หน้าหลัก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การผลิตหนังสั้นโดยใช้ Application จากโทรศัพท์มือถือ
วิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 2  ง32202
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ติดต่อครูผู้สอน

https://www.facebook.com/kruduangporn
สแกน QR Code
โดยใช้ Application Line

Kahoot

https://kahoot.it/
สแกน QR Code
โดยใช้ Application Line