เช็คชื่อเข้าเรียน

ม.4
ภาคเรียนที่ 1
วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค31201
วิชา ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ค31203

ภาคเรียนที่ 2
วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4/1
วิชา เรขาคณิตวิเคราะห์ ม.4/2

วิชา เรขาคณิตวิเคราะห์ ม.4/1
ม.5
ภาคเรียนที่ 1
วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค32201 


ภาคเรียนที่ 2
วิชา ระบบจำนวนเชิงซ้อน ค32202ม.6
ภาคเรียนที่ 1
วิชา แคลคูลัสเบื้องต้น ค33201

ภาคเรียนที่ 2
วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค33202


Comments