Liga zadań z fizki dla klas 8

Zadanie (15 pkt) - ,,Sprężynka”.

Karol doczepił ciężarki do zawieszenia na statywie sprężyny i mierzył jej wydłużenie. W pewnej chwili chcąc powiesić kolejny ciężarek pociągnął za zaczep już wiszącego ciężarka i rozciągnął sprężynę dodatkowo o 5 cm w dół. Gdy puścił zaczep wiszący ciężarek zaczął unosić się w górę, minął położenie, w którym pierwotnie się znajdował i uniósł się jeszcze w górę, po czym zaczął opadać. Karol twierdził, że czas wznoszenia ciężarka wynosił 4s.

(5 pkt)                                    

1. Nazwij ruch ciężarka.

2. Wyjaśnij, dlaczego ciężarek nie zatrzymał się w położeniu, w który się pierwotnie znajdował.

3. Określ odległość na jaką wzniósł się ciężarek za pierwszym razem względem pierwotnego położenia.

4. Oblicz czas, po którym ciężarek wzniesie się na wysokość pierwotnego położenia od chwili puszczenia  zaczepu.

(10 pkt)

1. Oblicz szybkość średnią ciężarka podczas ruchu pomiędzy skrajnymi położeniami.

2. Określ położenie ciężarka po czasie 6s ruchu.

3. Określ szybkość ciężarka i jego położenie po przebyciu drogi 40 cm.

 

Rozwiązanie należy przesłać na adres p. Dobrowolskiej lub oddać na papierze w terminie do 15.11. 2018r.

dobrowolskaelzbieta@op.pl


Zadanie - ,,Grzałka”.

W poniższej tabelce podano ciepło właściwe trzech cieczy.

Lp.

Ciecz

Ciepło właściwe [ J/kg*°C]

1

woda

4200

2

denaturat

2100

3

rtęć

130

Do podgrzewania 2 kg każdej z podanych cieczy użyto grzałki o mocy 3000 W i doskonałej sprawności.

( 5 pkt)

  1. Oblicz, ile ciepła dostarczy ta grzałka wodzie i denaturatowi w ciągu 1 minuty.
  2. Oblicz przyrost temperatury wody i denaturatu o masie 1 kg po 1 minucie pracy grzałki.
  3. Oblicz przyrost temperatury rtęci o masie 1 kg, po 1 minucie pracy grzałki. Zastanów się jakiej temperatury nie można przekroczyć podgrzewając ciecz. Wykorzystując tablice fizyczne wyjaśnij, do jakiej najwyższej temperatury można podgrzać ciekłą rtęć.

( 10 pkt)

  1. Oblicz ile ciepła należy dostarczyć aby 2 kg każdej z wymienionych cieczy podgrzać o 100°C.
  2. Napisz która z wymienionych cieczy oddaje najwięcej ciepła ochładzając się o 50°C.
  3. Narysuj wykres zależności temperatury każdej z wymienionych cieczy od czasu pracy grzałki.
  4. Załóżmy, że każdą z wymienionych cieczy podgrzałeś do temperatury 60°C.Narysuj wykres zależności temperatury  tych cieczy od oddanego ciepła podczas stygnięcia do temperatury 10 °C. 

Rozwiązania zadania należy oddać na kartce A-4 do p. Dobrowolskiej w nieprzekraczalnym terminie do 5.11.2018r.

EDYCJA II

Zadanie (15 pkt) - ,,Pocisk.”

W serialu filmowym pt. ,, Czterej pancerni i pies”,  Janek aby dostać się do załogi czołgu na stanowisko strzelca musiał trzy razy trafić w 10-tkę na strzelnicy, co mu się udało. Czołgiści wydobyli pociski z tarczy i poczuli, że są bardzo gorące. Załóżmy, że Janek strzelał pociskami o masie 5g , które trafiały w tarczę z szybkością 500 m/s.

(5 pkt)

1.     Oblicz energie jednego pocisku tuz przed uderzeniem w tarcze.

2.     Wyjaśnij, w jaki rodzaj energii zmieniła się energia kinetyczna pocisku w momencie uderzenia w tarczę.

3.     Oblicz przyrost energii wewnętrznej układu pocisk- tarcza po wbiciu pocisku w tarczę.

4.     Wyjaśnij, dlaczego tkwiące w tarczy pociski były gorące.

(10 pkt)

1.     Pociski wbite w tarczę miały temperaturę 67 oC. Wyraz tę temperaturę w Kelwinach.

2.     Oblicz o ile dżuli wzrosła energia wewnętrzna pocisku. Przyjmij , że pocisk przekazał tarczy 40% swojej energii kinetycznej.

3.     Oblicz, o ile dżuli wzrosłaby energia wewnętrzna pocisku, gdyby uderzył w metalową płytę i odbił się od niej z szybkością 100 m/s. Zakładamy, że pocisk nie przekazał energii metalowej płycie.

4.     Wyjaśnij, czy możliwe jest aby cała energia kinetyczna pocisku została zamieniona w przyrost jego energii wewnętrznej.

Rozwiązania należy oddać do p. Dobrowolskiej w nieprzekraczalnym terminie do 12.10.2018 r lub przesłać na podany adres: dobrowolskaelzbieta@op.pl

EDYCJA I 

Oprócz znanej Ci skali temperatur Celsjusza i Kelvina są kraje, gdzie powszechnie stosuje się skalę Fahrenheita. Fahrenheit ustalając skalę temperatur przyjął podobnie jak Celsjusz temperaturę zamarzania wody jako zero, natomiast temperaturę wrzenia wody jako 200 stopni. Porównanie tych skal nie jest jednak proste z uwagi na fakt, że Fahrenheit zastosował wodę morską, a Celsjusz wodę destylowaną. Po dokładnym zbadaniu obu skal ustalono, że zależność wiążąca obie skale opisana jest wzorem : F=9/5C+32 (F- stopnie Fahrenheita, C- stopnie Celsjusza).

 (5 pkt)

1. W jakim kraju do dnia dzisiejszego powszechnie używa się skali Fahrenheita.

2. Wykorzystując podaną zależność, oblicz temperaturę zamarzania wody destylowanej

3.Przekształć podaną zależność tak, aby można było przeliczyć temperaturę wyrażoną w stopniach Fahrenheita na stopnie Celsjusza, Zapisz odpowiedni wzór.

(10 pkt)

1. Podaj, jaki wniosek można wyciągnąć z faktu, że zero w skali Celsjusza różni się od zera w skali Fahrenheita

2. Uzupełnij tabelkę

oC

 

-40

 

 

 

 

 

37

 

oF

 

 

-13

0

 

50

86

 

 

K

0

 

 

 

273,15

 

 

 

373,15

 

3.Wyjaśnij pojęcie zera absolutnego.

Rozwiązania należy oddać do p. Dobrowolskiej w nieprzekraczalnym terminie do 28 .09.2018r lub przesłać na podany adres :dobrowolskaelzbieta@op.pl

Comments