Aktualności‎ > ‎Komunikaty szkolne‎ > ‎

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa - certyfikat dla naszej Szkoły

opublikowane: 22 gru 2016, 14:08 przez Wojciech Nowakowski   [ zaktualizowane 4 sty 2017, 00:02 ]

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

Integral Security Policy


 Gimnazjum nr 25

w Zespóle Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 otrzymało Certyfikat:

„Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

 a następnie tytuł :

 Lider Projektu "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo"

 

O programie:

. Program „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” jest jednym z elementów Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, realizowanej od 2004 r. na terenie Krakowa przez Komendę Wojewódzką Policji. Istotą ZPB jest zmiana mentalności oraz świadomości na temat przyczyn zjawisk patologicznych, ich mechanizmów, możliwości rozwiązywania problemów i roli w tym procesie Policji i innych podmiotów.
. Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa jest narzędziem traktującym sprawy bezpieczeństwa kompleksowo – nie tylko chodzi o zagrożenie przestępczością, ale też o patologie społeczne, zagrożenia infrastrukturalne, w ruchu drogowym, o budowanie tzw. bezpiecznej przestrzeni dla mieszkańców itp. Program zakłada w szczególności promocję oraz kształtowanie poczucia bezpieczeństwa uczniów.
 Celem działań szkoły oraz jej partnerów jest promocja i kształtowanie bezpieczeństwa w gimnazjach, a równocześnie zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli na terenie szkoły i w jej okolicach poprzez:

 • podniesienie poziomu wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczącej bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza jej obrębem,
 • zdobycia umiejętności radzenia sobie z agresją i przemocą,
 • zapoznanie uczniów z prawem dotyczącym nieletnich, zasadami odpowiedzialności oraz procedurami postępowania w sprawach nieletnich sprawców czynów karalnych, 
 • ograniczenie/wyeliminowanie aktów agresji i przemocy wśród uczniów,
 • systematyczna i skuteczna profilaktyka zjawisk patologicznych wśród młodzieży.

Udział szkoły w projekcie:

. Nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa  „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”"w 2004 r. Do współpracy w realizacji projektu ZPB zaprosiliśmy tzw. Partnerów Projektu, którzy zadeklarowali swoją gotowość wsparcia działań służących naszym uczniom.
. Celem działań szkoły i wszystkich partnerów jest promocja i kształtowanie bezpieczeństwa w gimnazjum, a równocześnie zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli na terenie szkoły i w jej okolicy.
. Na podstawie analizy cyklicznie przeprowadzanych ankiet zespół partnerów rokrocznie określa priorytety i tworzy Zintegrowany Plan Działania, w ramach którego realizowane są między innymi następujące zadania:
• szeroko pojęta działalność edukacyjno – profilaktyczna zmierzająca do zwiększenia świadomości uczniów dotyczącej przemocy (przemoc fizyczna i psychiczna, cyberprzemoc, wandalizm),
• kontynuacja podjętych działań zmierzających do poprawy i utrzymania bezpieczeństwa uczniów podczas przerw szkolnych,
• lekcje wychowawcze na temat Karty Praw Człowieka, godności i nietykalności cielesnej,
• zajęcia z przedstawicielami Policji dotyczące unikania zagrożeń, odpowiedzialności karnej nieletnich oraz agresji i przemocy,
• mediacje z uczniami wchodzącymi w konflikty,
• wyjazdy i warsztaty integracyjne dla wszystkich zespołów klasowych,
• zajęcia warsztatowe dla uczniów na tematy związane z agresją (Przerwać cyberprzemoc, Sposoby radzenia sobie z agresją, Profilaktyka uzależnień).

Wynikiem pracy szkoły i wszystkich partnerów w projekcie było
przyznanie przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie
honorowego Certyfikatu

„Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”,


a następnie tytułu:

Lider Projektu "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo"


  W roku szkolnym 2016/2017 Gimnazjum nr 25 starając się o Certyfikat  Lider Projektu "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo" ma następujące cele, które będziemy realizować w br szkolnym:

 • Nauczyciel musi mieć swobodę w ustalaniu terminarza realizacji tematów objętych programami, który uwzględni:  specyfikę klasy, terminarz wydarzeń szkolnych, czas realizacji pewnej tematyki na innych przedmiotach np. języku polskim.Przypisanie tematu do miesiąca kalendarzowego nie sprawdziło się.
 • Wyjazd integracyjny wszystkich klas pierwszych może odbyć się końcem roku szkolnego, natomiast we wrześniu każda klasa osobno powinna pojechać na wyjazd z wychowawcą. Celem jest zintegrowanie zespołów klasowych na wejściu.
 • Spotkania zespołów nauczycieli poszczególnych klas – odbyły się 3 na wniosek wychowawców. Narzucenie obligatoryjnych spotkań wychowawcy uznali za bezzasadne.
 • Tematyka miłość, uczucia realizowana powinna być w powiązaniu z realizacją programu „Archipelag Skarbów” – w klasach drugich.
 • W temacie AUTORYTETY zaznaczyć potrzebę wyraźnych definicji autorytet/idol/celebryta.
 • Gazetki z serii Profilaktyka i Wychowanie na tablicy przy Sali 20c sprawdziły się – były intrygujące, zaciekawiały tematem, wywoływały dyskusje. Kontynuacja przewidziana w tempie 1 gazetka na miesiąc.
 • Propozycja zamieszczania prezentacji przygotowywanych na lekcje wychowawcze  na stronie internetowej szkoły – bank pomocy dydaktycznych, wymiana pomysłów.
 • Konsekwentnie stosować system kar i nagród.
 • Dbać o życzliwą atmosferę w zespole klasowym, w celu pogłębienia poczucia godności i ważności każdego ucznia.
 • Współdziałać z pedagogiem, psychologiem szkolnym, uczącymi w danym oddziale  oraz rodzicami ucznia stwarzającego problemy w celu koordynacji działań wychowawczych.
 • Udzielać pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grupy ryzyka.
 • Kontynuować kontakty ze Strażą Miejską i Policją.
 • Kontynuować edukację dotyczącą profilaktyki uzależnień.
 • Utrwalać wśród uczniów zachowania asertywne, mające na celu nie uleganie presji rówieśników.
 • Pedagogizować rodziców, współpracować z rodzicami.
 • Promować zachowania kulturalne i dbałość o język ojczysty.
 • Monitorować przyczyny nieobecności uczniów,
Comments