Szkoła‎ > ‎

Zespół psychologiczno-pedagogiczny

ZAPROSZENIE DLA RODZICÓW: ZAGROŻENIA W SIECI – PROFILAKTYKA, REAGOWANIE.

opublikowane: 20 lut 2017, 02:44 przez Elżbieta Kwaśniewska   [ zaktualizowane 20 lut 2017, 02:44 ]Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów ZSOI Nr 3 na spotkanie z Panem Mariuszem Niedzielskim przedstawicielem V Komisariatu Policji  w Krakowie - Sekcja ds. Nieletnich dnia 23 lutego 2017 r. , o godzinie 17.30 na holu szkoły.

Podczas spotkania zostaną omówione zasady bezpiecznego korzystania z sieci Internetowej oraz zagrożenia związane z „cyberuzależnieniami” małoletnich.

Chrońmy dzieci przed korzystaniem z nowoczesnych technologii w sposób niekontrolowany.

Projekt realizowany w Szkole Podstawowej Nr 158  w ramach   Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa  „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo ”.

 

 

                                      W imieniu Dyrekcji ZSOI Nr 3 Pedagodzy szkolni.

Forym wsparcia i pomocy uczniom

opublikowane: 30 lis 2016, 00:40 przez Wojciech Nowakowski   [ zaktualizowane 20 wrz 2017, 00:32 przez Wojciech Nowakowski ]

FORMY POMOCY

uczniom w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 w Krakowie rok szkolny 2017/2018

1. Sposoby  dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018 podane będą w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i zamieszczone na stronie CKE lub OKE w Krakowie. 

Szczegółowych informacji udziela rodzicom Anna Luty.

2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej dla dzieci o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym z: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią - mogą na terenie szkoły mogą korzystać z pomocy pedagoga-terapeuty.

Zajęcia odbywają się:

w formie grupowych zajęć  (do 5 uczniów),
w formie konsultacji.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii oraz wskazówkami pedagoga-terapeuty, uczniowie wykonują codziennie  w domu ćwiczenia. Przynajmniej 2 razy w miesiącu przychodzą na konsultacje z zeszytem ćwiczeń i otrzymują wskazania do dalszej terapii. Uczniowie mogą również przynosić zeszyty ćwiczeń do nauczyciela języka polskiego, który uczy w ich klasie.

3. Z zajęć rewalidacji indywidualnej korzystają uczniowie, którzy w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego mają takie wskazanie. W ramach 2 godzin zajęć rewalidacyjnych można realizować: terapię logopedyczną, psychologiczną, terapię EEG Biofeedback, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne lub inne specjalistyczne.

4. Terapia logopedyczna.

W pierwszym tygodniu września prowadzone są tzw. „badania przesiewowe” w klasach 1. szkoły podstawowej, rozmowy z rodzicami i kwalifikowanie na zajęcia. O kontynuacji terapii logopedycznej w kolejnym roku szkolnym decyduje specjalista 
w porozumieniu z rodzicami ucznia.

5. Terapia metodą EEG Biofeedback

Z treningów biofeedback mogą korzystać uczniowie, u których - na podstawie orzeczenia do kształcenia specjalnego, opinii poradni specjalistycznej, lub zaświadczenia lekarza specjalisty, np. neurologa - rozpoznano:
  
słabą pamięć,
słabe spostrzeganie,
trudności w koncentracji uwagi,
specyficzne trudności w pisaniu i czytaniu (dysleksja, dysortografia, dysgrafia),
trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulia),
słabą komunikację i zaburzenia relacji społecznych dziecka z otoczeniem,
małą odporność na stres, tremę w sytuacjach szkolnych, obniżoną samoocenę itp.

Podstawę zakwalifikowania ucznia do terapii, stanowią złożone na dziennik podawczy w sekretariacie głównym szkoły dokumenty:

wypełniona  przez rodzica „Karta zgłoszenia” (do pobrania w sekretariacie głównym),
zapoznanie się z regulaminem terapii i podpisanie go  przez rodzica (do pobrania w sekretariacie głównym),
zaświadczenie od lekarza neurologa, stwierdzające brak przeciwwskazań do terapii na podstawie  aktualnego badania EEG,
kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

Zgłoszenia na zajęcia przyjmowane są przez cały rok szkolny.

O terminie rozpoczęcia terapii biofeedback decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym uczniowie z orzeczeniami lub opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznych (wskazania do terapii EEG BFB) zawsze mają pierwszeństwo.

Zakres i czas trwania oddziaływań terapeutycznych dostosowywany jest do aktualnych potrzeb i możliwości dziecka, a o ich doborze decyduje terapeuta. 

Zajęcia trwają ok. 45 minut i odbywają się 1 raz w tygodniu.

Zajęcia mają charakter indywidualny. 

Korzystanie z treningów biofeedback w naszej szkole jest bezpłatne.

6. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – uczniów kwalifikują wychowawcy w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów.

7. Opieka psychologa szkolnego wg potrzeb.

8. Rehabilitacja ruchowa.

Informacja o dofinansowaniu do zakupu podręczników "Wyprawka szkolna"

opublikowane: 31 sie 2015, 21:43 przez Elżbieta Kwaśniewska   [ zaktualizowane 31 sie 2015, 21:45 ]

Rodzice uczniów zainteresowanych dofinansowaniem do zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu "Wyprawka szkolna" proszeni są o składanie wniosków wraz z zaświadczeniem o dochodach (dotyczy tylko uczniów klas III szkoły podstawowej) do pedagogów szkolnych w nieprzekraczalnym terminie do 4.09.2015r.

Wnioski są do pobrania na stonie internetowej UM Krakowa- www.portaledukacyjny.kraków.pl oraz na stronie MOPS-www.mops.krakow.pl.

Grupy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach programu w bieżącym roku szkolnym:

1. Uczniowie klas III szkoły podstawowej, w których dochód w rodzinie nie przekracza kwoty 574, 00zł. netto oraz w szczególnie trudnych przypadkach (ciężka choroba, niepełnosprawność, sieroctwo, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, zdarzenia losowe, itp.), gdy dochód przekracza tą kwotę.

2. Uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z klas III, V i VI szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum

Jednocześnie informujemy, że dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna. Uwzględniane będą również: rachunek, paragon albo oświadczenie o zakupie podręczników. 

Rodzice uczniów zainteresowanych dofinansowaniem do zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu "Wyprawka szkolna" proszeni są o składanie wniosków wraz z zaświadczeniem o dochodach (dotyczy tylko uczniów klas III szkoły podstawowej) do pedagogów szkolnych w nieprzekraczalnym terminie do 4.09.2015r.

Wnioski są do pobrania na stonie internetowej UM Krakowa- www.portaledukacyjny.kraków.pl oraz na stronie MOPS-www.mops.krakow.pl.

Grupy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach programu w bieżącym roku szkolnym:

1. Uczniowie klas III szkoły podstawowej, w których dochód w rodzinie nie przekracza kwoty 574, 00zł. netto oraz w szczególnie trudnych przypadkach (ciężka choroba, niepełnosprawność, sieroctwo, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, zdarzenia losowe, itp.), gdy dochód przekracza tą kwotę.

2. Uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z klas III, V i VI szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum

Jednocześnie informujemy, że dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna. Uwzględniane będą również: rachunek, paragon albo oświadczenie o zakupie podręczników. 

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA

opublikowane: 1 lip 2015, 10:00 przez Elżbieta Kwaśniewska   [ zaktualizowane 1 lip 2015, 10:57 ]

to gotowość do podjęcia przez dziecko zadań i obowiązków jakie stawia przed nim szkoła. Dojrzałość obejmuje: rozwój fizyczny oraz psychiczny: emocjonalny, społeczny i umysłowy a także poziom opanowania umiejętności
i wiadomości przygotowujących dziecko do podjęcia nauki czytania, pisania i liczenia.
Im pełniejsza jest ta dojrzałość, tym większa będzie gwarancja powodzenia dziecka w nauce. 
więcej informacji na ten temat>>>
ankieta na temat dojrzałości szkolnej>>>
Przygotowanie: Monika Cyran i Dorota Najder

Pedagogizacja rodziców

opublikowane: 19 mar 2015, 06:45 przez Elżbieta Kwaśniewska   [ zaktualizowane 19 mar 2015, 06:47 ]

ZAJĘCIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW

opublikowane: 18 mar 2015, 00:03 przez Elżbieta Kwaśniewska   [ zaktualizowane 18 mar 2015, 00:35 ]

W załączniku znajduje się harmonogram zajęć z zakresu profilaktyki dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w drugim półroczu roku szkolnego 2014/2015.

Informacje dla Rodzin Wielodzietnych

opublikowane: 14 sty 2015, 08:58 przez Agnieszka Wywiał

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych otrzymują m.in. zniżki na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżki w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców i małżonków rodziców oraz darmowe wstępy do parków narodowych.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Wniosek można złożyć w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa:

 ul. Stachowicza 18, Kraków.

Dodatkowych informacji udziela pracownik Wydziału Spraw Społecznych pod numerem tel.: 12 616-50-50.

Wykaz uprawnień wynikający z posiadania Karty Dużej Rodziny zamieszcza minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl

Link do procedury nr SO-27 :

http://kkr.krakow.pl/aktualnosci/160082,56,komunikat,zmiana_we_wnioskach_o_karte_duzej_rodziny.html

 

Podstawa prawna:

1. Uchwała Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. z 2014 r. poz. 430).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755).

 

 

 

Program Krakowska Karta Rodzinna 3+


 


Program pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ (KKR3+) został wprowadzony uchwałą Nr CIX/1646/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2014 r. KKR3+ jest elementem polityki prorodzinnej Miasta Krakowa i ma na celu wspieranie i promowanie rodzin wielodzietnych.
Krakowska Karta Rodzinna 3+ to system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień. System ten tworzy Gmina Miejska Kraków oraz partnerzy, którzy przystępują do programu na podstawie zawieranych z Miastem porozumień.

Krakowska Karta Rodzinna 3+ realizowana jest w szczególności w następujących obszarach:

1) komunikacja miejska,

2) kultura i rozrywka,

3) sport, rekreacja i wypoczynek,

4) opieka nad dziećmi do lat 3, oświata i wychowaniem,

5) zdrowie,

6) gastronomia i sklepy,

7) usługi.

Do korzystania z Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ uprawnione są:

1) Rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których rodzice (rodzic w przypadku rodzin niepełnych) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Miasta Krakowa. Poprzez rodzinę wielodzietną rozumie rodzinę składającą się z rodziców (rodzica w przypadku rodzin niepełnych) mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (w tym dzieci, nad którymi sprawują rodzinną pieczę zastępczą):

- w wieku do ukończenia 18 roku życia;

- w wieku do ukończenia 24 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

- bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

2) Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, prowadzone przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie

Link do procedury Karty usługi SO-28 :

http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SO-28

Dodatkowych informacji udziela pracownik Wydziału Spraw Społecznych UMK pod numerem tel.: 12 616-50-50.

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 2002/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie realizacji programu pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+.

PEDEGOGIZACJA RODZICÓW

opublikowane: 20 paź 2014, 04:31 przez Elżbieta Kwaśniewska   [ zaktualizowane 19 mar 2015, 06:48 ]

Harmonogram pedagogizacji rodziców

ZAJĘCIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW

opublikowane: 20 paź 2014, 04:15 przez Elżbieta Kwaśniewska   [ zaktualizowane 20 paź 2014, 04:45 ]

W załączniku znajduje się harmonogram zajęć z zakresu profilaktyki dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w pierwszym półroczu roku szkolnego 2014/2015.

Skuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów w rodzinie.

opublikowane: 18 cze 2012, 23:40 przez Zofia Czerwińska   [ zaktualizowane 18 cze 2012, 23:40 przez Wojciech Nowakowski ]


  Skuteczne sposoby rozwiązywania

  konfliktów w rodzinie.


Częstotliwość występowania konfliktów oraz zakres i sposób ich rozwiązywania ma wpływ na poczucie szczęścia w rodzinie. Konflikty występują rzadziej w rodzinach szczęśliwych, nie są one ostre, a ich rozwiązywanie przyczynia się do psychicznej integracji rodziny. Natomiast w rodzinach, które określają się jako nieszczęśliwe, konflikty występują często i działają destrukcyjnie. Mogą w takiej rodzinie występować tzw. konflikty autystyczne (tzn. bez wyraźnych przyczyn) lub dotyczące istotnych sfer życia.

Szczególnie negatywny wpływ na rodzinę mają konflikty nie rozwiązane lub tylko załagodzone. W takich przypadkach mogą zanikać pozytywne uczucia łączące rodzinę, prowadząc nawet do wystąpienia wzajemnej wrogości. Częste konflikty w rodzinie wywołują nieprawidłowe postawy wychowawcze. Nieprawidłowe postawy rodzicielskie nie pozwalają zaspokajać podstawowych potrzeb psychicznych, a także w stosunkach między rodzicami, gdy któreś z nich nie podziela takiej postawy, stają się źródłem licznych nieporozumień. Powodują one napięcia i konflikty wśród wszystkich członków rodziny.

Rozwój postaw rodzicielskich wymaga więc umiejętności emocjonalnego angażowania się w sprawy innych oraz autentyczności i otwartości w relacjach z innymi. Jest to umiejętność unikania w kontaktach z dziećmi fałszu, zakłamania, pozorów. Stopień wiarygodności rodziców staje się wyższy, jeśli posiadają oni zdolność wyrażania ciepła i życzliwości wobec dziecka. Konflikty powstające między rodzicami a dziećmi oraz ich rozwiązywanie mają istotne znaczenie. Podkreślanie przewagi starszych nad dziećmi może stać się powodem zaburzeń w dalszym rozwoju dziecka. Konflikty jakie wówczas powstają są bardzo obciążające dla psychiki dziecka.

W wieku szkolnym konflikty dotyczą przede wszystkim:

- swobodnego spędzania czasu,

- zdobycia wartościowych w oczach dziecka przedmiotów,

- zdobycia i doboru kolegów,

- konieczności dokonywania samodzielnych wyborów.

Na konflikty w rodzinie dziecko może reagować obojętnością uczuciową albo postawą lękową czy lękowo – agresywną. Konflikty rodzinne mogą zakłócać prawidłowy rozwój osobowości. Objawy zaburzeń mogą zachodzić w różnych sferach i o różnych natężeniach. Najczęstsze objawy to:

- nadpobudliwość w reakcjach na bodźce,

- obojętność uczuciowa, która może być połączona z postawą lękową lub agresywną.

Może dojść również do zaburzeń w sferze poznawczej i społecznej np.:

- braku zaufania,

- trudności we współżyciu z otoczeniem,

- braku zdolności kochania,

- zaburzenia strony moralnej,

- pogardy i lekceważenia norm społecznych,

- chuligaństwa, wandalizmu, znęcania się nad słabszymi.

Stałe konflikty mogą się odbijać na nauce dziecka. Może ono mieć trudności w skupieniu uwagi, w zapamiętywaniu. Napięcia emocjonalne u dziecka mogą wywołać jego drażliwość, złe przyjmowanie uwag od nauczycieli, wagarowanie. Destrukcyjność konfliktów zależy od odporności psychicznej dziecka. Jest to także związane z wiekiem dziecka.

Brak rozwiązywania konfliktów w rodzinie może wpływać na podważenie zaufania do matki czy ojca. Może to odgrywać ogromną rolę w przyszłym nastawieniu do świata i do ludzi, a także może prowadzić do osłabienia więzi rodzinnych.

Długotrwałe nie rozwiązywane sytuacje konfliktowe mogą wywołać stan „wyuczonej bezradności”, utratę zaufania do innych i do siebie.

Charakterystycznym typem konfliktów w stosunku rodzice – dziecko jest konflikt pokoleń. U jego podstaw leży nieakceptowanie przez dorosłych dorosłości u młodzieży. Jest on wynikiem obustronnego braku konsekwencji. Młodzież czuje się często niezrozumiana i osamotniona.

Negatywne skutki konfliktów występują szczególnie w przypadkach, gdy członkowie rodziny ciągle powracają do podjętych decyzji i rozwiązanych już problemów, nie przyjmują możliwości zmiany swoich zachowań, wymagając tego jedynie od innych, działając na zasadzie ciągłego przeciwstawiania się.

Konflikty w rodzinie bardzo często prowadzą do przemocy. Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

Doświadczenia związane z przemocą w rodzinie nie tylko psują w sposób trwały stosunki pomiędzy rodzicami a dziećmi, ale też całkowicie je niszczą. Dzieci naśladują to, co zdołają zaobserwować. Rodzice mogą być przykładem wspierającym agresję. Dzieci, które są niepewne troski i miłości rodziców lub które stały się dla nich powodem kłótni, coraz gorzej sobie radzą wraz z upływem lat. Dramatyczny wpływ maja także wzorce zachowań, nieobliczalne stosunki między rodzicami oraz niezaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka. Pewnego dnia przemoc nieuchronnie zaowocuje brutalnością, a brak ochrony i bezpieczeństwa – niechęcią i nienawiścią. Wtedy dzieci mogą występować przeciwko rodzicom. Rodzice także bywają tyranizowani. Możemy mówić więc o przemocy zarówno ze strony rodziców jak i dzieci.

Dziecko wychowywane w patologicznym środowisku rozwija niezwykłą umiejętność

dostrzegania znaków ostrzegających o ataku. Uczy się rozpoznawać sygnały w twarzy, głosie i języku ciała, odczytując z nich złość, rozkojarzenie lub zamroczenie alkoholem lub narkotykami.


Profilaktyka przyczyniająca się do eliminacji lub ograniczenia konfliktów i przemocy w rodzinie powinna obejmować rodzinę i udzielenie jej pomocy. Ta pomoc to nie tylko nauczenie prowadzenia negocjacji czy rozwiązywania konfliktów, ale przede wszystkim pomoc w wewnętrznej przemianie, w uruchomieniu dynamizmów rozwojowych, w dojrzewaniu osobowości. Powinniśmy wykazywać zrozumienie wobec potrzeb, zainteresowań oraz doświadczeń rodzin znajdujących się w zróżnicowanych sytuacjach życiowych i wychowawczych, umożliwić rodzinom współpracę z instytucjami wychowawczymi w formie samopomocy oraz pomocy sąsiedzkiej, przygotować młodych ludzi do dalszego życia.

Właściwe rozwiązywanie konfliktów wymaga odpowiedniej postawy wobec siebie i drugiego człowieka – postawy szacunku, życzliwości i współdziałania. W poszukiwaniu możliwości rozwiązań warto skupić się na wspólnych interesach, a nie na różnicach stanowisk. Jeśli całkowite porozumienie nie jest możliwe, trzeba szukać porozumień częściowych.

Aby konflikty były rozwiązywane w sposób integrujący koniczne jest przyjęcie określonych zasad:

 • Traktowanie uczestników konfliktu jako osób równych sobie.

 • Poszanowanie godności człowieka.

 • Przekazywanie własnych uczuć i emocji wywołanych przez problem.

 • Wskazywanie na konkretne fakty.

 • Autentyczne poszukiwanie rozwiązań.

 • Przebaczenie.

 • Wypełnienie postanowień.

Każda rodzina powinna posiąść umiejętność korzystnego rozwiązywania konfliktów poprzez otwarte, szczere wyrażanie własnych uczuć i emocji, omawianie problemów. Otwartość, szczerość, poszanowanie odmiennego zdania każdego członka rodziny, szacunek dla jego odmienności psychicznej oraz stała komunikacja całej rodziny przeciwdziała konfliktom i służy budowaniu więzi.


1-10 of 17