การอบรมและพัฒนาตนเอง

ภาคเรียนที่ 2-60
6 เมษายน 2561  เข้าอบรม  " เพลงพื้นบ้านประสานเสียง " ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี  โดยสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)ร่วมกับ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี   วิทยากร อ.จินตนา กล้ายประยงค์ ภาควิชาดนตรี ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
 และ อ.ดร.ศรินทร์ จินตนเสรี  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
12-13มีนาคม 2561 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ " หลักสูตรสร้างความเข้าใจการประเมินแนวใหม่
และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งและยั่งยืน" ณ เรือนราชพฤกษ์
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
2 มีนาคม 2561 ได้เข้าอบรม เรื่อง " เทคโนโลยีดนตรี : The Art  of Mixing "  ณ คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  วิทยากร อาจารย์วีรภัทร์ อึ้งอัมพร จัดโดย สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

ภาคเรียนที่1-60
10-12 ตุลาคม 2560 ได้เข้าอบรม โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพครูดนตรี ครั้งที่ 5 เรื่อง "Vocal Technique and Choral Conducting " ณ วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
6 ตุลาคม 2560  อบรม เรื่อง "บทเพลงเพื่อส่งเสริมคุณะรรมในศตวรรษที่ 21" ณ คณะดุริยางคศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี จัดโดย สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)
1 กันยายน 2560  อบรม เรื่อง "การเรียบเรียงเสียงประสานเบื้องต้น" ณ คณะดุริยางคศาสตร์ 
ม.กรุงเทพธนบุรี  จัดโดย สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)
26-27 สิงหาคม 2560 อบรม เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพครูประจำการ ต่อการเป็นครูดนตรีมืออาชีพ"
รุ่นที่ 2 ณ ม.ราขภัฏกำแพงเพชร  จัดโดย ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
10-14 สิงหาคม 2560 ทัศนศึกษา ดูงาน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่านและหลวงพระบาง โดยโรงเรียนบางสะพานวิทยา 
4 สิงหาคม 2560 อบรม เรื่อง "วงดนตรีลูกทุ่งในโรงเรียน"  ณ คณะดุริยางคศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี
จัดโดย สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย)
15-16 กรกฎาคม 2560 เข้าร่วมโครงการพัฒนาดนตรีวงโยธวาทิต ประจำปี 2560  "การอบมเทคนิคการจัดทำวงดุริยางค์และวงโยธวาทิต ประจำภาคใต้ ครั้งที่6 "  ณ โรงเรียนบ้านทวดทอง จังหวัดนครศรี
ธรรมราช   โดยสมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลก(ประเทศไทย)
09 - 11 พฤษภาคม 2560 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Band Director Workshop with Maestro Yasuhide Ito" ณ คณะดุริยางคศาสตร์ และ Feroci Philharmonic Winds  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ตลิ่งชัน กทม.
05 มีนาคม 2560 เข้าร่วมอบรมหัวข้อ "Classroom Guitar" ณ คณะดุริยางคศาสตร์
          มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมี อ.นลิน โกเมนตระการ เป็นวิทยากรให้การอบรม
03-08 เมษายน 2560 เข้าอบรมพัฒนาตนเอง ณ 
"สถาบัน สอนขับร้อง ครูปู Voice & Performance" โดยคุณปู คุณครูประภัสสร เทียมประเสริฐ

ภาคเรียนที่2-59
25 มีนาคม 2560 เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนจัดการเรียนรู้และกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้่ "
ณ เรือนราชพฤกษ์ โรงเรียนบางสะพานวิทยา วิทยากร โดย ดร.วรรณา ช่องดารากุลและ
ดร.ศักดิ์สิน ช่องดารากุล
3 มีนาคม 2560 เข้าร่วมอบรมหัวข้อ "เทคนิคการสอนวิชาขับร้องและวงประสานเสียง" ณ คณะดุริยางคศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี  ผู้จัดสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)
19-20 มกราคม 2560 เข้าร่วมประชุมวิชาการดนตรีศึกษาระดับชาติ ครั้งที่2 เรื่องดนตรีศึกษาในประชาคมอาเซียน  ณ สาขาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ภาคเรียนที่1-59
17-19 สิงหาคม 2559 เข้าร่วมโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดนตรี ครั้งที่2"  
ณ อาคารดุริยางคศศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ

.............................................................................................................................

ปี2559.....................................................................
27 มีนาคม 2559 ผ่านการอบรมหลักสูตร "TEPE55303 การพัฒนาจิตสาธารณะ" โดย สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ
26 มีนาคม 2559 ผ่านการอบรมหลักสูตร "
TEPE58301 หลักการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการCoaching"
โดยสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
26 มีนาคม 2559 ผ่านการอบรมหลักสูตร "
TEPE58304 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน" โดย สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ
4 มีนาคม 2559 "
การอบรมการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ความเป็นต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา" จัดโดยโรงเรียนบางสะพานวิทยา  ณ เรือนราชพฤกษ์ 
ปี2558........................................................................................................................
29 ส.ค. 2558 "การอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดนตรี" หัวข้อ "การบันทึกโน้ตด้วยโปรแกรม Cubase และ Sibelius" คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร วิทยาเขตตลิ่งชัน
16 ส.ค. 2558  "อบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร สู่มาตรฐานสากล"  จัดโดยโรงเรียนบางสะพานวิทยา ณ เรือนราชพฤกษ์   วิทยากรโดย  อ.กัญญา วัฒนถาวร  ศน.เชี่ยวชาญ สพม.10
7 ส.ค. 2558  อบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียบเรียงดนตรี  จัดโดยสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วิทยากร อ.ดร.รุจิภาส ภูธนัญนฤภัทร 
4-8 พ.ค 2558 อบรมหลักสูตร "การพัฒนาความเป็นผู้นำทางวิชาการและการพัฒนาการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการวิจัย :  การเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
   ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา อ.สามพราน จ.นครปฐม
7-8 เม.ย. 2558 อบรมเรื่อง "การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานgoogle App เพื่อการศึกษา" จัดโดย สพม.10 ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
3 เม.ย. 2558 อบรมเรื่อง"การสอนทักษะการฟังดนตรี" จัดโดยสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ณ คณะดุริยางคศาสตร์ วิทยากร ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย หิรัญรักษ์

ปีการศึกษา2557........................................................................................................................
7 พ.ย. 2557 อบรมเรื่อง "การปรับบทเพลงสำหรับวงโยธวาทิตเบื้องต้อน" จัดโดยสมาคมครูดนตรี
(ประเทศไทย) กับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ณ คณะดุริยางคศาสตร์ วิทยากร อ.กฤษฏา ดาวเรืองและคณะ
30ต.ค.2557  ผ่านการอบรมหลักสูตร UTQ-๕๕๒๑๐ ทักษะการบริหารแนวใหม่ 
29ต.ค.2557  ผ่านการอบรมหลักสูตร UTQ-๕๕๒๐๓ เทคนิคการเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์
23ต.ค.2557  ผ่านการอบรมหลักสูตร UTQ-๐๐๒๑๓ สาระการเรียนรู้ศิลปะ: ดนตรีศึกษา
21ต.ค.2557  ผ่านการอบรมหลักสูตร UTQ-๕๕๓๐๒ ห้องเรียนคุณภาพ 5 ด้าน
20ต.ค.2557  ผ่านการอบรมหลักสูตร UTQ-๐๐๑๐๕ การบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับ การเรียนการสอน
20ต.ค.2557 ผ่านการอบรมหลักสูตร UTQ-๕๕๓๐๕ การสร้างผลงานวิชาการเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ
17ต.ค.2557 ผ่านการอบรมหลักสูตร UTQ-๕๕๒๑๔ การพัฒนาภาวะผู้นำกับการบริหารงานยุคใหม่
17ต.ค.2557 ผ่านการอบรมหลักสูตร  UTQ- ๕๕๒๐๒ เทคนิคการสร้างทีมงานที่ดี
16ต.ค.2557 ผ่านการอบรมหลักสูตร  UTQ-๕๕๓๐๑ จิตวิญญาณความเป็นครู
15ต.ค.2557 ผ่านการอบรมหลักสูตร   UTQ-๕๕๑๒๑ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ระดับมัธยมศึกษา
3 ต.ค.2557 อบรม "ดนตรีโลก" ณ คณะดุริยางคศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี จัดโดยสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) วิทยากร  รศ.ดร.ปัญญา รุ่งเรือง
5 ก.ย.2557  อบรม "การเรียบเรียงเสียงประสานเบื้องต้นสำหรับวงขับร้องประสานเสียง"
วิทยากร อ.ดร.รุจิภาส ภูะนัญนฤภัทร  ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวัทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
จัดโดยสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)
5 พ.ค.2557   อบรม "เตรียมความพร้อมให้ครูที่ปรึกษา ในการส่งเสริมในการเรียนรู้เพศวิถีศึกษารอบด้าน "   ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบางสะพานวิทยา  จัดโดย ฝ่ายกิจการนักเรียน
2 พ.ค.2557   เข้าร่วมอบรม "เพลงประสานเสียงสำหรับเด็ก" ณ คณะดุริยางคศาสตร์ อาคาร11
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  วิทยากร ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย หิรัญรักษ์ จัดโดยสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)
 
ปีการศึกษา 2556...............................................................................................................
      7-9 ก.พ.2557  เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับร้องประสานเสียง ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  อาคารจามจุรี 9 โดย ดร.ภาวศุทธิ์ และวิทยากรจากต่างประเทศ
        1-2 มิถุนายน 2556 เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสอนแบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity -Based Learning) สถาบันห้องเรียนแห่งอนาคต โดย ดร.วิริยะ ฤาชัยพานิชย์ เซ้ลทรัลลาดพร้าว กทม.
        17 พฤษภาคม 2556 เข้าอบรมเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนา
              ทักษะการคิด
  ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี  จัดโดย สพม.10.
        6-7พฤษภาคม 2556 การอบรมเรื่อง การสอนแบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษ
          ที่ 21 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบางสะพานวิทยา วิทยากร โดย อ.วิรยะ ฤาชัยพานิชย์
 
ปีการศึกษา 2555..........................................................................................................
 
 • 10-14กันยายน2555 การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน Arts Education ปี2555 
        โครงการ  "การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน Arts Education อย่างเป็นระบบ" จัดโดยสำนักพัฒนานวัต        กรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กทม.
 • 29 สิงหาคม2555 อบรมการทำงานผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรทางการศึกษาด้านดนตรีและศิษย์เก่า
       โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพครูของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ม.ราชภัฏเพชรบุรี
 • 15-20สิงหาคม2555 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Arts Education ระดับอาเซียน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม
 • 10สิงหาคม2555 ศึกษาดูงาน The Honor Mother'Day Exhibition and Conpetition on standard school and Asean Study The secondary  Education Service Area Office 10 ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุุรี อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี
 • 26-27 กรกฏาคม 2555 อบรมโครงการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีและศิลปะการแสดงร่วมสมัย:อบรมเชิงปฏิบัติการสื่อ
  สร้างสรรค์ขั้นพื้นฐานในการเรียนการสอนสำหรับครูดนตรี-นาฏศิลป์ เพื่อก้าวเข้ากระแสประชาคม
  สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน(ASEAN Socio-Cultural Community)  ณ หอดนตรีและศิลปะการ
  แสดง(หอประชุมเล็ก) ชั้น4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 • 6-8 กรกฏาคม 2555 อบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา
                                   พระมหากษัตริย์ ณ วัดเขาโบสถ์พระอารามหลวง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • ผ่านการอบรมUTQ-225 นวัตกรรมการนิเทศ(Coachng) การศึกษาชั้นเรียน(Lesson study)
 • ผ่านการอบรมUTQ-105 การบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน
 • ผ่านการอบรมUTQ-107 การจัดกิจกรรมค่ายนักเรียน/กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 • ผ่านการอบรมUTQ-220 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน:การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 • ผ่านการอบรมUTQ-106 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • ผ่านการอบรมUTQ-2135 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ:การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา
 • ผ่านการอบรมUTQ-2134 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ:การออบแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง
 • ผ่านการอบรมUTQ-2129 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ:การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
 • ผ่านการอบรมUTQ-2130 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ:การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
 • ผ่านการอบรมUTQ-2101 แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551
 • ผ่านการอบรมUTQ-2132 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
 • ผ่านการอบรมUTQ-2137 การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลัก สำหรับครู
 • ผ่านการอบรมUTQ-2133 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา
 • ผ่านการอบรมUTQ-2128 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
 • ผ่านการอบรมUTQ-2127 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
 • ผ่านการอบรมUTQ-2136  การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
 • ผ่านการอบรมUTQ-2303  การจัดการความรู้
 • ผ่านการอบรมUTQ-2131 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ
 • ผ่านการอบรมUTQ-2120 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ :ดนตรี(สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา)
 • 21-23 พฤษภาคม 2555 อบรมผู้อำนวยเพลงคณะนักร้องประสานเสียงระดับพื้นฐาน ณ โรงแรมรอยัล เบญจา สุขุมวิท ซอย 5 กรุงเทพฯ โดยสำนักพัฒนานวัตกรรม สพฐ.
 • 14-16 พฤษภาคม 2555 สัมมนาเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนศิลปะโรงเรียนในฝัน:ศูนย์แม่ข่าย
  จังหวัด
  ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
 • 4-5 เมษายน 2555 สัมนา Thailand World Best Drum Corps Clinics 2012 สนามศุภชลาศัย กทม.
 • 29 มีนาคม 2555 ชมการประกวดวงโยธวาทิต ครั้งที่31 ประจำปี2555 สนามศุภชลาศัย กทม.
 • 25 มีนาคม 2555 สัมนาการเรื่องประชาอาคมอาเซียน มสธ.เพชรบุรี
 • 19 มีนาคม 2555 ดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนพรหมานุสรณ์ เพชรบุรี และ โรงเรียนหัวหิน
 • 8-9 มีนาคม 2555 การประชุมวิชาการดนตรีศึกษาระดับชาติ ครั้งที่1 เรื่องหลักสูตรและการสอนดนตรีในประเทศไทย  จัดโดยสาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 •  23-24กุมภาพันธ์2555 อบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการสอนดนตรีชั้นมัธยม ณ คณะดุริยางคศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 

ปี 2554........................................................................................................................................

 • 26 พฤศจิกายน 2554 การนิเทศการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบางสะพานวิทยา
 • 21-22 กันยายน 2554 อบรมโครงการยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ณ โรงแรมรอยัล ไดมอน จ.เพชรบุรี
 • 18-19 สิงหาคม 2554 อบรมโปรแกรมดนตรี Finale ม.ราชภัฎสงขลา
 •  6-7 สิงหาคม 2554 อบรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา สพม10 ณ ห้องวิทยาพัฒน์    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
 • 29-31 กรกฎาคม 2554 อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "  การสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการศึกษา"ของศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจำอำเภอ ณ ห้องคอมพิวเตอร โรงเรียนบางสะพานวิทยา
 • 22-24 กรกฎาคม 2554 อบรมโีึครงการเชิงปฏิบัติการ   หลักสูตร "ICTสู่ครูศิลปะ" ของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนศิลปะโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจำอำเภอ  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบางสะพานวิทยา
 •  9-10 กรกฎาคม2554 อบรม การใช้ Blog เพื่อการเรียนรู้ ณ ห้องคอมพิวเตอร์  โรงเรียนทับสะแกวิทยา
 • 18 มิถุนายน 2554 อบรม   เทคนิคการแต่งเพลงและผลิตเพลง โครงการ "เพลงเฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอน 84 พรรษา"  ณ หอประชุม101 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 13-15 มิถนายน 2554 อบรม   สร้างสื่อการสอนดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์เทคโนโลยี ม.ราชภัฎนครสวรรค์
 • 29 พ.ค.54-1 มิถุนายน 2554 ประชุมสัมมนาเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนในฝันแม่ข่ายจังหวัด ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
 • 19-21 พฤษภาคม 2554 อบรปฏิบัติธรรม ณ วัดนาวัลเปรียง อ.กุยบุีรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • 2-4 พฤษภาคม2554 อบรม  สัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับสมาคมครูศิลปะแห่งประเทศไทย โรงแรมแอมบาสเดอร์จอมเทียนพัทยา ชลบุรี
 • 18-20 เมษายน2554 อบรม  ครูดนตรี ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ โดยสมาคมครูดนตรีแห่งประเทศไทย ศาลายา นครปฐม ห้อง A301
 • 30-31 มีนาคม 2554 อบรม   การประเมินภายนอกรอบ 3 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบางสะพานวิทยา   วิทยากรโดย ศน.กันยา วัฒนถาวร
 • 5 มีนาคม 2554 อบรม  แนวคิดและตัวอย่าง การพัฒนาผลงานทางวิชาการครูแบบต่อยอด (ตามหลักเกณฑ์ปัจจุบันว17) และหลักเกณฑ์ใหม่ โดย สมาน จันทะดี สถาบันพัฒนาความก้าวหน้า ณ โรงแรมแก้วสมุย  สุราษฏร์ธานี
 • 3-4 มีนาคม 2554 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดให้เข้มแข็ง โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัด สพม เขต10 โดย สพม.10 ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจังหวัด เพชรบุรี,สมุทรสาคร,สมุทรสงครามและประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมหิรัญญิการณ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
 • 20-22 ม.ค.2554    ทัศนศึกษาโคราช-สระแก้ว กับสมาคมครู ผู้บริหาร อำเภอบางสะพาน
 • 10-11 ม.ค.2554   อบรมการพัฒนาวงโยธวาทิต ห้องประชุม สนามกีฬานิมิตบุตร กรุงเทพฯ
 • 9ม.ค.2554 เข้าร่วมชม  การประกวดวงโยธวาทิตประจำปี2554 ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพฯ

       ปี 2553..................................................................................................................................

 • ผ่านการอบรมUTQ 213 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ:ดนตรีศึกษา
 • 28พ.ย.2553 ทัศนศึกษาชมการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติ หอแสดงดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม
 • 3-7 ก.ย. 2553 อบรมครูแกนนำ กลุ่มฯศิลปะ สาระดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ศาลา นครปฐม
 • 28 ก.ค.2553 เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างคลังข้อสอบ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนกุยบุรีวิทยา
 • 22 ก.ค.2553  เข้าร่วมชมการประกวดวงดรัมไลน์ประจำปี2553 ณ สนามกีฬานิมิตบุตร
 • 17-18 ก.ค. 2553    อบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2553 "จากหลักสูตรสถานศึกษาสู่ชั้นเรียน" ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย   
 • 7 ก.ค. 2553   อบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศูนย์ศิลปะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปรานบุรี  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
 • 11- 13 มิ.ย. 2553  อบรมหลักสูตรของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รุ่นที่1/2553 วัดประชาสนธิ น้ำตกห้วยยาง
 • 9-11 มิ.ย.2553  อบรมหลักสูตร Graphic Design ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โรงเรียนในฝัน ณ ห้องคอมพิวเตอร์   โรงเรียนบางสะพานวิทยา
 • 28 เม.ย. 2553  อบรมหลักสูตร การพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความสำเร็จ   โดยสถาบันพัฒนาความก้าวหน้า โรงแรมสยามธานี
 • 9 - 10 มีนาคม 2553  อบรมหลักสูตร  2551 ห้องหิรัญญิการ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
 • 5,8 มีนาคม 2553    การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดแผนพัฒนาตนเอง ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบางสะพานวิทยา
 • 30 ม.ค. 2553  ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริเขานางพันธุรัตน์ ชะอำ เพชรบุรี
 • 29 ม.ค.53      สัมมนา "สมป" ร.ร.กุยบุรีวิทยา
 • 29 ม.ค. 2553  ศึกษาดูงานชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านสายเพชร ต.ทองมงคล อำเภอบางสะพาน
 • 23-24 ม.ค.2553  อบรมการพัฒนางานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชียวชาญ ณ การ์เด้นวิว รีสอร์ต ประจวบฯ
 • 7 ม.ค. 2553   ศึกษาดูงานการประกวดวงโยธวาทิต ประเภคนั่งบรรเลง  ณ อาคารกีฬานิมิตบุตร

       ปี 2552..................................................................................................................................

 •  27 ธันวาคม 2552  ศึกษาดูงานการประกวดวงโยธวาทิต ประเภทมาชชิง ดิสเพลย์ณ สนามเทพหัสดิน  กทม.
 • 18 สิงหาคม 2552  ศึกษาดูงานการประกวดวงดรัมไลน์ ณ อาคากีฬานิมิตบุตร 
 • 21-22 สิงหาคม 2552  อบรมการพัฒนาและการใช้แหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียนและท้องถิ่นเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้
  โรงเรียนทับสะแกวิทยา
 • 7-8 กันยายน 2552   ศึกษาดูงาน โรงเรียนราชบริกานุเคราะห์ ราชบุรี  โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
 •  24-25 กรกฎาคม 2552  อบรมการสร้างสื่อ E-Book Desktop Author ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบางสะพานวิทยา
 • อบรมการวิจัยในชั้นเรียน
 • อบรมการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบางสะพานวิทยา
 • อบรมพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงแรมหาดทอง ประจวบคีรีขันธ์
 • อบรมการขับร้องเพลง สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย  โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรี
 • อบรมการเขียนรายงานผลการพัฒนานวัตกรรม
 • อบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเล่ย์บอล  กกท.ประจวบคีรีขันธ์
 • อบรมผู้ฝึกสอนวอลเล่ย์บอล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
 • อบรมการสอนวอลเล่ย์บอล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
 • อบรมการสอนรีคอร์เดอร์ วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ นครปฐม
 
 
Get free counter at Cgi2yoU.com