หน้าแรก


 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ครูมีบทบาทในการจัดการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนมีความคิดมากกว่ามีความรู้จากการท่องจำ  
เพราะการเรียนรู้  คือ กระบวนการที่ผู้เรียนจะต้องลงมือปฏิบัติและกระทำด้วยตนเอง  
ผู้เรียนสามารถค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยี

 

ในศตวรรษที่ 21 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ควรจะต้องพยายามเปลี่ยนบทบาทครูจากผู้บรรยายมาเป็นคณะครูร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือไปเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก และเสนอแนะเครื่องมือการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านวิธีการต่าง ๆ โดยเฉพาะผ่านเทคโนโลยี ให้เข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง นำความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องเรียน เรียกกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ว่า Active Learning ที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558)

 จากฝ่ายงานแนะแนว
ให้นักเรียนเข้าทดสอบแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพโดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนสุดท้าย กดปุ่มพิมพ์ ระบบจะบันทึกไฟล์ .pdf เก็บไว้ให้ในเครื่องคอมพิวเตอร์


เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนดาวน์โหลดไฟล์ .pdf  และจัดส่งข้อมูลในลิ้งด้านล่าง-------------------------------------------------------------------------------
https://sites.google.com/site/krookt19/home/World-Wide-Web-PNG-Image.png?attredirects=0


บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
อินเตอร์เน็ตและเว็บเพจ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

   https://sites.google.com/site/krookt41/

บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
การออกแบบและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

   
 
https://sites.google.com/site/krookrataiz51/

บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
การเโปรแกรมด้วย Scratch 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

   

https://sites.google.com/site/krookt61/

บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
การสร้างงานนำเสนอ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

   

https://sites.google.com/view/geopark4/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81


บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
จีโอพาร์ค 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

   https://sites.google.com/view/techno42/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
วิทยาการคำนวณ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

   

krukrataiz.wordpress.com/

บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
การสร้างเว็บไซต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

   

https://sites.google.com/site/kroovideo6/

บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
การตัดต่อวิดีโ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6