonFlash/index.jsp?id=60
    
   
  ความรู้ซอฟต์แวร์ >>> http://www.kroonew.ob.tc/sw.html
  Č
  ċ
  ď
  123.jpg
  (39k)
  phairinnew nomsian,
  3 ม.ค. 2554 22:43
  Ċ
  ď
  phairinnew nomsian,
  22 ธ.ค. 2553 19:13
  Ċ
  ď
  phairinnew nomsian,
  12 ม.ค. 2554 19:29
  Ċ
  ď
  phairinnew nomsian,
  13 ม.ค. 2554 20:42
  Comments