บทเรียนออนไลน์ วิชาการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 

                  
                           ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
          วิชา ง 30201 การผลิตหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
          ด้วย โปรกแรม Desktop Author เวลาเรียน 24 ชั่วโมง
                       จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนกานสอนในรายวิชาการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 

                                                                        จัดทำโดย ครูลัดดาวัลย์  กุฎีรัตน์

  

                         นักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนรายวิชา ง30201 การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่นี่ ==>> ลงทะเบียน! 
เมื่อลงทะเบียนแล้วสามารถตรวจสอบชื่อได้ที่นี่  ==>>  ตรวจสอบรายชื่อ