Szkoła‎ > ‎

Obcokrajowcy


Informacje dotyczące nauki ucznia cudzoziemskiego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 im. prof. J. Aleksandrowicza w Krakowie

Procedura organizacji nauki ucznia cudzoziemskiego w SP158 w Krakowie

opublikowane: 11 wrz 2017, 00:40 przez Wojciech Nowakowski   [ zaktualizowane 1 paź 2017, 04:22 ]

Procedura organizacji nauki ucznia cudzoziemskiego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 im. prof. J. Aleksandrowicza w Krakowie

(informacja w języku ukraińskim flaga Ukraina)

 1. Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia wypełniają w sekretariacie Szkoły kartę zapisu ucznia oraz dostarczają następujące dokumenty:

·   akt urodzenia ( nostryfikowany, czyli przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego),

·  świadectwo lub inny dokument stwierdzający ukończenie za granicą szkoły lub kolejnego etapu edukacji, uznanego, zgodnie z odrębnymi przepisami, za równorzędne polskiemu świadectwu ukończenia odpowiedniej szkoły publicznej lub świadectwo/zaświadczenie lub inny dokument wydany przez szkołę za granicą, potwierdzający uczęszczanie
do szkoły za granicą i wskazujący klasę lub etap edukacji.

      2.      W dokumentacji szkolnej dane ucznia obcokrajowca są zapisywane w formie występującej w dokumencie międzynarodowym (paszport/ wiza).

 1. Uczeń obcokrajowiec ma zapewnione miejsce w szkole, jeśli jego miejsce zamieszkania należy do obwodu Szkoły.
 2. Jeśli miejsce zamieszkania ucznia znajduje się poza obwodem Szkoły, uczeń obcokrajowiec jest przyjmowany w miarę wolnych miejsc i możliwości organizacyjnych Szkoły.
 3. Decyzję o przyjęciu ucznia podejmuje Dyrektor Szkoły.
 4. Uczeń obcokrajowiec jest przyjmowany do klasy z uwzględnieniem: jego wieku, stopnia opanowania języka polskiego, etapu edukacji, który realizował w innym państwie, specyficznych potrzeb edukacyjnych.
 5. W uzasadnionych przypadkach, biorąc pod uwagę dobro dziecka, uczeń może zostać przyjęty do klasy programowo niższej.
 6. Po przyjęciu ucznia do Szkoły rodzice/ opiekunowie prawni zgłaszają się na rozmowę
  z pedagogiem szkolnym lub inną osobą wskazaną przez Dyrektora Szkoły, której celem jest przekazanie informacji o: systemie edukacji, Szkole, zasadach szkolnych oraz określenie możliwości i potrzeb dziecka. Termin spotkania ustalany jest indywidualnie. W miarę możliwości organizacyjnych Szkoły w rozmowie uczestniczy również osoba posługująca się językiem rodzimym rodziców/ opiekunów prawnych ucznia.
 7. W ciągu 7 dni od rozpoczęcia nauki w Szkole przez ucznia obcokrajowca dokonuje się wstępnej oceny jego predyspozycji językowych, umiejętności edukacyjnych, potrzeb pedagogiczno- psychologicznych. Na podstawie analizy zgromadzonego materiału obejmuje się dziecko odpowiednią opieką, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi
  i oświatowymi. Wymienione czynności przeprowadzają: pedagog i psycholog szkolny, nauczyciel języka polskiego jako obcego, nauczyciele przedmiotów, wychowawca klasy,
  do której został zapisany uczeń obcokrajowiec.
 8. Organizacja nauki uczniów niebędących obywatelami polskimi odbywa się na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 1 września 1991 r. ze zm. oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. ze zm. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących
  w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia.
 9. Dla cudzoziemców podlegających obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki, którzy
  nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania
  z nauki, Dyrektor Szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym, organizuje w szkole dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych
  z języka polskiego. Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego są prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego
  w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo.
 10. Dla cudzoziemców, w odniesieniu do których nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
  z danego przedmiotu nauczania stwierdzi konieczność uzupełnienia różnic programowych
  z tego przedmiotu, Dyrektor Szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym, organizuje w szkole dodatkowe zajęcia wyrównawcze z tego przedmiotu nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.
 11. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z danego przedmiotu nauczania są prowadzone indywidualnie lub w grupach, w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z tego przedmiotu. Tygodniowy wymiar dodatkowych zajęć wyrównawczych ustala, w porozumieniu
  z organem prowadzącym, Dyrektor Szkoły.
 12. Uczeń obcokrajowiec może uczestniczyć w lekcjach nauki języka i kultury kraju
  pochodzenia. Warunkiem organizacji takich zajęć jest udział w nich co najmniej 7 uczniów. Dyrektor Szkoły ustala dni tygodnia i godziny, w których może odbywać się w szkole nauka języka i kultury kraju pochodzenia cudzoziemców.

 

Informacje oraz formularz zgłoszeniowy

opublikowane: 11 wrz 2017, 00:36 przez Wojciech Nowakowski

Szanowni Państwo,

W Szkole istnieje możliwość organizacji, za zgodą organu prowadzącego i w porozumieniu z wybranym ośrodkiem, dodatkowych lekcje języka ojczystego i kultury dla uczniów obcokrajowców uczęszczających do naszej szkoły.

Warunkiem wdrożenia zajęć jest powstanie grupy co najmniej siedmioosobowej.

Ponieważ do naszej szkoły uczęszcza najwięcej dzieci pochodzących z Ukrainy, są to lekcje języka ukraińskiego, ewentualnie, w przypadku zainteresowania, rosyjskiego.

Jeżeli wyrażają Państwo wolę, aby Państwa dziecko uczestniczyło w takich zajęciach, proszę wypełnić poniższą deklarację i złożyć w sekretariacie uczniowskim Szkoły lub u wychowawcy klasy.

1-2 of 2