ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด กลุ่มงานที่รับผิดชอบ รายชื่อผู้รับผิดชอบ
  หลัก ร่วม  
  เด็กปฐมวัย (0-5 ปี) และสตรี      
1 สายใยรักแห่งครอบครัว ส่งเสริมฯ   นางรัชนีเพ็ญ  ชัณวิจิตร
2 ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย      น.ส.ศิริขวัญ แซ่เฮ่า
3 การแก้ไขพัฒนาการล่าช้าในเด็ก 0-5 ปี      
3.1 ระดับความสำเร็จในการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ที่มีพัฒนาการไม่สมวัยใน รพท. /รพช. ส่งเสริม   น.ส.ศิริขวัญ แซ่เฮ่า
3.2 ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้า ได้รับการแก้ไขและส่งเสริมพัฒนาการ(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95) ส่งเสริม   น.ส.ศิริขวัญ แซ่เฮ่า
4 สุขภาพช่องปากในหญิงตั้งครรภ์      
4.1 ร้อยละ 80 ของหญิงมีครรภ์ที่มาฝากครรภ์ในสถานบริการของรัฐได้รับบริการสุขภาพช่องปาก ทันตะฯ   น.ส.แจ่มศรี  มัสการ
4.2 ร้อยละ 15 ของหญิงมีครรภ์ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากได้รับการขูดหินน้ำลาย ทันตะฯ   น.ส.แจ่มศรี  มัสการ
5 สุขภาพช่องปากในเด็กต่ำกว่า 3 ปี และ 3-5 ปี      
5.1 ร้อยละ 70 ของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี  ได้รับการตรวจช่องปาก ทันตะฯ   น.ส.แจ่มศรี  มัสการ
5.2 ร้อยละ70 ของผู้ดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 3  ปี ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน ทันตะฯ   น.ส.แจ่มศรี  มัสการ
5.3 ร้อยละ50 ของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี  ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช ทันตะฯ   น.ส.แจ่มศรี  มัสการ
5.4 เด็กปฐมวัย(3ปี) มีปัญหาฟันน้ำนมผุ ไม่เกินร้อยละ 57 ทันตะฯ   น.ส.แจ่มศรี  มัสการ
5.5 ร้อยละ  70  ของเด็กอายุ  3-5  ปี  ได้รับการตรวจช่องปาก ทันตะฯ   น.ส.แจ่มศรี  มัสการ
5.6 ร้อยละ  50  ของเด็กอายุ  3-5  ปี  ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช ทันตะฯ   น.ส.แจ่มศรี  มัสการ
6 การได้รับวัคซีนป้องกันโรค ในเด็ก 0-5 ปี      
6.1 ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด (ไม่น้อยกว่า 95) CD   นายประเสริฐ  กูลหลัก
6.2 ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า 90 (ยกเว้นวัคซีน MMR ไม่น้อยกว่า 95) CD   นายประเสริฐ  กูลหลัก
  BCG อายุ 1 ปี      
  DTP-HB3 อายุ 1 ปี      
  OPV3 อายุ 1 ปี      
  DTP4 อายุ 2 ปี      
  OPV4 อายุ 2 ปี      
  JE2 อายุ 2 ปี      
6.3 ร้อยละของเด็ก 3-5 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์  (ไม่น้อยกว่า 90)  CD   นายประเสริฐ  กูลหลัก
  JE3 อายุ 3 ปี      
  DTP5 อายุ 5 ปี      
  OPV5 อายุ 5 ปี      
  เด็กวัยเรียน (5-14 ปี ) ส่งเสริมฯ ทันตะฯ  
7 ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะอ้วน (ไม่เกิน 15) ส่งเสริมฯ   นายวรวิทย์  แหลมสัก
8 ความฉลาดทางสติปัญญาของเด็กไทย      
8.1 เด็กไทยมีความฉลาดทางสติปัญญาเฉลี่ย (ไม่น้อยกว่า 100 ) ส่งเสริมฯ   น.ส.ศิริขวัญ  แซ่เฮ่า
8.2 ความครอบคลุมการใช้เกลือเสริมไอโอดีนคุณภาพในครัวเรือนมากกว่าร้อยละ 90 ส่งเสริมฯ   น.ส.ศิริขวัญ  แซ่เฮ่า
8.3 จำนวนชุมชน/หมู่บ้านเข้าสู่กระบวนการหมู่บ้านไอโอดีน ร้อยละ 100 และผ่านเกณฑ์การประเมินชุมชน/  หมู่บ้านไอโอดีน     น.ส.ศิริขวัญ  แซ่เฮ่า
9 สุขภาพช่องปากในนักเรียน ป.1      
9.1 ร้อยละ  85  ของเด็กประถมศึกษาปีที่  1  ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ทันตะฯ   น.ส.จุไรรัตน์  ปัญญาสอน
9.2 ร้อยละ  30  ของเด็กประถมศึกษาปีที่  1ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามแท้ซี่ที่ 1 ทันตะฯ   น.ส.จุไรรัตน์  ปัญญาสอน
9.3 ร้อยละ  20  ของเด็กประถมศึกษาปีที่  1  ได้รับบริการ  complehensive care ทันตะฯ   น.ส.จุไรรัตน์  ปัญญาสอน
10 ร้อยละ  75  ของโรงเรียนประถมศึกษา  ปลอดน้ำอัดลม (ควบคุมน้ำหวานและขนมกรุบกรอบ) ทันตะฯ   น.ส.จุไรรัตน์  ปัญญาสอน
11 ร้อยละ  80  ของเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีผ่านเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ทันตะฯ   น.ส.จุไรรัตน์  ปัญญาสอน
12 ร้อยละของเด็ก 6-12 ปี ได้รับวัคซีนกระตุ้นทุกประเภทตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า 95 CD   นายประเสริฐ  กูลหลัก
  MMR2 ป1(6ปี)      
  dT ป.6(12ปี)      
  เด็กวัยรุ่น/นักศึกษา (15-21ปี) ส่งเสริมฯ NCD  
13 การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ส่งเสริมฯ    
13.1 อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15 - 19 ปี (ไม่เกิน 50 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19ปีพันคน) ส่งเสริมฯ   น.ส.จุติมาศ  เม่งช่วย
13.2 โรงพยาบาลทุกแห่งเข้าร่วมและดำเนินกิจกรรมโครงการศึกษาสาธารณสุขร่วมใจ  เทิดไท้องค์ราชัน  ลดโรค  เพิ่มสุข  วัยรุ่นไทย   “๑ โรงเรียน   ๑ โรงพยาบาล”   ส่งเสริมฯ   น.ส.จุติมาศ  เม่งช่วย
13.3 โรงพยาบาลมีการดำเนินงานและผ่านเกณฑ์การจัดศูนย์บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ส่งเสริมฯ   น.ส.จุติมาศ  เม่งช่วย
14 การดำเนินงาน To be number one      
14.1 จำนวนสมาชิก To be number  one อายุ 6-24 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ส่งเสริมฯ   น.ส.จุติมาศ  เม่งช่วย
14.2 ศูนย์เพื่อนใจ To be number  one มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง/อำเภอ ส่งเสริมฯ   น.ส.จุติมาศ  เม่งช่วย
14.3 จำนวนชมรม To be number  one ตัวแทนระดับอำเภอเข้าร่วมประกวดชมรมระดับจังหวัดทุกประเภท ๆ ละ 1 ชมรม (ในสถานศึกษา สถานประกอบการและชุมชน) ส่งเสริมฯ   น.ส.จุติมาศ  เม่งช่วย
15 ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปชก.อายุ 15-19 ปี ของจังหวัดลดลงร้อยละ 2 (ตชว.จังหวัด) NCD   นายวรรณพจน์  เสริมสิน
16 อัตราการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) CD   นายวีระพงค์  ด้อหล้า
  วัยทำงาน NCD CD  ทันตะ  พัฒนาฯ  
17 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ไม่เกิน 23 ต่อปชก.แสนคน) NCD    
17.1 ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการดำเนินงานคลินิคไร้พุง(DPAC)ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ส่งเสริมฯ ส่งเสริม นางอรวิลาสินี  สจ๊วต
17.2 ร้อยละของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านกระบวนการประเมินรพ.ส่งเสริมด้านอาหารและโภชนาการระดับดีขึ้นไป  ส่งเสริมฯ ส่งเสริม นางอรวิลาสินี  สจ๊วต
17.3 จำนวนศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง  ส่งเสริมฯ ส่งเสริม นางอรวิลาสินี  สจ๊วต
18 สุขภาพช่องปากผู้ป่วยในคลินิคโรคเรื้อรัง      
18.1 ร้อยละ  50  ของผู้ป่วยในคลีนิกโรคเรื้อรัง  โรคเบาหวาน  ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ทันตะฯ   นางนันทิยา  ศรีไชย
18.2 ร้อยละ  80  ของผู้ป่วยในคลีนิกโรคเรื้อรัง  โรคเบาหวาน  ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ได้รับการฝึกทักษะการดูแลสุขภาพช่องปาก ทันตะฯ   นางนันทิยา  ศรีไชย
19 การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง      
19.1 สถานบริการมีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง พัฒนาฯ   นายจาตุรัตน์  น่าสม
19.2 ระดับความสำเร็จของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ 2 ส พัฒนาฯ   นายจาตุรัตน์  น่าสม
20 การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม      
20.1 สตรีอายุ 30-60 ปี มีการตรวจมะเร็งปากมดลูก ร้อยละ 80 NCD   น.ส.ทิพวรรณ  หนูทอง
20.2 สตรีอายุ30-70 ปี มีการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ร้อยละ 80 NCD   น.ส.ทิพวรรณ  หนูทอง
20.3 ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ไม่เกินร้อยละ 70 NCD   น.ส.ทิพวรรณ  หนูทอง
21 ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิต(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) NCD   นายสมชาย  เจริญสุข
  ผู้สูงอายุและผู้พิการ ส่งเสริมฯ NCD  ทันตะฯ  
22  อัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ (ปี2557 ไม่เกิน 190 ต่อปชก.แสนคน) NCD    
23 คนพิการทางการเคลื่อนไหว(ขาขาด)ได้รับบริการครบถ้วน (ร้อยละ 80  ) ส่งเสริมฯ   น.ส.ณิดานาศิริ  บำรุงศรี
24 การดูแลผู้สูงอายุ      
24.1 ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการได้รับการพัฒนาทักษะทางกาย และใจ อย่างน้อยร้อยละ 80 ส่งเสริมฯ   นางชวนพิศ  สุวรรณสิงห์
24.2 ร้อยละ 30 ของตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวผ่านเกณฑ์  ส่งเสริมฯ   นางชวนพิศ  สุวรรณสิงห์
24.3 อำเภอมีวัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน   ร้อยละ 20 ส่งเสริมฯ   นางชวนพิศ  สุวรรณสิงห์
24.4 ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองตาต้อกระจก/ต้อหิน  ร้อยละ 80 NCD   น.ส.ทิพวรรณ  หนูทอง
25 สุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ      
25.1 ร้อยละ  10  ของผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากตามชุดสิทธิประโยชน์ ทันตะฯ   นางนันทิยา  ศรีไชย
25.2 ร้อยละ  10  ของผู้สูงอายุได้รับการฝึกทักษะในการควบคุมจุลินทรีย์ ทันตะฯ   นางนันทิยา  ศรีไชย
25.3  ร้อยละ  10  ของผู้สูงอายุที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากได้รับบริการทาฟลูออไรด์วานิชป้องกันรากฟันผุ ทันตะฯ   นางนันทิยา  ศรีไชย
25.4 ร้อยละ  10  ของผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ได้รับบริการ  ขูดหินน้ำลายและทำความสะอาดฟันป้องกันปริทันต์อักเสบ ทันตะฯ   นางนันทิยา  ศรีไชย
25.5 จำนวนผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป และก่อนวัยสูงอายุ (50 ปี ขึ้นไป) ได้รับการใส่ฟันเทียมทั้งปากและมากกว่า 16 ซี่ ทันตะฯ   นางนันทิยา  ศรีไชย
  การป้องกันควบคุมโรค      
26 อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง ร้อยละ  0.12 ต่อปี CD   นางประหยัด  กลับผดุง
27 อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรค  ร้อยละ  90 CD   นางกรุณา  คงเรือง
28 อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน CD   นายวีระพงค์  ด้อหล้า และนางประหยัด  กลับผดุง
  การคุ้มครองผู้บริโภค      
29 อาหารปลอดภัย คุ้มครองฯ    
29.1 ตลาดประเภทที่  2  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ     นางสาวติ่งตา   มัสการ นางปัทมาภา  จันทร์ชอุ่ม  นางโอภา  แซ่อุย  นางนิสากร  เมียนแก้ว
29.2 ร้อยละของตลาดประเภทที่ 1 ผ่านมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ    
29.3 ร้อยละของอาหารสดมีความปลอดภัยจากสารปนเปื้อน  6  ชนิด    
30 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คุ้มครองฯ   ติ่งตา เรณู ภัทราภรณ์  วารุณี
31 primary GMP       
31.1 ร้อยละ 75  ของผู้ประกอบการอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายที่มายื่นได้รับอนุญาต   ตามเกณฑ์ primary GMP      
31.2 การเกิด primary GMP ทีม ระดับอำเภอ        
  การเข้าถึงบริการ พัฒนาฯ คุ้มครองฯ  CD  NCD  ส่งเสริม  พัฒนาฯ  
32 ลดระยะเวลารอคอยในการรับบริการสุขภาพ (ลดลงจากปีงบประมาณ 2556 ร้อยละ 25)      นางเกียรติสุดา  บุณยเกียรติ
33 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 16) คุ้มครองฯ   นายจรูญศักดิ์  ห่อสุวรรณ์
34  จำนวนการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตบริการ(ลดลงร้อยละ 50) CD   นางสุขศิริ  เอ่งฉ้วน
35  ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ (เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 31) ส่งเสริมฯ   นางวิภาวรรณ  บัวเลิศ
36 ร้อยละของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้รับยาละลายลิ่มเลือด และ/หรือ  การขยายหลอดเลือดหัวใจ (PPCI – Primary  Percutaneous  Cardiac Intervention)        
37 ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน ประกันฯ   นางกวิสรา  นวลละออง
37.1 ร้อยละความครอบคลุมประชากรที่มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ (ร้อยละ 99.93)      
37.2 ร้อยละความถูกต้องของผลการลงทะเบียนผู้ที่มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ร้อยละ 99.60)      
  คุณภาพบริการ พัฒนาฯ ประกัน CD  NCD  ส่งเสริม ทันตะฯ  
38 ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) ส่งเสริมฯ ทันตะฯ คุ้มครองฯ ควบคุทโรค น.ส.ศิริขวัญ  แซ่เฮ่า
39 ร้อยละของศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic)และเชื่อมโยงกับระบบช่วยเหลือ ร้อยละ 70 ส่งเสริมฯ ส่งเสริม นางวิภาวรรณ  บัวเลิศ
40 ร้อยละของคลินิก NCD คุณภาพ (ไม่น้อยกว่า 70) NCD   นายสมชาย  เจริญสุข
41 อำเภอมีทีม miniMERT, MCATT, SRRTคุณภาพ  CD ส่งเสริม   
41.1                     miniMERT CD   นางศรัญยา  โชคไพศาล  
41.2                     MCATT   ส่งเสริม  นางวิภาวรรณ  บัวเลิศ
41.3                     SRRT CD    
42 ER, EMS คุณภาพ  CD   นางศรัญยา  โชคไพศาล  
42.1 ER คุณภาพ       
42.2 EMS คุณภาพ      
43 ร้อยละของห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีคุณภาพและมาตรฐานการบริการ (ร้อยละ 100 ของห้องปฏิบัติการชันสูตร , ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย) พัฒนาฯ   นางเกียรติสุดา  บุญยเกียรติ
43.1 ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขและหน่วยบริการชันสูตรสาธารณสุขของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข      
  1) ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขของโรงพยาบาล สังกัด สป. และกรมต่างๆ        
  2) หน่วยบริการชันสูตรสาธารณสุข (รพ.สต. และ ศสม.)      
43.2 ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข      
44 ดัชนีผู้ป่วยใน  (CMI)  ของแต่ละระดับสถานบริการสุขภาพตาม  Service  Plan  ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ประกันฯ   นางนงลักษณ์  ลีลาสุธานนท์ และนายเรวัต  รักเกื้อ
  รพท.(S)มีค่า CMI ไม่น้อยกว่า 1.2      
  รพช.(F2-F3)มีค่า CMI ไม่น้อยกว่า 0.6      
45 จำนวน CKD clinic ตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้นไปในแต่ละเครือข่าย (รพ. ระดับS=100%   ) NCD   เพ็ญศรี
46  จำนวน รพ.สต. /ศสม. ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ (ร้อยละ 45)  ทันตะฯ    
47 จำนวนหน่วยบริการที่มีการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก      
47.1 ร้อยละ 30 ของหน่วยบริการที่มีการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากในกลุ่มวัยทำงานร่วมกับการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง ทันตะฯ    
47.2 ร้อยละ 30 ของหน่วยบริการที่มีการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุและผูพิการร่วมกับการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง ทันตะฯ    
48 การพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาล      
48.1 ระดับความสำเร็จของโรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพผ่านการประเมินตามมาตรฐาน (HA Accreditation) ขั้น 3 พัฒนาฯ   นางเกียรติสุดา  บุญยเกียรติ
48.2 ระดับความสำเร็จของงาน/หน่วยบริการของกลุ่มการพยาบาลผ่าน ระดับ 3 ขึ้นไปในการพัฒนาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพบริการพยาบาล พัฒนาฯ   นางเกียรติสุดา  บุญยเกียรติ
48.3 ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพผ่านการประเมินซ้ำตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPH) พัฒนาฯ   นางเกียรติสุดา  บุญยเกียรติ
48.4 ร้อยละของความพึงพอใจในการบริการของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ พัฒนาฯ   นางเกียรติสุดา  บุญยเกียรติ
49 ระดับความสำเร็จของการพัฒนางานเวชศาสตร์ครอบครัว พัฒนาฯ   น.ส.ณรินกาญจน์ น่าเยี่ยม
50 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน     นางจุฑาภรณ์  สว่างเมฆ
51 โรงพยาบาลมีการยกระดับการผ่านเกณฑ์ความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล NCD   น.ส.ทิพวรรณ  หนูทอง
52 ร้อยละ 40 ของหน่วยบริการปฐมภูมิ ผ่านการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ PCA  ขั้นที่ 3 พัฒนาฯ   น.ส.อมิตตา  จันทร์ชอุ่ม
  คุณภาพการบำบัดรักษา NCD ส่งเสริมฯ  CD  
53 ลดอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม ภายใน 28 วัน ส่งเสริมฯ   นางอนงค์  ภูมชาติ
54 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตา (ร้อยละ 60) NCD   น.ส.ทิพวรรณ  หนูทอง
55 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 NCD   นายสมชาย  เจริญสุข
56  ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 NCD   นายสมชาย  เจริญสุข
57  ร้อยละของผู้ป่วย Ischemic Stroke ได้รับยาละลายลิ่มเลือดเพิ่มขึ้น (การพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมอง) NCD    
57.1 การพัฒนาบริการ การให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน SFT(Stroke  Fast  Track)      
57.2 การจัดตั้งหออภิบาลโรคหลอดเลือดสมอง SU(Stroke Unit) เพื่อบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง      
57.3 ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ หรืออุดตันที่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมอย่างน้อย 1 วิธี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)      
  บริการเฉพาะ ส่งเสริมฯ คุ้มครองฯ นิติการ พัฒนาฯ  
58 ยาเสพติด      
58.1 ร้อยละของผู้เสพยาเสพติตที่ผ่านการบำบัดที่ได้รับการติดตาม ไม่กลับไปเสพซ้ำ ร้อยละ 80 ส่งเสริมฯ   นางธนภรณ์  ช่วยชู
58.2 หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบงานยาเสพติด(พบย.ส.) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ส่งเสริมฯ   นางธนภรณ์  ช่วยชู
59 ร้อยละ 80 ของประชากรในทะเบียนกลุ่มที่ต้องดูแลพิเศษ (Palliative care   ผู้สูงอายุกลุ่ม๒,๓  ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะแทรกซ้อน  ผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  ผู้ป่วยวัณโรค  ผู้ป่วยจิตเวช  ผู้ป่วยมะเร็ง)  ได้รับการเยี่ยมบ้านตามมาตรฐานการให้บริการ พัฒนาฯ   น.ส.ณรินกาญจน์ น่าเยี่ยม
  กลุ่มระบบบริการ ยุทธ์ฯ พัฒนาฯ  
60 อำเภอผ่านเกณฑ์กระบวนการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System :DHS)  ยุทธ์ฯ พัฒนาฯ นางพัชราภรณ์  อาษา
61 การจัดการสุขภาพ      
61.1 ร้อยละ ตำบลจัดการสุขภาพดีวิสาหกิจชุมชนยั่งยืนมีการบันทึกผลการดำเนินงานทางเวบไซด์ และ ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป ส่งเสริมฯ ส่งเสริม นางกรกมล  เต้บำรุง
61.2 ร้อยละ ตำบลจัดการสุขภาพดีวิสาหกิจชุมชนยั่งยืนมีการบันทึกผลการดำเนินงานทางเวบไซด์ ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป    ส่งเสริม นางกรกมล  เต้บำรุง
61.3 ร้อยละของ หมู่บ้านมีการจัดการด้านสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน   ส่งเสริม นางกรกมล  เต้บำรุง
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบบริหาร      
  การเงินการคลัง บริหาร   น.ส.จุฑารัตน์  บำรุงการ
62 หน่วยบริการมีการจัดทำและดำเนินการตามแผนการบริหารงบประมาณ แผนการลงทุนร่วม  และแผนการบริหารเวชภัณฑ์ร่วม ได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย      
63 ระดับความสำเร็จหน่วยบริการมีประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังสามารถควบคุมปัญหาทางการเงินระดับ 7       
64 หน่วยบริการมีต้นทุนต่อหน่วยไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการ      
65 หน่วยบริการมีระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
  ยาและเวชภัณฑ์ คุ้มครองฯ   น.ส.ติ่งตา  มัสการ และ น.ส.ฐิติมา  ผลึกเพชร
66 ลดต้นทุนของยา เวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา      
66.1 ต้นทุนค่ายา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ของหน่วยงาน      
66.2 มูลค่าการจัดซื้อร่วม ยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ของหน่วยงาน      
66.3 มูลค่าการใช้ยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งหมดเฉลี่ยต่อผลงานการให้บริการ      
66.4 อัตราการสำรองยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ในคลังเวชภัณฑ์โดยเฉลี่ยของหน่วยงาน      
  ระบบข้อมูล ยุทธ์ฯ    
67 ระดับความสำเร็จ การดำเนินงานระบบ   Health Data center ระดับอำเภอ     นายชานนท์  อ่าวสินธุ์ศิริ
  การบริหารจัดการ บริหาร ยุทธ์ฯ พัฒนาฯ  
68 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมในปีงบประมาณ 2557 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95) บริหาร ยุทธ์ฯ นางศิริรักษ์  เกียรติเฉลิมพร
        น.ส.วรรณา   อุไรรัตน์
  ภาคประชาชนและท้องถิ่น      
69 ร้อยละของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ผ่านเกณฑ์การประเมินการบริหาร  จัดการกองทุน ระดับ A   ร้อยละ 70 ประกันสุขภาพ   นายสรณ์จักร์  ปรีชา
70 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาบาลทุกแห่ง  มีการเบิกจ่ายค่าป่วยการแก่ อสม.  ได้ถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา  ส่งเสริมฯ   นางกรกมล  เต้บำรุง
71 รพ.สต./รพ. มีการปรับปรุงฐานข้อมูล อสม. ทางเวบไซด์ www.thaiphc.net  ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน  ส่งเสริมฯ   นางกรกมล  เต้บำรุง
72 ร้อยละของ อสม.ดีเด่นระดับอำเภอที่เข้ารับการคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด        นางกรกมล  เต้บำรุง
73 ร้อยละของ อสม.ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพประชาชน       นางกรกมล  เต้บำรุง
  พัฒนาวิชาการ      
74 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาของหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้     นายประวิตร  แย้มพงษ์
75 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการและ การนำไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงาน     นายประวิตร  แย้มพงษ์
76 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล  พัฒนาฯ   นางพรศรี  แสงวิรุฬห์
   การจัดระบบควบคุมภายในมีความเหมาะสมตามมาตรฐาน     เสรี