ครูชูศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

เรียนออนไลน์กับครูชูศักดิ์

ผู้เข้าเยี่ยมชม

การบริหารวงโยธวาทิตบางสะพานวิทยา

การบริหารวงโยธวาทิตปีการศึกษา2554
 
ที่ปรึกษา
นางนวลใย นิลบรรพ์           ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพาน
นายอภิชัย อรุณศิริวัฒนา   รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพานวิทยา
นายบุญเียี่ยม ศรีวลี            รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพานวิทยา
 
นางสาวยุวรี วุฒิวิรียางค์     หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
นายนิกร ดุกสุกแก้ว            ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ดุ๊กเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิชชิ่งครูผู้ควบคุมและฝึกสอนวงโยธวาทิต
นายชูศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  
 
ผู้ช่วยครู/ที่ปรึกษาหัวหน้าวง
1.นายพลรัตน์  กลิ่นฟุ้ง            ม.6/1
2.นางสาวฉวีวรรณ  ช้างขาว    ม.6/4
3.นายนัฐพล  คำสอิ้ง               ม.6/6
4.นายเฉลิมชัย  บุญประคอง    ม.6/6
5.นายพณพล  พวงเดช             ม.6/6
 
หัวหน้าวงโยธวาทิต     นายเฉลิมชัย บุญประคอง  ม.6/6
รองหัวหน้าวงโยธวาทิต
                                      นายณัฐวุฒิ เพชรสุวรรณ            ม.5/3
                                      นายมานพ   บุญพันธ์                  ม.4/5
                                      นายสุพจน์  สุขบุญรักษา            ม.4/3
                                      นางสาวศิริวรรณ  ด้วงทอง         ม.4/4
  
 
 • งานการเงิน
  • เด็กหญิงนภาพร เอี่ยมเผ่าจีน
  • เด็กหญิงอารยา  อาศัย
 • งานธุรการ
  • น.ส.ณัฐธิดา  สิบธง
 • งานชุดเครื่องแบบวงโยธวาทิต
  • น.ส.บุษรา เสนสม
  • น.ส.กฤตยพร  โพธิ์ตาด
 • งานเครื่องดนตรีและอุปกรณ์
  • นายนัฐพล คำสะอิ้ง
  • นายเฉลิมชัย บุญประคอง
  • นายพลรัตน์ กลิ้นฟุ้ง
  • นายสุพจน์ สุขบุญรักษา
  • นายมานพ  สืบพันธ์
  • นางสาวศิริวรรณ ด้วงทอง
 • งานเลขานุการ
  • เด็กหญิงผกาวรรณ  ไหมทอง
  • เด็กหญิงภาณุมาศ พึ่งพันธ์
 • งานประชาสัมพันธ์
  • นายณัฐพล สุขประเสริฐ 
  • เด็กชายศุภพินิจ ดาบเขียน
  • นายจิรายุทธ  ภาคกายสิทธิ์

 

 
หัวหน้าSection

Woodwind นางสาวศิริวรรณ ด้วงทอง
    Flute/Piccolo น.ส.
สุภาภรณ์ เพชรประดับ
    Clarinet           ด.ญ.ศิริวรรณ  ด้วงทอง
    Saxophone    นายณัฐวุฒิ เพชรสุวรรณ 

Brass นายพลรัตน์ กลิ่นฟุ้ง
    Horne    ด.ช.ศราวุธ ปินตาสาร
    Trumpet นายพลรัตน์ กลิ่นฟุ้ง
    Trombone นายนัฐพล คำสะอิ้ง
    Euphonium/Baritone ด.ช.สุพจน์ สุขบุญรักษา
    Tuba ด.ช.อนันตวิทย์ เลาห์ประเสริฐ
Percussion นายมานพ บุญพันธ์
    Snare  Drum ด.ช.มานพ สืบพันธ์
    Quad Drum  ด.ช.มานพ สืบพันธ์
    Bass Drum  ด.ช.สิทธิพล พรมแก้ว
    Cymbal  ด.ช.พนม  พรประสงค์
    Percussion Pitch -
    Auxilary -
อื่นๆ-
    
Comments