แผนการสอนเรื่องระบบจำนวนเต็ม

หน่วยการเรียนรู้ที่  2   ระบบจำนวนเต็ม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

เรื่อง  จำนวนเต็ม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    เวลาเรียน 4 ชั่วโมง

 


1.  จุดประสงค์การเรียนรู้

       1.1      ด้านความรู้  :  นักเรียนสามารถ

1.    ระบุหรือยกตัวอย่างจำนวนเต็มบวก  จำนวนเต็มลบ  และศูนย์ได้

2.    เปรียบเทียบจำนวนเต็มได้

       1.2      ด้านทักษะ/กระบวนการ  :  นักเรียนมีความสามารถ

1.    ในการแก้ปัญหา

2.    ในการให้เหตุผล

3.    ในการสื่อสาร   การสื่อความหมาย   และการนำเสนอ

4.    ในการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์

       1.3      ด้านคุณลักษณะ  :  นักเรียน

1.    ทำงานอย่างเป็นระบบ

2.    มีระเบียบวินัย

3.    มีความรอบคอบ

4.    มีความรับผิดชอบ

5.    มีวิจารณญาณ

6.    มีความเชื่อมั่นในตนเอง

7.    ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

8.    ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

2.  สาระการเรียนรู้

                      จำนวนเต็มประกอบด้วย ศูนย์  จำนวนเต็มบวก และจำนวนเต็มลบ

 

 

 

 

 

3.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

ชั่วโมงที่ 1

 

 


 

1.   ครูสนทนาพูดคุยและให้นักเรียนยกตัวอย่างจำนวนที่เป็นจำนวนเต็ม   และจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนเต็ม   เช่น

      จำนวนที่เป็นจำนวนเต็ม คือ   0 , 1 , 2 , 3 , ...

 จำนวนที่ไม่เป็นจำนวนเต็ม  คือ   ,  , 0.5 , 0.89 , ...

2.   ครูให้นักเรียนช่วยกันอภิปรายถึงจำนวนเต็มที่นักเรียนรู้จักว่ามีกี่ประเภทอะไรบ้าง

3.   ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเกี่ยวกับจำนวนเต็มว่ามีทั้งหมด 3 ประเภท คือ จำนวนเต็มบวก ศูนย์ และจำนวนเต็มลบ

4.   ครูใช้เส้นจำนวนต่อไปนี้   เพื่ออธิบายให้นักเรียนเข้าใจจำนวนเต็มมากยิ่งขึ้น

 

-5

 5

-4

-3

-2

 4

-1

0

 3

 2

 1

 

 

 


จำนวนเต็มลบ                                      ศูนย์                                        จำนวนเต็มบวก

 

5.   ครูแจกใบงานที่ 2.1.1 ให้นักเรียนทุกคนทำ และช่วยกันเฉลยเมื่อทำเสร็จ หากนักเรียนคนไหน

ไม่เข้าใจให้ครูหรือเพื่อนนักเรียนที่เข้าใจ ช่วยอธิบายให้ฟัง

6.   ครูแจกใบงานที่ 2.1.2 ให้นักเรียนทุกคนทำเป็นการบ้านและนำมาส่งในชั่วโมงถัดไป

ชั่วโมงที่ 2

 

 


1.   ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างจำนวนเต็มลบมาคนละ 1 ตัวอย่าง และถามนักเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนเต็มลบ เช่น มีจำนวนเต็มลบที่มากที่สุด หรือน้อยที่สุดหรือไม่    ถ้ามี คือจำนวนใด

2.   ครูสรุปให้นักเรียนฟังว่า  จะเรียกจำนวนเต็มที่มีค่าน้อยกว่าศูนย์ (0) ว่า จำนวนเต็มลบ

3.   ครูยกตัวอย่างจำนวนเต็มลบมาสองจำนวน เช่น -2 กับ -5 แล้วให้นักเรียนช่วยกันเปรียบเทียบโดยใช้วิธีพิจารณาจากเส้นจำนวน

4.   นักเรียนช่วยกันสรุปเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจำนวนเต็มลบโดยมีครูให้คำปรึกษาและแนะนำเพิ่มเติม

5.   ครูแจกใบงานที่ 2.1.3 ให้นักเรียนทำ เมื่อทุกคนทำเสร็จแล้ว  ครูให้หาอาสาสมัครออกมาเฉลย    แต่ละข้อที่หน้าชั้นเรียน

6.   ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน และช่วยกันทำใบงานที่ 2.1.4 ภายในเวลาที่กำหนด

7.   เมื่อกลุ่มใดทำเสร็จแล้วให้ออกมารับเฉลยใบงานที่ 2.1.4 ไปตรวจสอบความถูกต้อง

ชั่วโมงที่ 3

 

 


1.   ครูทบทวนเกี่ยวกับจำนวนเต็มทั้ง 3 ประเภทตามที่ได้เรียนมาในชั่วโมงที่ 1

2.   ครูยกตัวอย่างจำนวนเต็มมาสองจำนวนเช่น -3 กับ 2 แล้วให้นักเรียนช่วยกันเปรียบเทียบโดยใช้วิธีพิจารณาจากเส้นจำนวน

3.  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจำนวนเต็ม

4.   ครูให้นักเรียนจับคู่กันทำใบงานที่ 2.1.5 เมื่อคู่ใดทำเสร็จแล้วให้มารับเฉลยใบงานที่ 2.1.5 จากครูไปตรวจสอบความถูกต้อง

5.   ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 3 คน เพื่อช่วยกันทำใบงานที่ 2.1.6 เมื่อทุกกลุ่มทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แต่ละกลุ่มอาสาสมัครออกมาเฉลยคำตอบหน้าชั้นเรียน หากเฉลยผิดให้ครูช่วยอธิบายและแก้ไข

6.   ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเกี่ยวกับจำนวนเต็ม และการเปรียบเทียบจำนวนเต็ม

ชั่วโมงที่ 4

 

 


1.   ครูใช้การถามตอบทบทวน  โดยให้นักเรียนสรุปเกี่ยวกับจำนวนเต็มทั้ง  3  ประเภท   

2.   ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 3 คน  ทำแบบฝึกปฏิบัติกิจกรรมชุดที่ 1   ในหนังสือสัมฤทธิ์มาตรฐาน คณิตศาสตร์ ม.1  เล่ม 1   ข้อ 1 – 3   หน้า  53 – 54      เมื่อทุกกลุ่มทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แต่ละกลุ่มอาสาสมัครออกมาเฉลยคำตอบหน้าชั้นเรียน หากเฉลยผิดให้ครูช่วยอธิบายและแก้ไข

3.   ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเกี่ยวกับจำนวนเต็ม และการเปรียบเทียบจำนวนเต็ม

4.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้

              4.1  สื่อการเรียนรู้

                     1.    หนังสือสัมฤทธิ์มาตรฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1

                     2.    ใบงานที่ 2.1.1-2.1.6

                     3.    แบบสังเกตพฤติกรรมทางการเรียนการสอน

              4.2  แหล่งการเรียนรู้

                     1.    ศูนย์คณิตศาสตร์

                     2.    ห้องสมุดโรงเรียน

                     3.    ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ

5.  การวัดและประเมินผล

วิธีวัดผล

เครื่องมือวัดผล

เกณฑ์การประเมินผล

1.  สังเกตพฤติกรรมทางการเรียน

     การสอน

แบบสังเกตพฤติกรรมทางการเรียนการสอน

นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ้นไป

2.  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติ

    กิจกรรมกลุ่ม

แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม

นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ้นไป

3.  การทำใบงานที่ 2.1.1-2.1.6

ใบงานที่ 2.1.1-2.1.6

 

นักเรียนทุกคนทำถูกต้องไม่ต่ำกว่า

ร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด

4.  การทำแบบฝึกปฏิบัติกิจกรรม

     ชุดที่ 1

แบบฝึกปฏิบัติกิจกรรม ชุดที่ 1

 

นักเรียนทุกคนทำถูกต้องไม่ต่ำกว่า

ร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด

 

เกณฑ์การประเมินผลจากการทำใบกิจกรรม  ใบงาน  แบบฝึกปฏิบัติกิจกรรม    ใช้เกณฑ์ดังนี้

 

80% ขึ้นไป           หมายถึง                 ดีมาก

70-79%                 หมายถึง                 ดี

60-69%                 หมายถึง                 ปานกลาง

50-59%                 หมายถึง                 ผ่าน

ต่ำกว่า  50%          หมายถึง                 ปรับปรุง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments