1841


 
 
Dyrekcja mennicy przedstawia projekt grosza z oznaczeniem nominału w formie "jeden grosz" i datą 1841.

Jednocześnie, przypominając uzasadnienie z raportu z roku 1839, dyrekcja prosi o pozwolenie na bicie drobnej monety miedzianej i srebrnej (bilonowej).

Odpowiedź jest negatywna - bez dokładnego uzasadnienia, stwierdza się tylko, że istnieją przyczyny, które nie pozwalają na zaproponowana zmianę (prawdopodobnym wyjaśnieniem jest następny dokument). 
 
Decyzja cara Mikołaja I o ujednoliceniu monetarnych systemów Królestwa Polskiego i Cesarstwa Rosyjskiego.
 


 
Pismo ministra sekretarza stanu Królestwa Polskiego Ignacego Laurentiewicza Turkuła do namiestnika księcia Iwana Fiedorowicza Paskiewicza.

Turkuł pisze, że według zgodnej opinii cesarza i ministra finansów, nie należy rozpoczynać w Warszawie produkcji bilonu nowego wzoru.
Informuje, że władza wyraża zgodę na wybicie bilonowych monet na kwotę 450 tysięcy rubli (3 miliony złotych) stemplami w/g starego wzoru (zatwierdzonego w 1835 r.) i z datą poprzedniego roku (czyli 1840).

Przy tym nakazuje się ostrożne postępowanie i ścisłe pilnowanie, by w obiegu było tylko tyle monet, ile jest rzeczywiście potrzebnych.
Życzeniem cara było też, by podjąć starania w celu uniemożliwienia wywozu bilonu z Polski do Rosji.


To pierwszy dokument zezwalający na kontynuowanie bicia monet z polskimi napisami pomimo formalnego obowiązywania przepisów nakazujących używanie w Królestwie Polskim pieniądza zgodnego z rosyjskim systemem monetarnym.