การบริหารวงขับร้องประสานเสียงบางสะพานวิทยา

การบริหารวงขับร้องประสานเสียงบางสะพานวิทยา ปี 2559
 
ที่ปรึกษา
นายบุญชัย  อังสวัสดิ์           ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพาน
นายภาวัส ศรีวลี                  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพานวิทยา
นางกรวรรณ คล่องยุทธ์       หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
นายวัลลภ  แก้วกำเนิด        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายนิกร ดุกสุกแก้ว             ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ดุ๊กเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิชชิ่ง
สมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย
สมาคมส่งเสริมศิลปะการขับร้องประสานเสียงไทย
นายชูศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้ฝึกซ้อมและควบคุมวงขับร้องประสานเสียงบางสะพานวิทยา


ครูผู้ควบคุมและฝึกสอนวงขับร้องประสานเสียงบางสะพานวิทยา
นายชูศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  
 
ผู้ช่วยครู/
 
หัวหน้า Part 
หัวหน้า Part 
หัวหน้า Part 
หัวหน้า อุปกรณ์การฝึกซ้อม โน้ต,ชุดเสื้อผ้า     
 
 • งานการเงิน
 • งานธุรการ
 • งานชุดเครื่องแบบวงขับร้องประสานเสียงบางสะพานวิทยา
 • งานเครื่องดนตรีและอุปกรณ์
 • งานเลขานุการ
 • งานประชาสัมพันธ์
 •                                    
   
      
  Comments