stawizny

 

Wurězk z protokola 1. zhromadźizny, dnja 16.10.1952:

"započatk: 20.15 hodź.     kónc: 22.00 hodź.      přitomni: 12

dźenski porjad:    1) krótki přehlad wo dźěle w zašłym lěće
                               2) wólby předsydstwa
                               3) pomjenowanje skupiny
                               4) wšelčizny

... 

3) pomjenowanje skupiny:
Rozsudźichmy so jednohłósnje za mjeno serbskeho wuměłca a wótčinca "Bjarnat Krawc". Z tym hajimy dobru tradiciju w Drježdźanach a zdobom chcemy česćić swojeho serbskeho wuměłca.

4) wšelčizny:
Kulturnje so njehodźi wjace dale dźěłać, dokelž nimamy dosć ludźi a smy wyše toho přećeženi ze studijnym dźěłom. Nowe předsydstwo dósta nadawk hač do 30.10. wudźěłać dźěłowy plan a jón zhromadźiznje předpołožić.


2. Zhromadźizna nowozałoženeje studentskeje skupiny "Bjarnat Krawc" je so 30.10.1952 wotměła. K dnjowemu porjadej słušeštaj tež dwaj krótkopřednoškaj k serbskimaj wótčincomaj Bjarnatej Krawcej a Handrijej Zejlerjej. Protokolant Horst Šewc pisaše wo tym:

" [...] 4) Bjarnat Krawc dyrbi nam być přikład w dźěle za serbski lud. W pěsnjach a kompozicijach so jewi jeho lubosć k serbskemu ludej. Tohodla dyrbi kóždy so zaběrać z dźěłami serbskeho ludoweho wuměłca. Jako čłony skupiny, nošaca mjeno "Bjarnat Krawc" smy zawjazani wšě naše mocy zastajić za wozrodźenje Serbstwa.

5) Handrij Zejler najlěpši přikład narodneho zahorjenja, pilneho dźěła za Serbstwo. Jeho najwjetša zasłužba je jeho dźěławosć w jednorej ludowej rěči. Tu móžemy  dźěłać a nosyć wědomosć w jednorej rěči do luda, zo by tež serbski lud zrozumił nowe wunoški techniki." 


26.02.1953 a 12.3.1953

"Nam přidźěli so studentski dom. [...] Na započatku noweho semestra woswjećimy naš nowy studentski dom na Bergstr. 34.


Schadźowanka Serbskeho studentstwa dnja 23.8. a 24.8.1953 w Malešecach a Krakecach

"Nimale wšitcy čłony so wobdźělichu na tutym zarjadowanju. Je tola wulka radosć za serbskeho čłowjeka, hdyž móže so ženć (zeńdź) z čłonami swojeje organizacije a z nimi so rozrěčować a wjeselić. Schadźowanka pod hesłom "Swěru a wopomniwosć za sersbski naš narod" bě woprawdźe žórło za nowy elan we wurjadnym našim dźěle za nas Serbow.
Krasnje wona wuklinča z wulětom do Krakec a k temu slědowacemu komersej, na kotrymž so zahoritosć hišće wyše stopnjowaše.
Kóždy móžeše spokojnje prajić, zo bě to woprawdźe přikładne zarjadowanje."


08.10.1953

[...] c) Poswjećenje domu so hakle přichodnje přewjedźe, dokelž chcychmy, zo by najprjedy dom połny wobydleny był.
d) Zwiski z Lipskom; zwisk nawjazać je chcył župny sekretar M. Bjenada. Naša wina je, zo njejsmy jeho pohonjeli, zo by so naše předewzaće spjelniło."


Wurjadne zeńdźenje dnja 15.10.1953

Přitomnych běše 13 čłonow skupiny.
Jako hosćo běchu přichwatali: towarš Jurij Młynk, J. Kubaš a bratr Kučank a zastupjer z lektorata za cuze rěče. 
Běchmy so zešli, zo bychmy sebi postajili čas za přewjedźenje lekcijow w serbšćinje. My serbscy Drj. studenća
změjemy wot nětka přednoški wo serbskim pismowstwje, literaturje a ludowědźe město Rušćiny. Radosć nad tutej
kročelu při kubłanju w maćeršćinjeje pola nas wšudźe wulka. Rozsudźichmy so přewjezć tute kubłanje kóždu wutoru
z 18.30 - 21 h.
Rozdźělimy so do dweju kružkow. W jednym zhromadźa so započatkarjo (2), w delnim wšitcy zbytni.
Z wjesołym bachtanjom při piwje wobrubichmy a skónčichmy naše mjenje abo bóle "zarjadniske" rozrěčowanje."


Pomjenowachmy swój dom na dom Bjarnata Krawca

"Hač do nalětnika tuteho lěta běchmy my Drježdźanscy studenća chětro rozbrojeni. Chodźeše to kóždy na swoje přednoški
njestarajo so druheho. Naše domowinske dźěło běše tohodla runje tak rozbrojene - njejednotne. To wšo měješe swoju hłownu
přičinu w tym, zo njemějachmy swój studentski dom. To so lětsa w nalěću přeměni, hdyž dóstachmy tu blisko Techniskeje
wysokeje šule připokazany rjany studentski dom. Hłownu zasłužbu při tym drje mataj naš towarš Kurt Krjenc a prorektor Jurski. 
W studentskim domje mamy rjanu wulku klubownju, w kotrejž swoje skupinske a nimorjadne zhromadźizny wotměwamy.
Z tutym je nam naš studentski dom srjedźišćo wšeho domowinskeho dźěła w Drježdźanach.
Pjatk, dnja 30.10.1953 nětko tutón swój dom swjatočnje pomjenowachmy na dom Bjarnata Krawca, na mjeno wulkeho serbskeho
wótčinca, zasłužbneho hudźbnika-komponistu. Jako wonkowne znamjo smy připrawili před domom marmorowu tafličku, do 
kotrejež su zaryte słowa: `Serbski studentski dom Bjarnat Krawc´.
Při přihotowanju je nam wosebje wulkomyslnje pomhał sekretariat našeje župy.
Na swjatočne pomjenowanje běchmy sebi tež přeprosyli hosći, swojich najlěpšich přećelow. Bohužel pak njebě wšěm móžno
našemu přeprošenju sćěhować. [...] Přitomni běchu nimo 20 člonow našeje skupiny 12 towaršow a towarškow Lipšćanskeje
"Sorabije", župan J. Bart, [...]. Njemało so wjeselichmy, hdyž so bratr Dr. Černik, bratr Kurt Krjenc a bratr Pawoł Nowotny tež
hišće k nam přidružichu. Kulturna skupinka "Sorabije" zanjeseše nam spočatnje ludowej pěsničce: "Chwalena budź fijałka" a 
"Lubka lilija". J Krawža wšitkich powitawši swjatočnosć zahaji. Towarš J. Paler rysowaše w swojej swjedźenskej narěči zasłužby
Bjarnata Krawca. Dźensa hižo njedyrbi brać technika Serbam lud a kraj. Narěči J. Palerja sćěhowachu zbožopřeća a narěče hosći.
[...] Při škleńcy wina a hudźbje spěwachmy, bachtachmy při samym hač do ranja. Tak běchmy pokřćili naš dom na mjeno Bjarnat Krawc."


Kermuša w Lipsku

"29.11. zhromadźichmy so w Drježdźanach na dwórnišću a wotjědźechmy z přepjelnjenym ćahom do Lipska. W Lipsku nas hnydom někotři studenća Sorabije "popadnychu" a dowjedźechu nas do internata. Po nami přijědźe tež bórze knjez "prezident". Lipšćanscy witachu jeho po serbsku z chlěbom a selu. To běše w Lipsku witanje a powědanje.
Nó a k tajkej prawje serbskej kermuši słuša kofej a tykanc - tež za to běchu so naši Lipšćanscy towaršojo a towarški postarali.
Klubownja běše woprawdźe wulkotnje wupyšena - běše widźeć, zo je Wórša Lorencec tu pomhała. Kulturna skupinka Sorabije poskići nam krótki kulturny program. Po kofeju hišće chwilku bachtachmy a so zabawjachmy.
Po wječeri hraješe kapała studentow k rejam. Wjeselachmy so - kermušowachmy hač do sameho ranja. 
Na druhi dźeń, nejdźelu, zeńdźe so wuběrk našeje skupiny z wuběrkom Sorabije k zhromadźenskemu rozrěčowanju.
1. Wuhódnoćenje kermuše:
Jednotne běše měnjenje, zo běše kermuša derje spřiprawjena. Wotzamknychmy, hajić kermušu tradicionalnje.
2. Zhromadne poćahi skupinow:
Hibanje młodych zajimcow za literaturu rozšěrić. Zentrala hibanja: Lipsk. Pisanje do Nowin: měnjenje cyłka na prěnje městno stajić.
        Kniha a pjero - naš organ!
Lipšćanscy towaršojo chcedźa  nas w swojim dźěle podpjerować. Chcedźa nam pósłać manuskripty za wusćěwanje w mensy. Zhromadnje chcemy z Lipšć. kult. skupinku na "Ptačim kwasu" wustupić. Wustaji so za trěbne, zo diskutujemy wo temach:
    - Kak sym so zadźeržał 17. junija?
3. Delegatna konferenca:
Čiłe s. žiwjenje we wsy, zo bujmy rozkćěw  s. žiwjenja we wsy.
Přečitać a přediskutować nastawk J. Brankačka a zjawny list župana.

Popołdnju dundachmy po LIpsku a wobhladachmy sebi trochu Lipsk. 1/2 7 pak, hač chcychmy abo nochcychmy, dyrbjachmy so zaso hotować na dompuć. Knjez "Baron" nutrnje k nma porěča a da nam, kaž je to kermušne wašnje, brěmješko tykanca sobu na puć."
M. Bubnarjec

12/1955
1. Drježdźanska kermuša

"Naša prěnja kermuša je snano něšto zapozdźena, ale to ničo njewučinješe našej wjesołej zhromadnosći. Tomu přinošowaše cyła [syła] hosćow z Lipska, Budyšina, atd. Naš wjesoły wječor je [so] nam poradźił a hosćom je so lubiło."


20.02.1957

"[...] Zhromadne pućowanje do wokoliny Drježdźan. [...]"


10.10.1957

"[...] Hłowny dypk zhromadźizny bě wuhódnoćenje schadźowanki. Nažel so z našeje skupiny na schadźowance jara mało wobdźělichu. Pytachmy za přičinjemi. Powštikownje knježeše měnjenje, zo bych so dyrbjała "Studentska schadźowanka" wosebje wotmjeć, dokelž maja studenća tola hinaše nadawki a zajimy kaž młodźina na wjeskach. Wyše toho polěkuje festiwal němskeje a serbskeje Młodźiny asimilaciji, dokelž so tam [z]wjetša němsce rěčeše. [...]"


Studijne lěto 1964/65

"Wo posedźenju skupinskeho předsydstwa njeeksistuja protokole. Přehlad dźěławosće poda rozprawa br. Měrćina Herrmanna na wólbnej zhromadźiznje, dnja 24.11.1965 w 19.30. Dalše wjerški we dźěle župy su w dźěłowym planje župy "Jan Skala" widźeć."


40. lětne jubilejne woswjećenje załoženja našeje skupiny

"Dnja 2. apryla(Tu předležace wurězki su originalnje přewzate. Njerukujemy za prawopis a gramatiku.) 
Untergeordnete Seiten (1): stawizny - chronologisce
Comments