รูปภาพจาก internet
--------------------------------------------------------------
นักเรียนที่ได้ไปแข่งร้องเพลงต่อระดับภาค จ.ปราจีนบุรี

1

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

1. เด็กชายทรัพย์ธนา  เฟื่องทรัพย์

2

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

1. เด็กชายสหรัฐ  นันทมาตย์

3

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

1. เด็กหญิงรสิการ์  พ่วงพันธ์

4

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

1. นางสาวอิสริยา  แก้วเนิน

5

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

1. เด็กชายก้องภพ  ไตรแก้ว

6

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กล่ำทอง


ผลการแข่งร้องเพลงระดับจังหวัด

1

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายทรัพย์ธนา  เฟื่องทรัพย์

2

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นายอานนท์  เหมลา

3

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

เงิน

6

1. เด็กหญิงเมธินี  แก้วหาญ

4

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

ทองแดง

8

1. นางสาวจารุวรรณ  แพรพันธ์

5

ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายสหรัฐ  นันทมาตย์

6

ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นายสุเมธ  บูก้ง

7

ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงรสิการ์  พ่วงพันธ์

8

ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวอิสริยา  แก้วเนิน

9

ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายก้องภพ  ไตรแก้ว

10

ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นายเมธี  ใจดี

11

ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ทองแดง

4

1. เด็กหญิงดีน่า  ชุมนุมพันธ์

12

ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นางสาวณัฐณิชา  กองแก้ว

13

ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กล่ำทอง

14

ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นายปรวัตร  ชัยศรีสังข์

15

ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงปริศนา  มากพันธ์

16

ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นางสาวสุภาวดี  วงษ์สมัย

  ครูขอขอบใจนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันร้องเพลงทุกคนนะครับ ที่ได้เสียสละเวลา ความเป็นส่วนตัว มาฝึกซ้อม ครูดีใจกับทุกคนที่สามารถก้าวข้ามอุปสรรคทั้งหลาย เพื่อพัฒนาตนเอง  หวังว่่าประสบการณ์ที่ทุกคนได้รับคงนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ  ส่วนขอบกพร่องที่ผ่านมาครูขอนำไปปรับปรุงแก้ไข และนำไปพัฒนาให้พวกเรามีศักยภาพให้ดียิ่งขึ้นไปอีกครับ


ไปเรียนรู้เพื่อนำมาพัฒนาการสอน

เข้าเรียนรู้การร้องเพลงกับคุณครูปู  คุณประภัสสร เทียมประเสริฐ
 เพื่อนำความรู้ ประสบการณ์ มาพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาขับร้องเพลงไทยสากล ในปีการศึกษา 2560
 โชคดีอีกครับ คุณครูปูได้ให้เข้าเรียนรู้กับคุณครูวณี ลดดากลม 
คุณครูปู ก็ให้เกียรติบัตร ว่าครูชูศักดิ์ ได้มาเรียนรู้ในการสอนขับร้องเพลง กับคุรครู 3-8 เมษายน 2560

....................................................................................................................

ธารน้ำใจอันยิ่งใหญ่จากพี่ๆ สู่ น้องๆ
21 มีนาคม 2560
เครื่องดนตรีที่คณะลูกศิษย์ได้จัดซื้อเพื่อพัฒนาวงดนตรีลูกทุุ่งบางสะพานวิทยา

คุณโพธิ์ฉัตร(มนับ)บุญมรกต ได้เป็นตัวแทนศิษย์เก่ามอบ
เครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนบางสะพานวิทยา โดยครูชูศักดิ์ เป็นตัวแทนรับมอบ
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560

เครื่องดนตรีที่ได้รับมอบ จาก ศิษย์เก่า มีดังตาราง

เครื่อง

รุ่น

ราคา

จำนวน

รวมราคา

หน่วย

ความสำคัญ

Trumpet  Bb

ETR-100N

  6,500.00

1

  6,500.00

บาท

จำเป็น

Trombone  Bb

ESL-200N

  6,500.00

1

  6,500.00

บาท

จำเป็น

Alto Sax  Eb

EAS-200N

14,500.00

1

 14,500.00

บาท

จำเป็น

Tenor Sax Bb

ETS-200N

16,500.00

1

 16,500.00

บาท

จำเป็น

Soprano Sax  Bb

ESS-200N

14,500.00

1

 14,500.00

บาท

เพิ่มเติม

รวมทั้งหมด

5

58,500.00

บาท

รายชื่อศิษย์เก่าที่ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนจัดซื้อเครื่องดนตรีมีดังนี้

1.คุณนิกร ดุกสุกแก้ว
2.คุณโพธิ์ฉัตร  บุญมรกต
3.คุณธีรศักดิ์  ลาภรัตนวิบูลย์
4.คุณสุพรรณี  ยุทธกาจ
5.คุณกิตติกร  ปลอดภัย
6.คุณไพศาล  พลอยกระโทก
7.คุณคนัง  สวัสดีรักษา
8.คุณวิรัตน์  ชุลี
9.คุณหนุ่ม
10.คุณวราภรณ์  แซ่ลิ้ม
11.คุณสุพิศ  ทองสุข
12.คุณเดียร์
13.คุณวาสนา
14.คุณรี
15.คุณตา
16.คุณชัชวาล  ชูศิริ
17.พระไพรวัลย์  จันทร์แก้ว
18.คุณอรรถ ยังสุนิตย์
19.คุณอรรถ  ชาญวิชัย
20.คุณอานนท์ ลือโรจน์วงศ์
21.คุณหนึ่ง ปลอดโปร่ง
22.คุณอุษา พลอยบุษย์
23.คุณติ๋ม
24.คุณสาคร ส่งกลิ่น
25.คุณส้มจีน
26.คุณภูเมศร์

     ครูชูศักดิ์ ขอกล่าวแทนโรงเรียนบางสะพานวิทยา ขอขอบคุณในน้ำใจของคณะลูกศิษย์ที่ได้ดำเนินการ
เพิื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางดนตรีให้กับน้องๆชาวเขียวเหลืองได้มีโอกาสได้ร่วมทำกิจกรรมที่สนใจและ
เพื่อสรรสร้างความดีต่อโรงเรียนและสังคมในโอกาสต่างๆ ต่อไป ขอขอบคุณ จากใจ ครับ
     สำหรับศิษย์ที่แจ้งแต่เพียงชื่อเล่น เดี๋ยวครูจะติดตามมาปรับแก้ให้ถูกต้องต่อไปนะครับ ต้องขออภัยมา
ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

        --------------------------------------------------------------


                        
        

 จกรรมวงโยธวาทิต ปี 2557