หน้าแรก

                            ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไชต์..เรียนคณิตกับครูคมไผ่ >>>

ชื่อ-สกุล นายคมไผ่ พรรณา
ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

http://www.secondary29.go.th/blog/chanal%20amss/chanal%20amss.html
http://122.154.134.11/salary_online/
http://www.examspm29.com/