Giesmių žodžiai

Atsiprašome, bet puslapis yra vis dar kuriamas ir papildomas...

Lietuvos himnas

Iš giesmyno "Giesmių vainikas"

1 giesmė

Garbė Dievui Tėvui

Žodžiai + projektoriui pptx

2 giesmė

Aleliuja! Garbę Dievui

Žodžiai + projektoriui pptx

3 giesmė

Garbinki Viešpatį, didį Visatos Kūrėją,

Žodžiai + projektoriui pptx

4 giesmė

Dievui garbė! Dėkokime Jam

Žodžiai + projektoriui pptx

5 giesmė

Viešpačiui dėkokime

6 giesmė

Viešpats Dievas geras, Jam dėkokit,

Žodžiai +projektoriui pptx

7 giesmė

Ateikim, žmonės, su džiaugsmu,

Žodžiai + projektoriui pptx

8 giesmė

Garbė mūsų Dievui

Žodžiai + projektoriui pptx

9 giesmė

Kol gyvensiu, dėkosiu aš Tau

Žodžiai + projektoriui pptx

10 giesmė

Garbingas Tu, o Dieve didis

Žodžiai + projektoriui pptx

11 giesmė

Dievas čia

Žodžiai + projektoriui pptx

12 giesmė

Šią dieną mums

Žodžiai + projektoriui pptx

13 giesmė

Tekyla Tau garbės giesmė

Žodžiai

14 giesmė

Aleliuja, mūsų Viešpats valdo galingai!

Žodžiai +projektoriui pptx

17 giesmė

Šlovė tebus per amžius Viešpačiui

Žodžiai

19 giesmė

Tau garbę, Nugalėtojau

Žodžiai + projektoriui pptx

21 giesmė

Vienintelis ir amžinas

Žodžiai + projektoriui pptx

23 giesmė

Tau aleliuja, Viešpatie

Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx

24 giesmė

Žvelkite aukštyn

27 giesmė

Tėve, mes mylim ir garbinam Tave

28 giesmė

Tave mes mylim, mūsų Tėve

Žodžiai + projektoriui pptx

30 giesmė

Mes tikim Juo

Žodžiai + projektoriui pptx

33 giesmė

Žodžiai + projektoriui pptx

39 giesmė

Mes garbės Karalių šlovinam

Žodžiai + projektoriui pptx

40 giesmė 40 giesmė

Jėzus Atpirkėjas

Žodžiai + projektoriui pptx

41 giesmė

Šventas, šventas, ...... Visagali Valdove Dieve

Žodžiai + projektoriui pptx

43 giesmė

Jėzau, Tu esi Karalius mūsų

Žodžiai + projektoriui pptx

44 giesmė

Šventas, šventas, šventas kareivijų Viešpats!

Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx

46 giesmė

Šlovink Viešpatį

Žodžiai + projektoriui pptx

47 giesmė

Šventas, šventas, šventas Dieve Visagali!

Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx

49 giesmė

Kai aš stebiu pasaulį Dieve didis

Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx

53 giesmė

Štai, pažvelki, prie upelio

Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx

54 giesmė

Vos prašvis aušra rytinė

Žodžiai + projektoriui pptx

55 giesmė

Tyli naktis, šventa naktis,

Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx

75 giesmė

Kaip savo Žody man sakai

77 giesmė

Ten tamsiame kape Viešpats gulėjo

Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx

90 giesmė

O, ateik Dvasia Šventoji

Žodžiai + projektoriui pptx

91 giesmė

Kai Išganytojas jau žvelgė į kančias

Žodžiai + projektoriui pptx

92 giesmė

Padvelk, Šventa Dvasia,

Žodžiai + projektoriui pptx

95 giesmė

Kas į Kristų pažvelgs su viltim širdyje

Žodžiai + projektoriui pptx

97 giesmė

Ar nori nuodėmę tu nugalėt?

Žodžiai + projektoriui pptx

98 giesmė

Grįžki pas Tėvą, eiki skubiai

Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx

99 giesmė

Nori Viešpats Jėzus žmones laiminti,

Žodžiai + projektoriui pptx

104 giesmė

Jėzus priima kaltus

Žodžiai + projektoriui pptx

107 giesmė

Ar turi tu vietos Jėzui?

Žodžiai + projektoriui pptx

108 giesmė

Jėzau, amžina Uola,

Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx

111 giesmė

Neik pro šalį, Jėzau mielas

Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx

114 giesmė

Koksai esu, toks ateinu

Žodžiai + projektoriui pptx

115 giesmė

Aš pasiryžau tarnauti Jėzui

Žodžiai + projektoriui pptx

124 giesmė

Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx

125 giesmė

Aš tikiu Karaliaus Kristaus pažadais

Žodžiai + projektoriui pptx

126 giesmė

Jėzau, Tu mano Viešpats esi!

Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx

127 giesmė

Aš liudyt nesigėdiju

Žodžiai + projektoriui pptx

130 giesmė

Kodėl malonę Dievas man

Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx

135 giesmė

Kokia tai laimė- mus Dievas myli

Žodžiai+ MP3 + projektoriui pptx

136 giesmė

Mano jėgos ir mano džiaugsmas

Žodžiai + projektoriui pptx

137 giesmė

Malonė Dievo suteikta

Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx

143 giesmė

Jėzau, mes žvelgiam į Tave

Žodžiai + projektoriui pptx

144 giesmė

Jėzau, Tu gyvybės Duona

Žodžiai + projektoriui pptx

146 giesmė

Žinai Tu mano kelią, mielas Dieve

Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx

153 giesmė

Amžiais nekintanti, nuostabi

Žodžiai + projektoriui pptx

155 giesmė

Viską Jėzui

Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx

156 giesmė

Per Jėzų laisvas kai tapau

Žodžiai + projektoriui pptx

157 giesmė

Kas mane paguos?

Žodžiai + projektoriui pptx

158 giesmė

Mano siela trokšta

Žodžiai + projektoriui pptx

162 giesmė

Kaip gera, mano Viešpatie

169 giesmė

Žvelki visad vien į Jėzų

173 giesmė

O nuostabi, džiugi diena

Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx

176 giesmė

O, koks džiaugsmas tai

Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx

178 giesmė

Jėzus- Draugas amžinasis

Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx

180 giesmė

Išganytojau, aš Tavasis jau

Žodžiai + MP3+ projektoriui pptx

182 giesmė

Vien tik tai Jėzui širdis tepriklauso

Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx

200 giesmė

Prie Dievo amžino

Žodžiai + projektoriui pptx

205 giesmė

Melstis pasitikint mokyk mane

Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx

207 giesmė

Man reikia vis Tavęs

Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx

216 giesmė

Jėzau, prabilk į sielą

Žodžiai +projektoriui pptx

217 giesmė

Žodžiai + projektoriui pptx

218 giesmė

Aba, Tėve

Žodžiai + projektoriui pptx

220 giesmė

O, Viešpatie, ištirk mane

Žodžiai + projektoriui pptx

221 giesmė

Tu sielos saulė man esi

234 giesmė

Liudyki Jėzų Kristų

Žodžiai + projektoriui pptx

235 giesmė

Dieve, prašom, Tu palaimink mus

Žodžiai + projektoriui pptx

238 giesmė

Jėzau, žadėjai Tu būt su mumis

Žodžiai + projektoriui pptx

239 giesmė

Kaip garžu ir malonu, ten kur tikintys kartu

Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx

267 giesmė

Greitai, greitai Jėzų pamatysime

Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx

270 giesmė

Į Dievo miestą mes kelionėn pakviesti

Žodžiai + projektoriui pptx

288 giesmė

Dovana brangi tu Dievo mums esi

Žodžiai

289 giesmė

Nori Kūrėjas, kad būčiau aš saulės spindulys

Žodžiai+ projektoriui pptx

Iš giesmyno "Evangelijos giesmės"

1 giesmė

Pagarbinkim Dievą

61 giesmė

Amžina meile Jėzus globoja