การบริหารวงโยธวาทิตบางสะพานวิทยา

การบริหารวงโยธวาทิตปีการศึกษา2557
 
ที่ปรึกษา
นางนวลใย นิลบรรพ์           ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพาน
นายอภิชัย อรุณศิริวัฒนา   รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพานวิทยา
นายบุญเียี่ยม ศรีวลี            รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพานวิทยา
นางสาวมัฑนีย์ ศรีนาค       รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพานวิทยา
นางสาวยุวรี วุฒิวิรียางค์     หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
 
นายนิกร ดุกสุกแก้ว            ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ดุ๊กเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิชชิ่งครูผู้ควบคุมและฝึกสอนวงโยธวาทิต
นายชูศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  
 
ผู้ช่วยครู/
1.นายศุภพินจ  ดาบเขียน ม.6/5
 
หัวหน้าวงโยธวาทิต           นางสายนภาพร เอี่ยมเผ่าจีน      ม.5/6
รองหัวหน้าวงโยธวาทิต    นางสาวภานุมาศ พึ่งพันธ์           ม.5/6
 
หัวหน้า Part  Woodwind 
หัวหน้า Part  Brass 
หัวหน้า Part  Percussion
หัวหน้า อุปกรณ์การฝึกซ้อม โน้ต,ชุดเสื้อผ้า     
 
 • งานการเงิน
 • งานธุรการ
 • งานชุดเครื่องแบบวงโยธวาทิต
 • งานเครื่องดนตรีและอุปกรณ์
 • งานเลขานุการ
 • งานประชาสัมพันธ์
 •                                    
   
      
  Comments