Liga zadań z fizyki dla klas 7

Edycja VIII

Zadanie "Rozszerzalność temperaturowa"

Diagram pokazuje przyrost objętości 1 dm 3  cieczy, przy wzroście temperatury o 1 o C.


5 pkt.

1) Na czym polega zjawisko rozszerzalności temperaturowej?

2) Podaj przykłady wykorzystania tego zjawiska.

3) Podaj przykłady zapobiegania negatywnym skutkom zjawiska rozszerzalności temperaturowej.

4) Na czym polega anomalna rozszerzalność wody i jakie ma znaczenie w przyrodzie?


10 pkt.

1)O ile przyrost objętości nafty jest większy niż gliceryny?

2) Ile razy przyrost objętości alkoholu etylowego jest większy niż wody?

3) Jaka objętość zajmuje 1 litr gliceryny, gdy ogrzejemy ja o 12 C?

4) Jaką objętość zajmuje 8 litrów wody ogrzanej o 1 C?

5) Jaka objętość zajmą 3 litry acetonu ogrzanego o 15 C?

 

Nie zapomnij o zapisaniu obliczeń. 

Rozwiązanie zadania należy oddać na kartce A-4 do p. Kwaśniewskiej w terminie do 25.03.2019 r.

Edycja VII

Zadanie „ Ołowiane figurki ‘’.

Kilkanaście lat temu modne było wśród młodzieży odlewanie ołowianych figurek. W tym celu należało w naczyniu ustawionym nad palnikiem gazowym roztopić ołów i wlać go do formy gipsowej. Wykonując te pracę Krzysiek sporządził następujące notatki: wkładam ołów o temperaturze pokojowej 20o C do naczynia o podgrzewam go. Po pięciu minutach ołów zaczyna się topić a termometr wskazuje 327oC. Po upływie kolejnych 8 minut w naczyniu znajduje się tylko ołów w stanie ciekłym, ponieważ w tym momencie stopiła się ostatnia bryłka ołowiu.

( 5 pkt)

1. Określ temperaturę topnienia ołowiu, korzystając z notatki Krzyśka.

2. Określ temperaturę końcową ciekłego ołowiu na podstawie informacji podanych w ostatnim zdaniu notatki.

3. Podaj nazwę zmiany stanu skupienia, jakiej uległ  ciekły ołów po wlaniu do formy.

4. Wyjaśnij, czy w trakcie opisanego eksperymentu mogło zachodzić parowanie i wrzenie ołowiu.

( 10 pkt)

1. Napisz, czy przed rozpoczęciem podgrzewania ołów ulegał sublimacji.

2. Przedstaw na wykresie zależność temperatury ołowiu od czasu ogrzewania aż do całkowitego jego  stopienia.

3. Wyjaśnij, dlaczego forma gipsowa po zakrzepnięciu ołowiu nie pęka tak jak butelka szklana wypełniona wodą po jej zakrzepnięciu.

 

Rozwiązanie zadania należy oddać na kartce A-4 do p. Dobrowolskiej w terminie do 22.02.2019r


Edycja VI

Zadanie  ,, Wpływ ciśnienia atmosferycznego na ludzi.”

Każdy z nas odczuwa zmiany ciśnienia atmosferycznego. Ciśnienie atmosferyczne, tak zwane normalne ma wartość równą w  przybliżeniu 1010 hPa, lecz często nawet w trakcie jednego dnia ciśnienie to ulega zmianom.

Uwaga : w zadaniu zakładamy, ze wszelkie efekty biologiczne są konsekwencją zmian  ciśnienia atmosferycznego, a nie innych czynników lub stanów chorobowych. 

(5 pkt)

1.Wyjaśnij, jak zmieniło się ciśnienie atmosferyczne w ciągu nocy, skoro pan Wojtek stwierdził rano, ze ma opuchnięte ręce.

2. Pani Alicja wieczorem poczuła ból głowy. Czuła się tak jakby ktoś mocno ściskał ją w skroniach. Wyjaśnij, jak zmieniło się ciśnienie atmosferyczne..

3. Oblicz wartość siły nacisku wywieranej na całe ciało człowieka przez atmosferę. Przyjmij, że powierzchnia ciała ludzkiego wynosi 2,5 2   

4.W górach, na dużych wysokościach ciśnienie atmosferyczne ma mniejsza wartość a w kopalniach wyższe. Wyjaśnij dlaczego tak jest.

(10 pkt)

1. Oblicz wartość siły parcia wywieranej przez atmosferę na głowę człowieka. Dla uproszczenia przyjmij, że powierzchnia głowy człowieka jest równa powierzchni kuli o promieniu 8 cm. Wzór na pole  powierzchni kuli odnajdziesz w tablicach matematycznych.

2. Oblicz masę ciała , które wywierałoby na podłoże takie samo parcie jak atmosfera na głowę człowieka. Wykorzystaj założenia podane w punkcie 2.

3. Wyjaśnij, dlaczego kosmonauta nie może bez szczelnego skafandra opuścić promu kosmicznego będącego na orbicie okołoziemskiej.

 

Nie zapomnij o zapisaniu obliczeń. 

Rozwiązanie zadania należy oddać na kartce A-4 do p. Kwaśniewskiej w terminie do 28.01.2019 r. 

Edycja V

Zadanie ,,Eskimos”.

Zanim Eskimosi poznali narty, do chodzenia po śniegu używali specjalnych tarcz o względnie dużej powierzchni, mocowanych do butów,. Miały one uniemożliwić zapadanie się w śnieg podczas chodzenia. Załóżmy, że Eskimos ma masę 70 kg, a powierzchnia jednej tarczy zakładanej na but wynosi 0,2 m2

 

(5 pkt)

1. Oblicz ciężar Eskimosa.

2. Oblicz wartość siły nacisku Eskimosa na podłoże, gdy stoi on spokojnie przed swoim igloo.

3. Oszacuj pole powierzchni podeszwy zwykłego buta.

4. Oblicz ciśnienie wywierane przez Eskimosa stojącego na śniegu w zwykłych butach.

 

(10 pkt)

1. Oblicz ciśnienie wywierane przez Eskimosa na śnieg, gdy stoi on na śniegu wykorzystując wspomniane tarcze.

2. Oblicz ciśnienie wywierane przez Eskimosa na śnieg, gdy wykorzystuje wspomniane tarcze stojąc na jednej nodze.

3. Wyjaśnij dlaczego biegnący Eskimos zostawia w śniegu głębsze ślady, niż wtedy gdy spokojnie stoi.

4. Wyjaśnij dlaczego stosowanie nart okazało się wygodniejsze niż stosowanie tarcz.

 

Rozwiązanie zadania na kartce A4 należy oddać do p. Dobrowolskiej w terminie do 18. 12. 2018 r.

Edycja IV

Zadanie ( 15 pkt.) : ,, Kolekcja metali”.

Filip miał kolekcję różnych małych kawałków metali. Na lekcji fizyki dowiedział się, że każdy metal ma inną gęstość.

(5 pkt)

 1. Zastanów się i napisz czy informacja, którą Filip usłyszał na lekcji fizyki, może być wykorzystana do określenia rodzaju metalu.

 2. Spośród przedmiotów: młotek, menzurka, linijka, sznurek, stoper, waga, bateria, naczynie z wodą, nożyczki, sznurek, plastelina- wybierz te, które są niezbędne do wyznaczenia gęstości próbek metali Filipa.

 3. Oblicz gęstość kawałków metali z kolekcji Filipa, korzystając z tabeli1

2

3

4

5

Masa[g]

54

236,1

1,79

170,1

57,81

Objętość[cm3]

20

30

0,2

15

3


 1. Ustal nazwy co najmniej trzech metali z kolekcji Filipa. Wykorzystaj w tym celu dane zawarte w tablicach fizycznych.


( 10 pkt)

 1. Oblicz objętość jednokilogramowego odważnika wykonanego ze stali. Gęstość stali przyjmij równą 7800 kg/ m3, wynik podaj g.

 2. Wyjaśnij, czy stwierdzenie ,, 1 kilogram pierza jest lżejszy od 1 kilograma żelaza” jest fałszywe.

 3. Oceń, czy gęstość stopu dwóch metali można obliczyć jako sumę gęstości metali wchodzących w jego skład. Odpowiedź uzasadnij.

Odpowiedzi należy oddać na kartce A4 do p. Dobrowolskiej w terminie do 15.11.2018rEdycja III

Zadanie  – „ Winda”.

Obok wejścia do windy umieszczono tabliczkę informacyjną z napisem

,, Maksymalne obciążenie 4 osoby lub 360 kg.”

 (5 pkt)

1. Oblicz masę, jaką miałby jeden pasażer, gdyby do windy wsiadły cztery osoby

o  identycznych masach, powodując maksymalne obciążenie windy.

2. Oblicz maksymalny ciężar, jaki przewozić można wspomnianą windą.

3. Dwaj mężczyźni o masach 100 kg i 90 kg mają zamiar przewozić windą mebel o masie 150 kg. Wyjaśnij , czy obaj mężczyźni będą mogli jechać windą wraz

 z meblem.

4. Do windy wsiadło jednorazowo pięć osób o takiej samej masie. Oblicz maksymalną dopuszczalną masę jednego pasażera.

 (10 pkt)

1. Oblicz ile worków cementu o masie 50 kg każdy, mógłby przewozić jednorazowo tą windą robotnik o masie 70 kg.

2. Oblicz masę jaką może mieć robotnik przewożący tą windą sprzęt o ciężarze

3000 N.

3. Wyjaśnij, czy z punktu widzenia języka fizyki,czy informacja zawarta na tabliczce obok windy jest prawidłowo sformułowana. Jeśli uważasz, że nie, to zaproponuj inny tekst.

Rozwiązanie zadania na kartce A-4 należy oddać do p. Dobrowolskiej w terminie

do 5.11.2018 r.


Edycja II

Zadanie (15 pkt) – „Pomiary”

W życiu codziennym często dokonujesz różnych pomiarów, posługując się przyrządami pomiarowymi. Aby dokonać pomiaru musisz znać podstawowe jednostki różnych wielkości fizycznych i umieć je przeliczać. Wykorzystujesz zdobytą na lekcjach matematyki wiedzę. Spróbuj rozwiązać przedstawione niżej problemy.

(5 pkt)

1. Boisko piłkarskie ma długość 0,125 km i szerokość 0,08 km. Jakie są wymiary boiska w metrach?

2. Do zrównoważenia ciężaru bryłki żelaza na wadze szlakowej użyto następujących odważników: 10dag, 2 dag, 2 g, 1 g, 500 mg, 200 mg, 50 mg, 20 mg. Ile wynosi masa bryłki żelaza w gramach?

3. Przedstaw czas równy 10 minutom w sposób najkrótszy (za pomocą najmniejszej liczby cyfr) w układzie SI.

4. Do gospodarstwa rolnego należało 30 ha ziemi ornej, 20 ha lasów i 100 a nieużytków. Ile mziemi posiadało to gospodarstwo?

5. Ile centymetrów kwadratowych ma 0,01m2?

(10 pkt)

1. Jesteś w sytuacji kupującego sad, którego kształt i wymiary podane są na rysunku. Ile zapłacisz za ten sad, jeżeli 1m2 kosztuje 1000zł?

2. Do menzurki z wodą, której powierzchnia dna wynosi 10 cm2  wrzucono 20 kulek stalowych o jednakowych objętościach Poziom wody podniósł się o 2 cm. Ile wynosi objętość jednej kulki?

3. Temperatura ciała pacjenta wynosiła rano t=(36,4+0,1)  C, a wieczorem t=(37,6+0,1)  C. Ile wynosił wzrost temperatury ciała?

4. Wyznaczoną masę 125 gwoździ w dwukrotnym ważeniu uzyskując wyniki 535,3 g i 535,4 g. Oblicz średnią masę 1 gwoździa. Ile wynosi niepewność pomiaru masy gwoździa?

Rozwiązanie zadania na kartce A-4 należy oddać do p. Dobrowolskiej   w terminie  do 12.10.2018 r.

Edycja I

Zadanie – ,,W naszej klasie”.

Wiesz ,że fizyka jest nauką zajmującą się badaniem przyrody oraz praw rządzących przyrodą. Skorzystaj z wiedzy zdobytej na lekcjach przyrody i przeprowadź obserwację w swoim otoczeniu, a następnie odpowiedz na poniższe pytania.

5 pkt.

 1. Wymień ciała fizyczne ze swojego otoczenia, które mogłyby być przedmiotem badań fizyki. Wyjaśnij czy żywe organizmy podlegają prawom fizyki?
 2. Wymień ciała fizyczne ze swojego otoczenia, które są niewidoczne. Wyjaśnij, w jaki sposób każdy może stwierdzić ich istnienie.
 3. Podaj przykłady zjawisk fizycznych, które zachodzą w najbliższym otoczeniu.
 4. Zastanów się, czy Twoje odbicie w lustrze jest ciałem fizycznym.
 5. Czy uczeń siedzący spokojnie w ławce oddziałuje z jakimś innym ciałem fizycznym?

10 pkt.

Wymień znane ci wielkości fizyczne, które mógłbyś wykorzystać do opisu ciał fizycznych i zjawisk zachodzących w klasie lub w twoim pokoju.

Uzupełnij tabelę wpisując poznane wielkości fizyczne i ich jednostki.

Wielkość

Symbol wielkości

Jednostka

Symbol jednostki

Czas

t

sekunda

1s

Masa

 

 

 

Długość

 

 

 

Objętość

 

 

 

Temperatura

 

 

 

 1. Oblicz  objętość powietrza znajdującego się w  sali lekcyjnej o wymiarach 15m x 10m x 3m . 
 2. Oblicz masę powietrza zawartego w tej sali wiedząc, że 1 litr powietrza ma masę 1,3g.
 3. Czy znasz treść jakiegoś prawa fizycznego, jeśli tak to napisz ją, podaj  imię i nazwisko twórcy tego prawa.

Rozwiązanie zadania należy oddać na kartce A-4 do p. Dobrowolskiej w terminie do  28.09.2018r.(po upływie tego terminu prace nie będą przyjmowane)


Część VIII

Zadanie ,,Nurek”.

Płetwonurkowie zwiedzają podwodny świat na różnych głębokościach. Aby móc prowadzić podwodne wędrówki , nurkowie muszą oddychać powietrzem z butli. Butla napełniona jest powietrzem pod ciśnieniem 150 atmosfer. Ze względów bezpieczeństwa, nurek może korzystać z butli tylko do chwili, gdy ciśnienie obniży się do 50 atmosfer.

5 pkt.

1.      Wyjaśnij różnicę pomiędzy pojęciami: ciśnienie atmosferyczne i hydrostatyczne.

2.      Wyraź w hektopaskalach ciśnienie powietrza w butli, obliczenia wykonaj dla pełnej butli.

3.      Odszukaj w encyklopedii inne jednostki ciśnienia.


10 pkt.

4.  Oblicz ciśnienienia wywierane na nurka pływającego w jeziorze i w morzu  na głębokości 10 m pod wodą .

5.  Narysuj w jednym układzie współrzędnych wykresy zależności ciśnienia działającego na nurka  od                    głębokości jego zanurzenia w jeziorze i w morzu (dla głębokości od 0 do 50m). 

6. Odszukaj w encyklopedii i wyjaśnij, co to jest keson i do czego służy.

7. Odszukaj w encyklopedii i wyjaśnij, co to jest choroba dekompresyjna.

Nie zapomnij o zapisaniu obliczeń. 

Rozwiązanie zadania należy oddać na kartce A-4 do p. Kwaśniewskiej w terminie do 22.05.2018 r.


Część VII

Zadanie 15 pkt. – ,,Samochód.”

Kierowca samochodu osobowego na autostradzie przez 3 sekundy naciskał pedał gazu, co spowodowało jednostajne zwiększenie szybkości od 90 km/h do 144 km/h.

5 pkt.

 1. Oblicz  przyrost szybkości samochodu podczas przyspieszania. Wynik podaj w km/h oraz w m/s.
 2. Oblicz wartość przyspieszenia, z jakim poruszał się samochód w opisanej sytuacji.
 3. Narysuj wykres zależności wartości przyspieszenia od czasu dla tego samochodu.

10 pkt

 1. Oblicz czas (od chwili startu), po którym samochód mógłby osiągnąć szybkość 216 km/h, gdyby poruszał się z takim przyspieszeniem.
 2. Narysuj wykres zależności szybkości od czasu dla tego samochodu
 3. Wykorzystując wykres zależności szybkości od czasu, oblicz drogę, jaką przejechał ten samochód w czasie przyspieszania.
 4. Oblicz szybkość, z jaką musiałby jechać motocyklista poruszający się ruchem jednostajnym, aby przebyć tę samą drogę, co opisany samochód podczas przyspieszania.

Nie zapomnij o zapisaniu obliczeń. 

Rozwiązanie zadania należy oddać na kartce A-4 do p. Kwaśniewskiej w terminie do 27.04.2018 r. 

Część VI

Zadanie "Rozszerzalność temperaturowa"

Diagram pokazuje przyrost objętości 1 dm 3  cieczy, przy wzroście temperatury o 1 o C.


5 pkt.

1) Na czym polega zjawisko rozszerzalności temperaturowej?

2) Podaj przykłady wykorzystania tego zjawiska.

3) Podaj przykłady zapobiegania negatywnym skutkom zjawiska rozszerzalności temperaturowej.

4) Na czym polega anomalna rozszerzalność wody i jakie ma znaczenie w przyrodzie?


10 pkt.

1)O ile przyrost objętości nafty jest większy niż gliceryny?

2) Ile razy przyrost objętości alkoholu etylowego jest większy niż wody?

3) Jaka objętość zajmuje 1 litr gliceryny, gdy ogrzejemy ja o 12 C?

4) Jaką objętość zajmuje 8 litrów wody ogrzanej o 1 C?

5) Jaka objętość zajmą 3 litry acetonu ogrzanego o 15 C?

 

Nie zapomnij o zapisaniu obliczeń. 

Rozwiązanie zadania należy oddać na kartce A-4 do p. Kwaśniewskiej w terminie do 17.04.2018 r. 

Część V

Zadanie  ,, Wpływ ciśnienia atmosferycznego na ludzi.”

Każdy z nas odczuwa zmiany ciśnienia atmosferycznego. Ciśnienie atmosferyczne, tak zwane normalne ma wartość równą w  przybliżeniu 1010 hPa, lecz często nawet w trakcie jednego dnia ciśnienie to ulega zmianom.

Uwaga : w zadaniu zakładamy, ze wszelkie efekty biologiczne są konsekwencją zmian  ciśnienia atmosferycznego, a nie innych czynników lub stanów chorobowych. 

(5 pkt)

1.Wyjaśnij, jak zmieniło się ciśnienie atmosferyczne w ciągu nocy, skoro pan Wojtek stwierdził rano, ze ma opuchnięte ręce.

2. Pani Alicja wieczorem poczuła ból głowy. Czuła się tak jakby ktoś mocno ściskał ją w skroniach. Wyjaśnij, jak zmieniło się ciśnienie atmosferyczne..

3. Oblicz wartość siły nacisku wywieranej na całe ciało człowieka przez atmosferę. Przyjmij, że powierzchnia ciała ludzkiego wynosi 2,5 2   

4.W górach, na dużych wysokościach ciśnienie atmosferyczne ma mniejsza wartość a w kopalniach wyższe. Wyjaśnij dlaczego tak jest.

(10 pkt)

1. Oblicz wartość siły parcia wywieranej przez atmosferę na głowę człowieka. Dla uproszczenia przyjmij, że powierzchnia głowy człowieka jest równa powierzchni kuli o promieniu 8 cm. Wzór na pole  powierzchni kuli odnajdziesz w tablicach matematycznych.

2. Oblicz masę ciała , które wywierałoby na podłoże takie samo parcie jak atmosfera na głowę człowieka. Wykorzystaj założenia podane w punkcie 2.

3. Wyjaśnij, dlaczego kosmonauta nie może bez szczelnego skafandra opuścić promu kosmicznego będącego na orbicie okołoziemskiej.

 

Nie zapomnij o zapisaniu obliczeń. 

Rozwiązanie zadania należy oddać na kartce A-4 do p. Kwaśniewskiej w terminie do 9.03.2018 r. 


Część IV

Zadanie ,,Eskimos”.

Zanim Eskimosi poznali narty, do chodzenia po śniegu używali specjalnych tarcz o względnie dużej powierzchni, mocowanych do butów. Miały one przeciwdziałać zapadaniu się w śnieg podczas chodzenia. Załóżmy,że powierzchnia jednej tarczy zakładanej na but  wynosi 0,2 m2  a powierzchnia narty wynosi 0,15 m.

(5 pkt)

1. Oblicz ciężar swojego ciała.

2. Oblicz wartość siły jaką naciskasz na podłoże, gdy stoisz spokojnie.

3. Oszacuj pole powierzchni podeszwy swojego buta - użyj w tym celu kartki z zesztu w kratkę i ołówka.

(10 pkt)

1. Oblicz ciśnienie jakie wywierasz stojąc na śniegu w zwykłych butach.

2. Oblicz ciśnienie jakie wywierałbyś, gdybyś stał na śniegu wykorzystując wspomniane tarcze.

3. Oblicz ciśnienie jakie wywierałbyś, gdybyś stał  na śniegu wykorzystując narty.

4. Wyjaśnij dlaczego biegnąc zostawiasz w śniegu głębsze ślady, niż wtedy gdy spokojnie stoisz.

5. Wyjaśnij dlaczego stosowanie nart okazało się wygodniejsze niż stosowanie tarcz.

.

Nie zapomnij o zapisaniu obliczeń. 

Do rozwiązania dołącz kartkę, której użyłeś do oszacowania pola powierzchni buta.

Rozwiązanie zadania na kartce A4 należy oddać do p. Kwaśniewskiej w terminie do 9. 02. 2018 r.Część III

Zadanie (15 pkt) -  „Wyznaczanie gęstości substancji”.

Uczniowie wyznaczali na lekcji gęstość substancji, z której wykonana była pewna sztabka. W celu wyznaczenia objętości sztabki zanurzyli ją w naczyniu z wodą (jak na rysunku). Masę sztabki wyznaczyli przy pomocy wagi szalkowej i stwierdzili, że  ma ona masę 230 dag.

(5 pkt.)

1. Posługując się rysunkiem oblicz objętość badanej sztabki.

2. Oblicz gęstość badanej sztabki wynik podaj w kg/ m3.

3. Wyjaśnij, czy zmieni się gęstość badanej substancji, jeżeli sztabkę przetniemy na pół.

(10 pkt.)

1. Oblicz, jaką objętość miałoby ciało o masie 0,12 kg wykonane z tej substancji.

2. Oblicz, jaka masę miałby posąg wykonany z tej substancji o objętości 4,5 m3. Wynik podaj w tonach.

3.  Badaną substancję połączono ze szkłem o tej samej masie i gęstości 2700 kg/ m3. Oblicz gęstość obu połączonych substancji, jaką wyznaczyliby uczniowie w analogicznym doświadczeniu.


Nie zapomnij o zapisaniu obliczeń.

Rozwiązania zadań należy oddać na kartce A4 do p. Kwaśniewskiej w terminie do 19.01.2018 r.


Część II

Zadanie ( 15 pkt) - ,,Kosmonauta”.

W tabelce podano masę poszczególnych części ekwipunku kosmonauty.

Skafander

11 kg

Butle z tlenem i system podtrzymywania życia

10 kg

Przybory osobiste i naukowe

540 dag

Hełm

900 g

 

Wymieniony ekwipunek wykorzystuje w czasie wyprawy kosmonauta o masie ciała 80 kg.

Zad. I (5 pkt)

1.     Oblicz masę ekwipunku kosmonauty.

2.     Wyraź masę ekwipunku kosmonauty w kilogramach.

3.     Oblicz masę kosmonauty  wraz z ekwipunkiem.

4.     Oblicz ciężar kosmonauty wraz z ekwipunkiem  na Ziemi.

 

Zad. II (10 pkt)

1.     Wyjaśnij, czy masa kosmonauty na Księżycu i na Ziemi jest taka sama.

2.     Oblicz ciężar kosmonauty wraz z ekwipunkiem na Księżycu, jeśli przyspieszenie księżycowe jest sześciokrotnie mniejsze niż ziemskie.

3.     Kosmonauta chciał, aby jego ciężar wraz z ekwipunkiem na Księżycu był taki, jak jego ciężar na Ziemi bez ekwipunku. Oblicz masę, jaką powinien mieć ekwipunek.

4.   Na Marsie przyspieszenie grawitacyjne wynosi 3,7 N/kg. Oblicz ciężar kosmonauty na tej planecie.

 Nie zapomnij o zapisaniu obliczeń.

Rozwiązanie zadania należy oddać do p. Kwaśniewskiej w terminie do 21.12.2017r.


Część I


Zadanie (15 pkt) – „Pomiary”

W życiu codziennym często dokonujesz różnych pomiarów, posługując się przyrządami pomiarowymi. Aby dokonać pomiaru musisz znać podstawowe jednostki różnych wielkości fizycznych i umieć je przeliczać. 

(5 pkt)

1. Boisko piłkarskie ma długość 0,125 km i szerokość 0,08 km. Podaj wymiary boiska w metrach?

2. Do zrównoważenia ciężaru bryłki żelaza na wadze szlakowej użyto następujących odważników: 10 dag, 2 dag, 2 g, 1 g, 500 mg, 200 mg, 50 mg, 20 mg. Oblicz masę bryłki żelaza w gramach?

3. Przedstaw czas równy 10 minutom w sposób najkrótszy (za pomocą najmniejszej liczby cyfr) w jednostce układzu SI.

4. Do gospodarstwa rolnego należało 30 ha ziemi ornej, 20 ha lasów i 100 a nieużytków. Wyraź powierzchnię gospodarstwa w m

5. Ile centymetrów kwadratowych ma 0,01 m2?

(10 pkt)

1. Jesteś w sytuacji kupującego sad, którego kształt i wymiary podane są na rysunku. Ile zapłacisz za ten sad, jeżeli 1m2 kosztuje 1000 zł?

2. Do menzurki z wodą, której powierzchnia dna wynosi 10 cm2  wrzucono 20 kulek stalowych o jednakowych objętościach Poziom wody podniósł się o 2 cm. Oblicz objętość jednej kulki?

3. Temperatura wyjętych  z zamrażalnika lodów wynosła -7  °C. Lody pozostawiono w pomieszczeniu w temperaturze 19 °C na kilka godzin. Oblicz przyrost temperatury lodów?

4. Wyznaczoną masę 125 gwoździ w dwukrotnym ważeniu uzyskując wyniki 535,3 g i 535,4 g. Oblicz najbardzej zbliżoną do rzeczywistej masę 1 gwoździa. Zapisz wynik uwzględniając niepewność pomiaru masy gwoździa?

5. Oblicz pole powierzchni jakie zajmuje rozlana na powierzchni wody kropla nafty o objętości 0,1 cm3, jeżeli grubość warstwy nafty wynosi 0,2  mm? Ile warstw cząsteczek nafty znajduje się w plamie nafty jeżeli średnica 1 cząsteczki wynosi 1nm?

 

 

Rozwiązanie zadania na kartce A-4 należy oddać do p. Kwaśniewskiej w terminie do 4.12.2017 r.

Nie zapomnij o zapisaniu obliczeń.

Comments