หน้าแรก


^_^ ยินดีต้อนรับสู่แหล่งข้อมูลข่าวสารของครูจิรพงษ์ ^_^
เรียนรู้    
สร้างสรรค์     พัฒนา

ทดลองสร้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเนกขัมวิทยา

  • บทความไม่มีชื่อ  คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ นำโดย นางกันยารัตน์ รัตนชงค์ และทีมงาน จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ๖ ภาคเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘   ณ ห้องโคมทอง โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี ในวันที่่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗  การประชุมครั้งนี้ นายประทิพย์ คนทัด ผุ้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ และให้ความอนุเคราะห์สถานที่ พร้อมอำนวยความสะดวกตลอดการประชุมฯ โดยคณะผู้บริหารโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา นายนพล สมศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไปและกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวเกศสุดา เนรมิตรธนไพศาล รองผุ้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ และนางสาวเกษรา เพิ่มสุขรุ่งเรือง รองผ ...
    ส่ง 27 มี.ค. 2557 20:09 โดย pong khanta
  • ประชุมปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ google Site      ระหว่างวันที่  26 - 28 มีนาคม  2557   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนเนกขัมวิทยา   อ.ดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรี  ได้เข้าร่วมประชุมปฎิบัตการเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้  Google Site    ณ  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี     โดยกลุ่มนิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8    นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 บรรยายพิเศษ เกี่ยวกับนโยบายด้าน ICT  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 กับการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัด และการจัดการด้านการศึกษา นอกจากนั้น   นายประทีป จำปาศรี   ผู้อำนวยการโรงเร ...
    ส่ง 27 มี.ค. 2557 19:45 โดย pong khanta
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประชุมปฏิบัติการ Google Site 2557