Wojewódzki Konkurs Ortograficzny "KAKTUS"

opublikowane: 7 sty 2019, 05:19 przez Iwona Zając

Cele konkursu:

1. Zachęcenie dzieci do poznawania reguł ortograficznych,

2.Posługiwania się w piśmie poprawną polszczyzną,

3.Doskonalenie poprawności ortograficznej i gramatycznej,

4.Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy

   i zdobywania umiejętności potrzebnych w kolejnych etapach

   kształcenia,

5.Motywowanie nauczycieli do systematycznej pracy z uczniami nad

   doskonaleniem poprawności ortograficznej,

6.Wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych

    kompetencji.

Ustalenia ogólne:

1.Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. W etapie

  szkolnym mogą brać udział uczniowie z klas III szkoły podstawowej.

2.Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą

   przekazywane wyłącznie przez stronę www.tssp.krakow.pl/kaktus.

3.Testy konkursowe recenzowane są przez pracowników naukowych

   Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

4.Finaliści i laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia.

5.Terminarz konkursu umieszczony jest na stronie internetowej oraz

   w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

6.Konkurs na wszystkich etapach ma formę pisemną i zawiera: zagadki,

   tekst z lukami, pisanie ze słuchu i test wyboru. Uczniowie powinni

   wykazać się zarówno znajomością podstawowych zasad  

   ortograficznych jak i praktycznym ich stosowaniem.

7. Zadania konkursowe uczniowie powinni wykonywać piórem lub

    długopisem.

8.Podczas konkursu nie wolno używać korektorów, a wszelkie poprawki

   powinny być  wykonywane w określony sposób:

· przekreślenie błędu jedną linią poziomą,

· estetyczne i wyraźne, poprawne napisanie całego wyrazu nad lub obok

  skreślenia,

· poprawki nieczytelne i niejednoznaczne uznane zostaną za błąd.

9.Etap pierwszy (eliminacje) uczniowie będą pisali na terenie swoich

   szkół. Składa się on z testu ortograficznego i dyktanda.

   Za organizację pierwszego etapu konkursu odpowiada nauczyciel

   zgłaszający uczniów (koordynator).

10.Test eliminacyjny powinien być przeprowadzony w wyznaczonym

     w terminarzu dniu, o godzinie tej samej dla wszystkich uczniów

     w szkole przystępujących do konkursu.

11. Zadaniem komisji jest wyłonienie uczniów, którzy w eliminacjach

     osiągnęli 95 lub więcej procent.

    Nazwiska tych uczniów wraz z wynikami należy wpisać do protokołu

   (wg załącznika nr 3) i przesłać do organizatorów.

11. Nauczyciel koordynator jest zobowiązany do uzyskania od Rodziców   

     tych uczniów zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby

    Konkursu (wg wzoru w załączniku nr 2).

   Wypełnione druki przechowuje nauczyciel koordynator.

Uwaga:

Osiągnięcie wyniku powyżej 95% nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do kolejnego etapu.

13. Organizatorzy, po zapoznaniu się z wynikami testów, wyłonią 70

    uczniów, którzy wezmą udział w kolejnym etapie.

14. Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu opublikowana zostanie   

    na stronie internetowej konkursu.

15. Testy etapu I uczniów, którzy zakwalifikowani zostali do kolejnego  ,

     należy dostarczyć organizatorom w dniu przeprowadzania etapu II.

16. Etap II polega na wykonaniu zadań testowych.

17.Podczas etapu III uczniowie wykażą się umiejętnością pisania ze

    słuchu.

18.Drugi i trzeci etap odbędzie się w miejscu wyznaczonym przez Organizatorów.

19.Uczniowie powinni przynieść własne przybory do pisania i legitymację

    szkolną.

20. Do II (międzyszkolnego) etap konkursu Komisja zakwalifikuje 70

  uczniów, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów w etapie szkolnym,  

  jednak nie mniej niż 95% punktów możliwych do uzyskania.

 Zakwalifikują się również ci uczestnicy, którzy osiągną ten sam wynik co 70 osoba.

21.W III etapie konkursu weźmie udział 30uczniów, którzy uzyskają 

  najwyższą liczbę punktów w etapie II, a także ci uczestnicy, którzy 

  zdobyli identyczną liczbę punktów, jaką uzyskał 30 uczestnik.

22.Tytuł laureata konkursu otrzymuje 8 uczniów, którzy uzyskali   

   najwyższą liczbę punktów w etapie III, a także ci uczestnicy, którzy

   zdobyli identyczną liczbę punktów, jaką uzyskał ósmy finalista.

23. Testy II i III etapu -finału konkursu, po wypełnieniu ich przez uczniów,

     pozostają do dyspozycji jury i organizatorów.

24.Decyzja jurorów dotycząca wyników konkursu jest ostateczna i nie

    podlega zmianie.

KONKURS ORTOGRAFICZNY "KAKTUS" odbędzie się 8 stycznia 2019 roku

w godz. 14.55 - 15.45 w sali 3A. 

                                                                                       Koordynator - Iwona Zając

Comments