Aktuality‎ > ‎

Program konferencie k 25. výročiu Katedry psychológie

uverejnené 12. 10. 2017, 3:19 používateľom Marian Spajdel   [ aktualizované 13. 10. 2017, 2:30 ]


Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí absolventi.

Srdečne vás pozývame na vedeckú konferenciu

"25 rokov Katedry psychológie na obnovenej Trnavskej univerzite (1992–2017)"

ktorá sa bude konať 26. októbra 2017 v aule 1A1 na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity.

 

Konferencia je určená predovšetkým absolventom, doktorandom a študentom Katedry psychológie FF TU, ale i širšej odbornej verejnosti. Tešíme sa na stretnutie s Vami!


Vedecký výbor konferencie:
  • Prof. Mgr. Peter Halama, PhD.
  • Doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
  • Doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD.

Organizačný výbor konferencie:
  • Mgr. Mário Schwarz, PhD.
  • Mgr. Jana Kunová, PhD.
  • Mgr. Iveta Schusterová, PhD.
  • Mgr. Lucia Martinčeková, PhD.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať: mario.schwarz@truni.sk
Program konferencie

(verziu "na stiahnutie" vo formáte PDF nájdete na konci webstránky)


8:15 - 9:00 Registrácia účastníkov – aula 1A1

9:00 - 9:15 Otvorenie konferencie

Marián Špajdel
25. výročie Katedry psychológie FF TU na obnovenej Trnavskej univerzite (1992-2017)

Marian Mráz
Jubileum radosti a nádeje

Ján Grác
Spomienky, ktoré tešia, hrejú, ba i pousmejú


9:15 - 9:30 Spomienky na pedagógov

Iveta Schusterová, Mário Schwarz
Pedagógovia, ktorí už nie sú medzi nami, ale zanechali tu svoju stopu


9:30 - 10:50 Pozvané prednášky (1. časť)


Imrich Ruisel
Inteligencia a múdrosť v poznávaní

Adam Biela
The behavioral economic approach in consumer decision analysis

Dorota Kornas-Biela, Aleksandra Biela-Wołońciej
The development of prenatal psychology in Poland

Karel Paulík
Aktuální pojetí psychické odolnosti


10:50 - 11:00 prestávka

11:00 - 12:20 Výskumné smerovanie Katedry psychológie FF TU

Peter Halama, Peter Žitný, Michal Kohút
Aplikácia moderných psychometrických postupov v adaptácii a analýze psychologických testov

Daniela Jánošíková, Marián Špajdel
Sociálny, emočný a kognitívny obraz autizmu

Marián Špajdel

Vzťah kognitívnych schopností a funkčnej asymetrie mozgových hemisfér

Mária Dedová
Psychologický pohľad na šikanovanie z aspektu teórie, výskumu a praxe


12:20 - 13:30 obedná prestávka


13:30 - 14:30 Pozvané prednášky (2. časť)

Juraj Holdoš
Vybrané osobnostné charakteristiky pri explanácii excesívneho používania internetu u adolescentov

Róbert Ďurka
Lokácia benevolentného a korektívneho humoru v priestore päťfaktorového modelu osobnosti

Barbora Cimrová
Dajú sa myšlienkou ovládať stroje? Rozhranie mozgu a počítača pri neurorehabilitáci


14:30 - 16:00 Varia

Kinga Izsóf Jurásová, Marína Bednárová
Úvahy o nerozhodnosti - či nie?!

Ivana Tomanová Čergeťová
Emočná anatómia tela v pracovnej psychológii

Michal Kohút
Odlišné fungovanie položiek v Dotazníku Piatich Faktorov (BFI) medzi mužmi a ženami

Simona Navarová
Poruchy autistického spektra – vybraté kognitívne špecifiká v diagnostickom procese

Lucia Martinčeková, Peter Halama

Odpustenie v procese prispôsobenia sa rodičov po strate dieťaťa

Hana Šišková, Jana Kunová
Múdrosť v súvislosti so zmyslom života v strednom veku


16:00 - 16:15 prestávka

16:15 - 18:00 Teória a prax z pohľadu absolventov

Ingrid Štefanová
Práca psychológa v špeciálnom výchovnom zariadení

Erika Szalatnyaiová
Psychodiagnostika bilingválnych jednotlivcov

Simona Navarová
Stimulačný program pre predškolákov v CPPPaP Hlohovec

Sláva Šatanková
Kariérové poradenstvo v CPPPaP Hlohovec

Lucia Blažková
Terapeutická starostlivosť v CPPPaP Hlohovec

Veronika Kohútová
Poradenstvo pre adolescentov v online priestore

Simona Kutišová
Psychológ na Linke pomoci ako prvý kontakt pre onkologických pacientov a ich príbuzných


18:00 Záver konferencie

18:10 Neformálne stretnutie hostí, absolventov a pedagógov Katedry psychológie FF TU (miestnosť 3P2)----------------------------------------


Pokyny pre aktívnych účastníkov

Dĺžka prezentácie: 10 minút + 5 minút diskusia (pozvané prednášky 20 minút)

Termín odovzdania príspevku: Príspevok na publikovanie v zborníku sa odovzdáva v elektronickej podobe pri prezentácii na konferencii, resp. najneskôr dva týždne po skončení konferencie. Vedecký výbor si vyhradzuje právo zvážiť zaradenie príspevkov na publikovanie do zborníka.

Úprava príspevku: Formát Word (.doc) alebo RTF (.rtf), veľkosť strany A4, písmo Times New Roman 12, riadkovanie 1,5, okraje 2,5 cm. Rozsah príspevkov vrátane tabuliek, grafov a zoznamu literatúry max. 10 normostrán. Názov, text aj iné časti príspevku zarovnané doľava bez odsadenia.
Ċ
Marian Spajdel,
13. 10. 2017, 1:48
Comments