ภาพห้องเรียน

ภาพการฝึกซ้อมวงโยธวาทิตโรงเรียนบางสะพานวิทยา
1.ฝึกซ้อมประจำวันทุกเช้า ตั้งแต่เวลา 07.45 ถึง 08.20 น.