หน่วยการเรียนรู้ม3

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม. ๓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . อธิบายหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

·      หลักการทำโครงงาน  เป็นการพัฒนาผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า  ดำเนินการพัฒนาตามความสนใจและความถนัด  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ               

 . เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน

 

·      หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม

-   แนวคิดและหลักการโปรแกรม โครงสร้างโปรแกรม ตัวแปร การลำดับคำสั่ง การตรวจสอบเงื่อนไข   การควบคุมโปรแกรม   คำสั่งแสดงผล  และรับข้อมูล การเขียนโปรแกรม แบบง่ายๆ

     -  การเขียนสคริปต์  เช่น  จาวาสคริปต์  แฟลช

 . ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

 

·     การเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับลักษณะของงาน

·     การใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ดิจิทัลมาช่วย      ในการนำเสนองาน

 .ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน ตามหลักการทำโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

·     การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานตามหลักการทำโครงงานโดยมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น ใช้คำสุภาพ  และไม่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น

Comments