VIDEO GIESMĖS‎ > ‎

Giesmių žodžiai

 
Atsiprašome, bet puslapis yra vis dar kuriamas ir papildomas...

Lietuvos himnas
Iš giesmyno "Giesmių vainikas"
1 giesmė
Garbė Dievui Tėvui
Žodžiai  + projektoriui pptx
2 giesmė
Aleliuja! Garbę Dievui
Žodžiai  + projektoriui pptx
3 giesmė
Garbinki Viešpatį, didį Visatos Kūrėją,
 4 giesmė
Dievui garbė! Dėkokime Jam
Žodžiai  + projektoriui pptx
5 giesmė
Viešpačiui dėkokime
6 giesmė
Viešpats Dievas geras, Jam dėkokit,
Žodžiai  +projektoriui pptx
7 giesmė
Ateikim, žmonės, su džiaugsmu,

Žodžiai  + projektoriui pptx
8 giesmė
Garbė mūsų Dievui
 
Žodžiai  + projektoriui pptx
9 giesmė

Kol gyvensiu, dėkosiu aš Tau

Žodžiai + projektoriui pptx
10 giesmė
Garbingas Tu, o Dieve didis

Žodžiai  + projektoriui pptx
11 giesmė
Dievas čia
Žodžiai + projektoriui pptx
12 giesmė
Šią dieną mums
Žodžiai  + projektoriui pptx
13 giesmė
Tekyla Tau garbės giesmė
Žodžiai
14 giesmė
Aleliuja, mūsų Viešpats valdo galingai!
Žodžiai +projektoriui pptx
17 giesmė

Šlovė tebus per amžius Viešpačiui
Žodžiai
19 giesmė

Tau garbę, Nugalėtojau
Žodžiai  + projektoriui pptx
21 giesmė

Vienintelis ir amžinas
Žodžiai  + projektoriui pptx
23 giesmė

Tau aleliuja, Viešpatie
Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx
24 giesmė
Žvelkite aukštyn
27 giesmė
Tėve, mes mylim ir garbinam Tave
28 giesmė

Tave mes mylim, mūsų Tėve
Žodžiai  + projektoriui pptx
30 giesmė
Mes tikim Juo
Žodžiai + projektoriui pptx
33 giesmė
Žodžiai + projektoriui pptx
39 giesmė

Mes garbės Karalių šlovinam
Žodžiai  + projektoriui pptx
40 giesmė     40 giesmė
Jėzus Atpirkėjas
Žodžiai  + projektoriui pptx
41 giesmė
Šventas, šventas, ...... Visagali Valdove Dieve
Žodžiai  + projektoriui pptx
43 giesmė
Jėzau, Tu esi Karalius mūsų
44 giesmė
Šventas, šventas, šventas kareivijų Viešpats!
Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx
47 giesmė
Šventas, šventas, šventas Dieve Visagali!
Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx
49 giesmė

Kai aš stebiu pasaulį Dieve didis
Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx
53 giesmė

Štai,  pažvelki, prie upelio
Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx
54 giesmė

Vos prašvis aušra rytinė
Žodžiai  + projektoriui pptx
55 giesmė
Tyli naktis, šventa naktis,
Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx
75 giesmė
Kaip savo Žody man sakai
77 giesmė
Ten tamsiame kape Viešpats gulėjo
Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx
90 giesmė
O, ateik Dvasia Šventoji
Žodžiai + projektoriui pptx
91 giesmė

Kai Išganytojas jau žvelgė į kančias
Žodžiai  + projektoriui pptx
92 giesmė
Padvelk, Šventa Dvasia,
Žodžiai + projektoriui pptx
95 giesmė

Kas į Kristų pažvelgs su viltim širdyje
Žodžiai + projektoriui pptx
97 giesmė

Ar nori nuodėmę tu nugalėt?
Žodžiai + projektoriui pptx
98 giesmė

Grįžki pas Tėvą, eiki skubiai
Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx
99 giesmė

Nori Viešpats Jėzus žmones laiminti,
Žodžiai + projektoriui pptx
104 giesmė
Jėzus priima kaltus
 
Žodžiai + projektoriui pptx
107 giesmė

Ar turi tu vietos Jėzui?
Žodžiai + projektoriui pptx
108 giesmė
Jėzau, amžina Uola,
Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx
111 giesmė

Neik pro šalį, Jėzau mielas
Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx
114 giesmė
Koksai esu, toks ateinu
Žodžiai + projektoriui pptx
115 giesmė

Aš pasiryžau tarnauti Jėzui
Žodžiai + projektoriui pptx
124 giesmė
Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx
125 giesmė

Aš tikiu Karaliaus Kristaus pažadais
Žodžiai +  projektoriui pptx
126 giesmė

Jėzau, Tu mano Viešpats esi!
Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx
127 giesmė
Aš liudyt nesigėdiju
Žodžiai + projektoriui pptx
130 giesmė

Kodėl malonę Dievas man
Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx
135 giesmė
Kokia tai laimė- mus Dievas myli
Žodžiai+ MP3 + projektoriui pptx
136 giesmė

Mano jėgos ir mano džiaugsmas

Žodžiai  + projektoriui pptx
137 giesmė
Malonė Dievo suteikta
Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx
143 giesmė

Jėzau, mes žvelgiam į Tave
Žodžiai  + projektoriui pptx
144 giesmė

Jėzau, Tu gyvybės Duona
Žodžiai  + projektoriui pptx
146 giesmė
Žinai Tu mano kelią, mielas Dieve
Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx
153 giesmė
Amžiais nekintanti, nuostabi
Žodžiai  + projektoriui pptx
155 giesmė
Viską Jėzui
Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx
156 giesmė
Per Jėzų laisvas kai tapau

Žodžiai + projektoriui pptx
157 giesmė
Kas mane paguos?
Žodžiai + projektoriui pptx
158 giesmė
Mano siela trokšta
Žodžiai + projektoriui pptx
162 giesmė
Kaip gera, mano Viešpatie
169 giesmė

Žvelki visad vien į Jėzų
173 giesmė
O nuostabi, džiugi diena
Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx
176 giesmė

O, koks džiaugsmas tai
Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx
178 giesmė

Jėzus- Draugas amžinasis
Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx
180 giesmė
Išganytojau, aš Tavasis jau
Žodžiai + MP3+ projektoriui pptx
182 giesmė

Vien tik tai Jėzui širdis tepriklauso
Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx
200 giesmė

Prie Dievo amžino
Žodžiai + projektoriui pptx
205 giesmė
Melstis pasitikint mokyk mane
Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx
207 giesmė
Man reikia vis Tavęs
O, Viešpatie, ištirk mane
Žodžiai + projektoriui pptx
Tu sielos saulė man esi
234 giesmė
Dieve, prašom, Tu palaimink mus 
Žodžiai + projektoriui pptx
238 giesmė
Jėzau, žadėjai Tu būt su mumis
Kaip garžu ir malonu, ten kur tikintys kartu
Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx
267 giesmė
Greitai, greitai Jėzų pamatysime
Žodžiai + MP3 + projektoriui pptx
270 giesmė
Į Dievo miestą mes kelionėn pakviesti
Žodžiai + projektoriui pptx
288 giesmė
Dovana brangi tu Dievo mums esi 
Nori Kūrėjas, kad būčiau aš saulės spindulys
Žodžiai+ projektoriui pptx

Iš giesmyno "Evangelijos giesmės"
1 giesmė
Pagarbinkim Dievą
61 giesmė
Amžina meile Jėzus globoja


Papildomi puslapiai (1): Giesmių vainikas
Comments