คำอธิบายรายวิชาชีววิทยา 1

30241 ชีววิทยา 1

รายวิชาเพิ่มเติม                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1                   เวลา  60 ชั่วโมง                จำนวน 1.5 หน่วยกิต

……………………………………………………………………………………………………….

ศึกษา วิเคราะห์ ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตคืออะไร ชีววิทยาคืออะไร ชีววิทยากับการดำรงชีวิต ชีวจริยธรรม การศึกษาชีววิทยา การตั้งสมมติฐาน การตรวจสอบสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการทดลอง   กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต อันได้แก่ สารอนินทรีย์ น้ำ และ แร่ธาตุ สารอินทรีย์คาร์โบไฮเดรต  โปรตีน  ลิพิด       กรดนิวคลีอิก วิตามิน ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต เซลล์และทฤษฎีเซลล์ โครงสร้างของเซลล์ที่ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน นิวเคลียส ไซโทพลาสซึม ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์การรักษาดุลยภาพของเซลล์         การลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ การลำเลียงสารโดยไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ การสื่อสารระหว่างเซลล์ การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสและแบบไมโทซิส การเปลี่ยนสภาพของเซลล์และการชราภาพของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบของร่างกาย

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล การอภิปรายและสรุป

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   มีความสามารถในการตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เห็นคุณค่าของชีววิทยา  มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม