รูปภาพจาก internet
--------------------------------------------------------------
ไปเรียนรู้เพื่อนำมาพัฒนาการสอน

เข้าเรียนรู้การร้องเพลงกับคุณครูปู  คุณประภัสสร เทียมประเสริฐ
 เพื่อนำความรู้ ประสบการณ์ มาพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาขับร้องเพลงไทยสากล ในปีการศึกษา 2560
 โชคดีอีกครับ คุณครูปูได้ให้เข้าเรียนรู้กับคุณครูวณี ลดดากลม 
คุณครูปู ก็ให้เกียรติบัตร ว่าครูชูศักดิ์ ได้มาเรียนรู้ในการสอนขับร้องเพลง กับคุรครู 3-8 เมษายน 2560

....................................................................................................................

ธารน้ำใจอันยิ่งใหญ่จากพี่ๆ สู่ น้องๆ
21 มีนาคม 2560
เครื่องดนตรีที่คณะลูกศิษย์ได้จัดซื้อเพื่อพัฒนาวงดนตรีลูกทุุ่งบางสะพานวิทยา

คุณโพธิ์ฉัตร(มนับ)บุญมรกต ได้เป็นตัวแทนศิษย์เก่ามอบ
เครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนบางสะพานวิทยา โดยครูชูศักดิ์ เป็นตัวแทนรับมอบ
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560

เครื่องดนตรีที่ได้รับมอบ จาก ศิษย์เก่า มีดังตาราง

เครื่อง

รุ่น

ราคา

จำนวน

รวมราคา

หน่วย

ความสำคัญ

Trumpet  Bb

ETR-100N

  6,500.00

1

  6,500.00

บาท

จำเป็น

Trombone  Bb

ESL-200N

  6,500.00

1

  6,500.00

บาท

จำเป็น

Alto Sax  Eb

EAS-200N

14,500.00

1

 14,500.00

บาท

จำเป็น

Tenor Sax Bb

ETS-200N

16,500.00

1

 16,500.00

บาท

จำเป็น

Soprano Sax  Bb

ESS-200N

14,500.00

1

 14,500.00

บาท

เพิ่มเติม

รวมทั้งหมด

5

58,500.00

บาท

รายชื่อศิษย์เก่าที่ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนจัดซื้อเครื่องดนตรีมีดังนี้

1.คุณนิกร ดุกสุกแก้ว
2.คุณโพธิ์ฉัตร  บุญมรกต
3.คุณธีรศักดิ์  ลาภรัตนวิบูลย์
4.คุณสุพรรณี  ยุทธกาจ
5.คุณกิตติกร  ปลอดภัย
6.คุณไพศาล  พลอยกระโทก
7.คุณคนัง  สวัสดีรักษา
8.คุณวิรัตน์  ชุลี
9.คุณหนุ่ม
10.คุณวราภรณ์  แซ่ลิ้ม
11.คุณสุพิศ  ทองสุข
12.คุณเดียร์
13.คุณวาสนา
14.คุณรี
15.คุณตา
16.คุณชัชวาล  ชูศิริ
17.พระไพรวัลย์  จันทร์แก้ว
18.คุณอรรถ ยังสุนิตย์
19.คุณอรรถ  ชาญวิชัย
20.คุณอานนท์ ลือโรจน์วงศ์
21.คุณหนึ่ง ปลอดโปร่ง
22.คุณอุษา พลอยบุษย์
23.คุณติ๋ม
24.คุณสาคร ส่งกลิ่น
25.คุณส้มจีน
26.คุณภูเมศร์

     ครูชูศักดิ์ ขอกล่าวแทนโรงเรียนบางสะพานวิทยา ขอขอบคุณในน้ำใจของคณะลูกศิษย์ที่ได้ดำเนินการ
เพิื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางดนตรีให้กับน้องๆชาวเขียวเหลืองได้มีโอกาสได้ร่วมทำกิจกรรมที่สนใจและ
เพื่อสรรสร้างความดีต่อโรงเรียนและสังคมในโอกาสต่างๆ ต่อไป ขอขอบคุณ จากใจ ครับ
     สำหรับศิษย์ที่แจ้งแต่เพียงชื่อเล่น เดี๋ยวครูจะติดตามมาปรับแก้ให้ถูกต้องต่อไปนะครับ ต้องขออภัยมา
ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

        --------------------------------------------------------------


                        เมื่อวันเสาร์ 25 กรกฎาคม 2558 ได้นำนักเรียนจำนวน 100 คน คุณครู4คน ไปชมการแสดงคอนเสิร์ต
ที่หอแสดงดนตรี มหิดลสิทธาคาร วิทยาลัยดุริยางศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม ได้รับการต้อนรับจากทีมงานโครพัฒนาเยาวชนกับดนตรีคลาสสิก
        

โรงเรียนบางสะพานวิทยา ได้รับโอกาสได้รับทุนจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 ให้นำนักเรียนเข้าชมการแสดงดนตรีคลาสสิก วันเสาร์ที่23 สิงหาคม2557 
 ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
 

 
 
รุ่นพี่ๆ และน้องๆ นักดนตรีวงโยธวาทิตบางสะพานวิทยา
ร่วมงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบางสะพานวิทยา
เมื่อวันเสาร์ที่9สิงหาคม 2557จกรรมวงโยธวาทิต ปี 2557