รูปภาพจาก internet
--------------------------------------------------------------
ขอแสดงความยินดี
กับนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ทุกคน
ที่ทุกคนได้เดินทางผ่านไปอีกก้าว
สำหรับการเดินทางหาฝันของนักเรียนทุกคน
ครูชูศักดิ์ ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคน
เดินก้าวไปด้วยความเข้มแข็ง มั่งคง  มีสติ
ทุกๆด้านด้วยความรอบคอบ มีการวางแผนที่ดี แก้ไขปัญหา
ด้วยการคิดให้รอบคอบ ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ เพื่อน หรือ
คุณครู คิดว่านักเรียนจะถึงฝั่งฝันด้วยความราบรื่นและ
ถึงจุดหมายที่ต้องการทุกคน
ขอให้โชคดีทุกคนครับ
                                                                                                ครูชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 29มีนาคม2562

ผลการเข้าร่วมแข่งขันทักษะศิลปะหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ประจำปี 2561
ระดับชาติ ภาคกลางแลภาคตะวันออก
ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม 25-27 ธันวาคม 2561

1

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6

81

ทอง

อันดับ43

 นายทรัพย์ธนา  เฟื่องทรัพย์
 

นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

2

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

76

เงิน

อันดับ25

 เด็กชายกิตติศักดิ์  ชลรัตน์อมฤต
 

นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

3

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

72.33

เงิน

อันดับ25

เด็กชายกชเมธ  เลิศภูรินทร์
 

นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 

4

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6

74.67

เงิน

อันดับ27

นายก้องภพ  ไตรแก้ว
 

นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

5ศิลปะ-ดนตรีการประกวดขับขานประสานเสียง
ม.1-ม.3
62.8ทองแดงอันดับ221. เด็กหญิงกัณฐิกา  แสงทอง
2. เด็กหญิงกานติมา  สุนทรโอวาท
3. เด็กหญิงกุลภัสสร์  จันทรนคร
4. เด็กหญิงขวัญชนก  บูชาบุญ
5. เด็กหญิงชนิดาภา  กันตวรวัตน์
6. เด็กหญิงณหฤทัย  ดวงแก้ว
7. เด็กหญิงธนัชพร  โคกชู
8. เด็กหญิงนงลักษณ์  แขวงรส
9. เด็กหญิงนฤมล  กลมเลื่อม
10. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  อุทัยธรรม
11. เด็กหญิงปิยะฉัตร  แกมนาค
12. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แจ่มจันทร์
13. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คำสุรินทร์
14. เด็กหญิงภัททิยา  สิทธิโยธี
15. เด็กหญิงมธุรดา  เมธาวิชัย
16. เด็กหญิงมุกดา  เทียมพันธ์
17. เด็กหญิงลัคณา  ไข่สังข์
18. เด็กหญิงวริศรา  หัวนาค
19. เด็กหญิงวิชญาดา  ดอกจันทร์
20. เด็กหญิงศศิธร  มาเมือง
21. เด็กหญิงศิริรัตน์  การะชัด
22. เด็กหญิงสุพาณี  ศรีลิ้นจี่
23. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พุ่มทอง
24. เด็กหญิงสุภาพร  คงแท่น
25. เด็กหญิงสุวภัทร  สุวรรณชนะ
26. เด็กหญิงสุวรรณดี  สังข์งาม
27. เด็กหญิงอภิสรา  เรือนจันทร์
28. เด็กหญิงอรตรีญา  สุนทโรวิก
29. เด็กหญิงอังคณา  พยุงวงษ์
30. เด็กหญิงอัญชิสา  เส็งเจริญ
31. เด็กหญิงอาจารี  เข็มทอง
32. เด็กหญิงเมธินี  แก้วหาญ
33. เด็กหญิงเมวดี  จีระภิญโญ
นายชูศักดิื รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นางสาวนวรัตน์ สังขฤทธิ์


ผลการเข้าร่วมแข่งขันทักษะศิลปะหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ประจำปี 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 10-11 ตุลาคม 2561

1

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

83

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กชายภัทรพล  จันทร์ปัญญา
 

1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 

2

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6

88

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายทรัพย์ธนา  เฟื่องทรัพย์
 

1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 

3

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

85

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงปวันรัตน์  อำนวยพร
 

1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 

4

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

83

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นางสาวญานิศา  อิ่มเอม
 

1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 

5

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

85

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชลรัตน์อมฤต
 

1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 

6

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6

84

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นายณัฐวุฒิ  กล่ำทอง
 

1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 

7

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

84

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงรสิการ์  พ่วงพันธ์
 

1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 

8

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

83

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นางสาวทิพรัตน์  จันทร์แจ้ง
 

1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 

9

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

80

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายกชเมธ  เลิศภูรินทร์
 

1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 

10

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6

92

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายก้องภพ  ไตรแก้ว
 

1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 

11

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

78

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  มั่นหมาย
 

1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 

12

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

83

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นางสาวณัฐณิชา  กองแก้ว
 

1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 

13

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

77

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กชายเมธิชัย  ชูจบ
 

1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 

14

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6

83

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นายปรวัตร  ชัยศรีสังข์
 

1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 

15

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

83

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงนัทวรรณ  เครือฟ้า
 

1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 

16

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

82

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นางสาวศิรดา  รอดศรี
 

1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 

17

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

83

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงกัณฐิกา  แสงทอง
2. เด็กหญิงกานติมา  สุนทรโอวาท
3. เด็กหญิงกุลภัสสร์  จันทรนคร
4. เด็กหญิงขวัญชนก  บูชาบุญ
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นฤเบศร์
6. เด็กหญิงชนิดาภา  กันตวรวัตน์
7. เด็กหญิงณหฤทัย  ดวงแก้ว
8. เด็กหญิงทศวรรณ  แก้วมรกต
9. เด็กหญิงธนัชพร  โคกชู
10. เด็กหญิงนฤมล  กลมเลื่อม
11. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  อุทัยธรรม
12. เด็กหญิงปาลิดา  แดงรัตน์
13. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หนูน้อย
14. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แจ่มจันทร์
15. เด็กหญิงภัททิยา  สิทธิโยธี
16. เด็กหญิงมธุรดา  เมธาวิชัย
17. เด็กหญิงมุกดา  เทียมพันธ์
18. เด็กหญิงวรัมพร  โคมแก้ว
19. เด็กหญิงศิริรัตน์  การะชัด
20. เด็กหญิงสุพาณี  ศรีลิ้นจี่
21. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พุ่มทอง
22. เด็กหญิงสุวภัทร  สุวรรณชนะ
23. เด็กหญิงสุวรรณดี  สังข์งาม
24. เด็กหญิงอภิสรา  เรือนจันทร์
25. เด็กหญิงอรตรีญา  สุนทโรวิก
26. เด็กหญิงอังคณา  พยุงวงษ์
27. เด็กหญิงอัญชิสา  เส็งเจริญ
28. เด็กหญิงอาจารี  เข็มทอง
29. เด็กหญิงเมธินี  แก้วหาญ
30. เด็กหญิงเมวดี  จีระภิญโญ

1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
2. นางสาวนวรัตน์  สังขฤทธิ์

 

 

ส่งแข่งขันทั้งหมด 17  รายการ   ได้ระดับเหรียญทอง 15 รายการ   คิดเป็นร้อยละ 88.24   
                                       ได้ระดับเหรียญเงิน   
2 รายการ    คิดเป็นร้อยละ 11.76

          ครูชูศักดิ์ ขอขอบคุณ คุณครูที่ปรึกษา,คุณครูประจำวิชา ที่ได้เกิื้อกูลนักเรียนได้มาทำการฝึกซ้อม ตามวันเวลาที่ครูชูศักดิ์ ได้นัดหมายนักเรียน ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่อนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมเป็นตัวแทนของโรงเรียนบางสะพานวิทยา ทุกท่าน ที่ได้เมตตา มารับส่งนักเรียนมาฝึกซ้อมในตอนปิดภาคเรียน              ขอขอบพระคุณคุณครูนวรัตน์ สังขฤทธิ์ ที่ได้มาช่วยดูแล ร่วมฝึกซ้อมให้กับนักเรียนขับร้องประสานเสียง ทำให้นักเรียนมีความพร้อมในการร้องเพลงได้อย่างดีมากยิ่งขึ้น
         ขอขอบพระคุณ ฝ่ายบริหารของโรงเรียนบางสะพานวิทยา ที่ได้อนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตามรายการที่ครูชูศักดิิ์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทุกรายการ
         สุดท้ายครูชูศักดิ์ ต้องขอขอบใจนักเรียนทุกคน ทุกรายการที่มีความรับผิดชอบ ในหน้าที่ของตนเอง มาร่วมฝึกซ้อมตามวันเวลา ที่ตกลงกันไว้ ผลสำเร็จต้องขอยกให้กับทุกๆคน ทุกๆฝ่าย ที่ได้ร่วมรังสรรค์ ครับ 

          ด้วยความขอบคุณจากใจครูชูศักดิ์ ขอรับ

        --------------------------------------------------------------


                        
        

 จกรรมวงโยธวาทิต ปี 2557