Liga zadań z fizyki dla klas 7

Edycja III

Zadanie  – „ Winda”.

Obok wejścia do windy umieszczono tabliczkę informacyjną z napisem

,, Maksymalne obciążenie 4 osoby lub 360 kg.”

 (5 pkt)

1. Oblicz masę, jaką miałby jeden pasażer, gdyby do windy wsiadły cztery osoby

o  identycznych masach, powodując maksymalne obciążenie windy.

2. Oblicz maksymalny ciężar, jaki przewozić można wspomnianą windą.

3. Dwaj mężczyźni o masach 100 kg i 90 kg mają zamiar przewozić windą mebel o masie 150 kg. Wyjaśnij , czy obaj mężczyźni będą mogli jechać windą wraz

 z meblem.

4. Do windy wsiadło jednorazowo pięć osób o takiej samej masie. Oblicz maksymalną dopuszczalną masę jednego pasażera.

 (10 pkt)

1. Oblicz ile worków cementu o masie 50 kg każdy, mógłby przewozić jednorazowo tą windą robotnik o masie 70 kg.

2. Oblicz masę jaką może mieć robotnik przewożący tą windą sprzęt o ciężarze

3000 N.

3. Wyjaśnij, czy z punktu widzenia języka fizyki,czy informacja zawarta na tabliczce obok windy jest prawidłowo sformułowana. Jeśli uważasz, że nie, to zaproponuj inny tekst.

Rozwiązanie zadania na kartce A-4 należy oddać do p. Dobrowolskiej w terminie

do 5.11.2018 r.


Edycja II

Zadanie (15 pkt) – „Pomiary”

W życiu codziennym często dokonujesz różnych pomiarów, posługując się przyrządami pomiarowymi. Aby dokonać pomiaru musisz znać podstawowe jednostki różnych wielkości fizycznych i umieć je przeliczać. Wykorzystujesz zdobytą na lekcjach matematyki wiedzę. Spróbuj rozwiązać przedstawione niżej problemy.

(5 pkt)

1. Boisko piłkarskie ma długość 0,125 km i szerokość 0,08 km. Jakie są wymiary boiska w metrach?

2. Do zrównoważenia ciężaru bryłki żelaza na wadze szlakowej użyto następujących odważników: 10dag, 2 dag, 2 g, 1 g, 500 mg, 200 mg, 50 mg, 20 mg. Ile wynosi masa bryłki żelaza w gramach?

3. Przedstaw czas równy 10 minutom w sposób najkrótszy (za pomocą najmniejszej liczby cyfr) w układzie SI.

4. Do gospodarstwa rolnego należało 30 ha ziemi ornej, 20 ha lasów i 100 a nieużytków. Ile mziemi posiadało to gospodarstwo?

5. Ile centymetrów kwadratowych ma 0,01m2?

(10 pkt)

1. Jesteś w sytuacji kupującego sad, którego kształt i wymiary podane są na rysunku. Ile zapłacisz za ten sad, jeżeli 1m2 kosztuje 1000zł?

2. Do menzurki z wodą, której powierzchnia dna wynosi 10 cm2  wrzucono 20 kulek stalowych o jednakowych objętościach Poziom wody podniósł się o 2 cm. Ile wynosi objętość jednej kulki?

3. Temperatura ciała pacjenta wynosiła rano t=(36,4+0,1)  C, a wieczorem t=(37,6+0,1)  C. Ile wynosił wzrost temperatury ciała?

4. Wyznaczoną masę 125 gwoździ w dwukrotnym ważeniu uzyskując wyniki 535,3 g i 535,4 g. Oblicz średnią masę 1 gwoździa. Ile wynosi niepewność pomiaru masy gwoździa?

Rozwiązanie zadania na kartce A-4 należy oddać do p. Dobrowolskiej   w terminie  do 12.10.2018 r.

Edycja I

Zadanie – ,,W naszej klasie”.

Wiesz ,że fizyka jest nauką zajmującą się badaniem przyrody oraz praw rządzących przyrodą. Skorzystaj z wiedzy zdobytej na lekcjach przyrody i przeprowadź obserwację w swoim otoczeniu, a następnie odpowiedz na poniższe pytania.

5 pkt.

 1. Wymień ciała fizyczne ze swojego otoczenia, które mogłyby być przedmiotem badań fizyki. Wyjaśnij czy żywe organizmy podlegają prawom fizyki?
 2. Wymień ciała fizyczne ze swojego otoczenia, które są niewidoczne. Wyjaśnij, w jaki sposób każdy może stwierdzić ich istnienie.
 3. Podaj przykłady zjawisk fizycznych, które zachodzą w najbliższym otoczeniu.
 4. Zastanów się, czy Twoje odbicie w lustrze jest ciałem fizycznym.
 5. Czy uczeń siedzący spokojnie w ławce oddziałuje z jakimś innym ciałem fizycznym?

10 pkt.

Wymień znane ci wielkości fizyczne, które mógłbyś wykorzystać do opisu ciał fizycznych i zjawisk zachodzących w klasie lub w twoim pokoju.

Uzupełnij tabelę wpisując poznane wielkości fizyczne i ich jednostki.

Wielkość

Symbol wielkości

Jednostka

Symbol jednostki

Czas

t

sekunda

1s

Masa

 

 

 

Długość

 

 

 

Objętość

 

 

 

Temperatura

 

 

 

 1. Oblicz  objętość powietrza znajdującego się w  sali lekcyjnej o wymiarach 15m x 10m x 3m . 
 2. Oblicz masę powietrza zawartego w tej sali wiedząc, że 1 litr powietrza ma masę 1,3g.
 3. Czy znasz treść jakiegoś prawa fizycznego, jeśli tak to napisz ją, podaj  imię i nazwisko twórcy tego prawa.

Rozwiązanie zadania należy oddać na kartce A-4 do p. Dobrowolskiej w terminie do  28.09.2018r.(po upływie tego terminu prace nie będą przyjmowane)


Część VIII

Zadanie ,,Nurek”.

Płetwonurkowie zwiedzają podwodny świat na różnych głębokościach. Aby móc prowadzić podwodne wędrówki , nurkowie muszą oddychać powietrzem z butli. Butla napełniona jest powietrzem pod ciśnieniem 150 atmosfer. Ze względów bezpieczeństwa, nurek może korzystać z butli tylko do chwili, gdy ciśnienie obniży się do 50 atmosfer.

5 pkt.

1.      Wyjaśnij różnicę pomiędzy pojęciami: ciśnienie atmosferyczne i hydrostatyczne.

2.      Wyraź w hektopaskalach ciśnienie powietrza w butli, obliczenia wykonaj dla pełnej butli.

3.      Odszukaj w encyklopedii inne jednostki ciśnienia.


10 pkt.

4.  Oblicz ciśnienienia wywierane na nurka pływającego w jeziorze i w morzu  na głębokości 10 m pod wodą .

5.  Narysuj w jednym układzie współrzędnych wykresy zależności ciśnienia działającego na nurka  od                    głębokości jego zanurzenia w jeziorze i w morzu (dla głębokości od 0 do 50m). 

6. Odszukaj w encyklopedii i wyjaśnij, co to jest keson i do czego służy.

7. Odszukaj w encyklopedii i wyjaśnij, co to jest choroba dekompresyjna.

Nie zapomnij o zapisaniu obliczeń. 

Rozwiązanie zadania należy oddać na kartce A-4 do p. Kwaśniewskiej w terminie do 22.05.2018 r.


Część VII

Zadanie 15 pkt. – ,,Samochód.”

Kierowca samochodu osobowego na autostradzie przez 3 sekundy naciskał pedał gazu, co spowodowało jednostajne zwiększenie szybkości od 90 km/h do 144 km/h.

5 pkt.

 1. Oblicz  przyrost szybkości samochodu podczas przyspieszania. Wynik podaj w km/h oraz w m/s.
 2. Oblicz wartość przyspieszenia, z jakim poruszał się samochód w opisanej sytuacji.
 3. Narysuj wykres zależności wartości przyspieszenia od czasu dla tego samochodu.

10 pkt

 1. Oblicz czas (od chwili startu), po którym samochód mógłby osiągnąć szybkość 216 km/h, gdyby poruszał się z takim przyspieszeniem.
 2. Narysuj wykres zależności szybkości od czasu dla tego samochodu
 3. Wykorzystując wykres zależności szybkości od czasu, oblicz drogę, jaką przejechał ten samochód w czasie przyspieszania.
 4. Oblicz szybkość, z jaką musiałby jechać motocyklista poruszający się ruchem jednostajnym, aby przebyć tę samą drogę, co opisany samochód podczas przyspieszania.

Nie zapomnij o zapisaniu obliczeń. 

Rozwiązanie zadania należy oddać na kartce A-4 do p. Kwaśniewskiej w terminie do 27.04.2018 r. 

Część VI

Zadanie "Rozszerzalność temperaturowa"

Diagram pokazuje przyrost objętości 1 dm 3  cieczy, przy wzroście temperatury o 1 o C.


5 pkt.

1) Na czym polega zjawisko rozszerzalności temperaturowej?

2) Podaj przykłady wykorzystania tego zjawiska.

3) Podaj przykłady zapobiegania negatywnym skutkom zjawiska rozszerzalności temperaturowej.

4) Na czym polega anomalna rozszerzalność wody i jakie ma znaczenie w przyrodzie?


10 pkt.

1)O ile przyrost objętości nafty jest większy niż gliceryny?

2) Ile razy przyrost objętości alkoholu etylowego jest większy niż wody?

3) Jaka objętość zajmuje 1 litr gliceryny, gdy ogrzejemy ja o 12 C?

4) Jaką objętość zajmuje 8 litrów wody ogrzanej o 1 C?

5) Jaka objętość zajmą 3 litry acetonu ogrzanego o 15 C?

 

Nie zapomnij o zapisaniu obliczeń. 

Rozwiązanie zadania należy oddać na kartce A-4 do p. Kwaśniewskiej w terminie do 17.04.2018 r. 

Część V

Zadanie  ,, Wpływ ciśnienia atmosferycznego na ludzi.”

Każdy z nas odczuwa zmiany ciśnienia atmosferycznego. Ciśnienie atmosferyczne, tak zwane normalne ma wartość równą w  przybliżeniu 1010 hPa, lecz często nawet w trakcie jednego dnia ciśnienie to ulega zmianom.

Uwaga : w zadaniu zakładamy, ze wszelkie efekty biologiczne są konsekwencją zmian  ciśnienia atmosferycznego, a nie innych czynników lub stanów chorobowych. 

(5 pkt)

1.Wyjaśnij, jak zmieniło się ciśnienie atmosferyczne w ciągu nocy, skoro pan Wojtek stwierdził rano, ze ma opuchnięte ręce.

2. Pani Alicja wieczorem poczuła ból głowy. Czuła się tak jakby ktoś mocno ściskał ją w skroniach. Wyjaśnij, jak zmieniło się ciśnienie atmosferyczne..

3. Oblicz wartość siły nacisku wywieranej na całe ciało człowieka przez atmosferę. Przyjmij, że powierzchnia ciała ludzkiego wynosi 2,5 2   

4.W górach, na dużych wysokościach ciśnienie atmosferyczne ma mniejsza wartość a w kopalniach wyższe. Wyjaśnij dlaczego tak jest.

(10 pkt)

1. Oblicz wartość siły parcia wywieranej przez atmosferę na głowę człowieka. Dla uproszczenia przyjmij, że powierzchnia głowy człowieka jest równa powierzchni kuli o promieniu 8 cm. Wzór na pole  powierzchni kuli odnajdziesz w tablicach matematycznych.

2. Oblicz masę ciała , które wywierałoby na podłoże takie samo parcie jak atmosfera na głowę człowieka. Wykorzystaj założenia podane w punkcie 2.

3. Wyjaśnij, dlaczego kosmonauta nie może bez szczelnego skafandra opuścić promu kosmicznego będącego na orbicie okołoziemskiej.

 

Nie zapomnij o zapisaniu obliczeń. 

Rozwiązanie zadania należy oddać na kartce A-4 do p. Kwaśniewskiej w terminie do 9.03.2018 r. 


Część IV

Zadanie ,,Eskimos”.

Zanim Eskimosi poznali narty, do chodzenia po śniegu używali specjalnych tarcz o względnie dużej powierzchni, mocowanych do butów. Miały one przeciwdziałać zapadaniu się w śnieg podczas chodzenia. Załóżmy,że powierzchnia jednej tarczy zakładanej na but  wynosi 0,2 m2  a powierzchnia narty wynosi 0,15 m.

(5 pkt)

1. Oblicz ciężar swojego ciała.

2. Oblicz wartość siły jaką naciskasz na podłoże, gdy stoisz spokojnie.

3. Oszacuj pole powierzchni podeszwy swojego buta - użyj w tym celu kartki z zesztu w kratkę i ołówka.

(10 pkt)

1. Oblicz ciśnienie jakie wywierasz stojąc na śniegu w zwykłych butach.

2. Oblicz ciśnienie jakie wywierałbyś, gdybyś stał na śniegu wykorzystując wspomniane tarcze.

3. Oblicz ciśnienie jakie wywierałbyś, gdybyś stał  na śniegu wykorzystując narty.

4. Wyjaśnij dlaczego biegnąc zostawiasz w śniegu głębsze ślady, niż wtedy gdy spokojnie stoisz.

5. Wyjaśnij dlaczego stosowanie nart okazało się wygodniejsze niż stosowanie tarcz.

.

Nie zapomnij o zapisaniu obliczeń. 

Do rozwiązania dołącz kartkę, której użyłeś do oszacowania pola powierzchni buta.

Rozwiązanie zadania na kartce A4 należy oddać do p. Kwaśniewskiej w terminie do 9. 02. 2018 r.Część III

Zadanie (15 pkt) -  „Wyznaczanie gęstości substancji”.

Uczniowie wyznaczali na lekcji gęstość substancji, z której wykonana była pewna sztabka. W celu wyznaczenia objętości sztabki zanurzyli ją w naczyniu z wodą (jak na rysunku). Masę sztabki wyznaczyli przy pomocy wagi szalkowej i stwierdzili, że  ma ona masę 230 dag.

(5 pkt.)

1. Posługując się rysunkiem oblicz objętość badanej sztabki.

2. Oblicz gęstość badanej sztabki wynik podaj w kg/ m3.

3. Wyjaśnij, czy zmieni się gęstość badanej substancji, jeżeli sztabkę przetniemy na pół.

(10 pkt.)

1. Oblicz, jaką objętość miałoby ciało o masie 0,12 kg wykonane z tej substancji.

2. Oblicz, jaka masę miałby posąg wykonany z tej substancji o objętości 4,5 m3. Wynik podaj w tonach.

3.  Badaną substancję połączono ze szkłem o tej samej masie i gęstości 2700 kg/ m3. Oblicz gęstość obu połączonych substancji, jaką wyznaczyliby uczniowie w analogicznym doświadczeniu.


Nie zapomnij o zapisaniu obliczeń.

Rozwiązania zadań należy oddać na kartce A4 do p. Kwaśniewskiej w terminie do 19.01.2018 r.


Część II

Zadanie ( 15 pkt) - ,,Kosmonauta”.

W tabelce podano masę poszczególnych części ekwipunku kosmonauty.

Skafander

11 kg

Butle z tlenem i system podtrzymywania życia

10 kg

Przybory osobiste i naukowe

540 dag

Hełm

900 g

 

Wymieniony ekwipunek wykorzystuje w czasie wyprawy kosmonauta o masie ciała 80 kg.

Zad. I (5 pkt)

1.     Oblicz masę ekwipunku kosmonauty.

2.     Wyraź masę ekwipunku kosmonauty w kilogramach.

3.     Oblicz masę kosmonauty  wraz z ekwipunkiem.

4.     Oblicz ciężar kosmonauty wraz z ekwipunkiem  na Ziemi.

 

Zad. II (10 pkt)

1.     Wyjaśnij, czy masa kosmonauty na Księżycu i na Ziemi jest taka sama.

2.     Oblicz ciężar kosmonauty wraz z ekwipunkiem na Księżycu, jeśli przyspieszenie księżycowe jest sześciokrotnie mniejsze niż ziemskie.

3.     Kosmonauta chciał, aby jego ciężar wraz z ekwipunkiem na Księżycu był taki, jak jego ciężar na Ziemi bez ekwipunku. Oblicz masę, jaką powinien mieć ekwipunek.

4.   Na Marsie przyspieszenie grawitacyjne wynosi 3,7 N/kg. Oblicz ciężar kosmonauty na tej planecie.

 Nie zapomnij o zapisaniu obliczeń.

Rozwiązanie zadania należy oddać do p. Kwaśniewskiej w terminie do 21.12.2017r.


Część I


Zadanie (15 pkt) – „Pomiary”

W życiu codziennym często dokonujesz różnych pomiarów, posługując się przyrządami pomiarowymi. Aby dokonać pomiaru musisz znać podstawowe jednostki różnych wielkości fizycznych i umieć je przeliczać. 

(5 pkt)

1. Boisko piłkarskie ma długość 0,125 km i szerokość 0,08 km. Podaj wymiary boiska w metrach?

2. Do zrównoważenia ciężaru bryłki żelaza na wadze szlakowej użyto następujących odważników: 10 dag, 2 dag, 2 g, 1 g, 500 mg, 200 mg, 50 mg, 20 mg. Oblicz masę bryłki żelaza w gramach?

3. Przedstaw czas równy 10 minutom w sposób najkrótszy (za pomocą najmniejszej liczby cyfr) w jednostce układzu SI.

4. Do gospodarstwa rolnego należało 30 ha ziemi ornej, 20 ha lasów i 100 a nieużytków. Wyraź powierzchnię gospodarstwa w m

5. Ile centymetrów kwadratowych ma 0,01 m2?

(10 pkt)

1. Jesteś w sytuacji kupującego sad, którego kształt i wymiary podane są na rysunku. Ile zapłacisz za ten sad, jeżeli 1m2 kosztuje 1000 zł?

2. Do menzurki z wodą, której powierzchnia dna wynosi 10 cm2  wrzucono 20 kulek stalowych o jednakowych objętościach Poziom wody podniósł się o 2 cm. Oblicz objętość jednej kulki?

3. Temperatura wyjętych  z zamrażalnika lodów wynosła -7  °C. Lody pozostawiono w pomieszczeniu w temperaturze 19 °C na kilka godzin. Oblicz przyrost temperatury lodów?

4. Wyznaczoną masę 125 gwoździ w dwukrotnym ważeniu uzyskując wyniki 535,3 g i 535,4 g. Oblicz najbardzej zbliżoną do rzeczywistej masę 1 gwoździa. Zapisz wynik uwzględniając niepewność pomiaru masy gwoździa?

5. Oblicz pole powierzchni jakie zajmuje rozlana na powierzchni wody kropla nafty o objętości 0,1 cm3, jeżeli grubość warstwy nafty wynosi 0,2  mm? Ile warstw cząsteczek nafty znajduje się w plamie nafty jeżeli średnica 1 cząsteczki wynosi 1nm?

 

 

Rozwiązanie zadania na kartce A-4 należy oddać do p. Kwaśniewskiej w terminie do 4.12.2017 r.

Nie zapomnij o zapisaniu obliczeń.

Comments