หน้าหลัก

ลุ่มงานบ
ริหารทั่วไป  สังกัดกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ  โรงพยาบาลกำแพงเพชร 
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget


ยินดีต้อนรับ


(นายรักศักดิ์  แสงทอง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป
 . . . . . . . . . . 
. . . . . .  . . .
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ประกอบด้วยหน่วยงาน ดังนี้

 งานสารบรรณ
 งานธุรการทั่วไป
 งานนิติการ
 งานประชาสัมพันธ์
 งานรักษาความปลอดภัย
 งานสิ่งแวดล้อมและจัดการ
    ข
องเสีย
 งานยานพาหนะ                 
 งานรักษาศพ
 งานซักฟอก
Google Calendar

Gadget ที่คุณเพิ่มไม่ถูกต้อง


 
ลุ่มงานบ
ริหารทั่วไป
 
วิสัยทัศน์     :     " เป็นโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรม เพื่อประชาชนสุขภาพดี "

อัตลักษณ์   :     " รับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  มีน้ำใจ "