ปฏิทินวิชาการ

สอบปลายภาค วันที่ 27 - 29 กันยายน 2560
ปิดภาคเรียน วันที่ 2 ตุลาคม 2560
เปิดภาคเรียน 2/2560 วันที่ 24 ตุลาคม 2560
Comments