home   

Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézet

szövegértés és esszéírásEinführung in die germanistische Philologie

Lesen literarischer Texte

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Rendzvényszervezés II


Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

projektmenedzsment

 

 

PPKE Germanisztikai Intézet


Studentische LeistungenLiterarische Übersetzung

ferdítések

downloads

átváltási műveletek 


Grammatik


 

 

 

  

 

 Übersetzerwerkstatt

 

 

 

 

 

 
Spezialisierung PKW

Webseite der Studierenden

 

 

 

Übersetzerische Grundkompetenzen

                                         
Studentische Leistungen  

 

 

 

 

Übersetzung von Fachtexten  

         

             

                            Interkulturelle Germanistik

 A gyakorlat a hallgatók általános kommunikációs képességeinek fejlesztését szolgálja, ezért az oktatás anyanyelven történik. A tárgy elsődleges célja, hogy gondolkodási és olvasási stratégiák kialakításával valamint logikai szabályok elsajátításával és gyakorlásával a résztvevők szövegértési és -értelmezési készségét tökéletesítse. Az olvasott tartalmak kommunikációját, a hallgatói aktivitást elősegítendő, hangsúlyt kap továbbá a szóbeli érveléstechnika fejlesztése is. A hallgatók különböző szövegtípusokhoz kapcsolódó feladatokat hajtanak végre és otthoni szövegfeldolgozó, szövegalkotási feladatokat kapnak, amelyeket írásban kell benyújtaniuk.

A kurzust heti 1x2 órában tartjuk, 2010. február 11-től. Az egyik héten alapvető  írásbeli kommunikációs formák megismerése, a másik héten az alapvizsga írásbeli részére való felkészítés ill. nyelvtani ismétlés áll a középpontban. Komplex, tudás- és nyelvi készségfejlesztő tréning, mely aktuális országismereti témák feldolgozásán és megvitatásán keresztül kívánja a hallgatók tárgyi tudását, valamint nyelvi (elsősorban lexikai és grammatikai) és kommunikatív kompetenciáját fejleszteni. Az órai munka alapját a mai Ausztriát, Svájcot és Liechtensteint annak aktuális társadalmi, politikai, gazdasági jellemzőit, trendjeit és problémáit bemutató informatív szövegek képezik, melyekhez egyes órákon referátumok, beszélgetések és viták, valamint különböző jellegű írásbeli/szóbeli feladatok kapcsolódnak.Különböző közigazgatási szakterületen előforduló szövegtípusokhoz tartozó szövegek értelmezése, lexikai és nyelvtani elemzése két nyelven. Közigazgatási szövegek irányított fordítása, a fordítandó és a fordított szövegek tartalmi, nyelvi és fordítástechnikai elemzése. A tanegység súlypontja a fordítói és lektorálási stratégiák közigazgatási szövegekre való alkalmazása és gyakorlása. Válogatott területekről szóló német nyelvű prezentációk segítségével bővülnek a hallgatók háttérismeretei és a szakspecifikus idegennyelvű kifejezéskészsége.Das Seminar bietet eine Einführung in das Studium, die wichtigsten Fachbegriffe und die Arbeitstechniken des germanistischen Studiums. Neben dem Kennenlernen der Institutionen und Lehrveranstaltungen, der zukünftigen Perspektiven und der gegenwärtigen Zielen des Universitätsfaches Germanistik, wird es darum gehen, mit den wichtigsten Methoden und Techniken geisteswissenschaftlichen Arbeitens vertraut zu werden. Dabei werden wir die schriftlichen und elektronischen Formen der Recherche und des Bearbeitens wissenschaftlicher Literatur thematisieren und auf die inhaltlichen und formalen Anforderungen an die mündlichen Präsentationsformen zu sprechen kommen. Das Seminar verfolgt damit das Ziel, in Arbeitsmethoden und Fragestellungen einzuführen und Studierende auf das Germanistikstudium vorzubereiten.Im Seminar sollen deutschsprachige literarische Texte gelesen werden, wodurch der Umgang mit  fremdsprachigen Texten geübt wird.    Die Texte sollen zu Hause vorbereitet (d. h. gelesen) werden. Der Wortschatz der StudentInnen sollte durch das Lesen erweitert werden. Die StudentInnen sollen zu  Hause  die Texte nicht nur lesen , sondern auch die unbekannten Wörter in einem Wörterbuch nachschlagen, in ein Vokabelheft eintragen und sie lernen. Erweiterung der sprachlichen und schriftlichen Kompetenz: Jeder Seminarteilnehmer soll an der Diskussion über die gelesenen Werke     aktiv teilnehmen. Zur Verbesserung der schriftlichen Fähigkeiten werden Aufsätze zu einem bestimmten Thema über drei der gelesenen Texte geschrieben.                                                                                                                                                                                                                                  MoME

A kurzus célja, hogy a hallgatók a Rendezvényszervezés I kurzuson elsajátított elméleti alapokra építve illetve azokat elmélyítve önálló projekteket hozzanak létre, továbbá hogy a projektmunka során saját tapasztalatot szerezzenek, melyek azok a – szakmai és emberi – tényezők, amelyek a projekt sikeres megvalósítását elősegítik vagy gátolják. A félév folyamán megvalósuló projekteket az órákon rendszeresen megbeszéljük és reflektálunk az elérendő és elért eredményekre. Cél olyan projektek létrehozása, amelyek szervesen kapcsolódnak a résztvevők szakmai céljaihoz illetve támogatják azokat.

 1.       Projektcsoportok, hierarchia létrehozása

2.       Koncepció létrehozása 

3.       Projekten belüli kommunikáció szabályai és technikai feltételei 

4.       Projekttervezés: a projekt stratégiai és operatív céljai

5.       Ütemterv, megvalósítási terv, költségvetés

6.       A projekt technikai feltételei

7.       A projektfolyamatok ellenőrzése, hatékony működés

8.       A projekt megvalósítása

9.       Projektdokumentáció, prezentáció
MoME

Múzeumi menedzsment / Kulturamenedzsment szakirányú továbbképzés

Projektmenedzsment

A kurzus célja, hogy a hallgatókat megismertesse a projektek tervezésével, hatékony és sikeres megvalósításával. Ezen belül gyakorlati példákon keresztül foglalkozunk a projektfolyamat egyes szakaszaival az ötlettől a tervezésen, a megvalósításon, az ellenőrzésen keresztül az eredmény dokumentációjáig. A hallgatók betekintést nyerhetnek a projektfinanszírozásba és a költségvetés készítésbe is. Mivel a projektek sikeres megvalósításában alapvető jelentősége van a projektcsoporton belüli emberi kapcsolatoknak és a kommunikációnak, ezért ezekre is hangsúlyozott figyelmet fordítunk. Az elméletben tanultakat konkrét szituációs gyakorlatok segítségével a gyakorlatban is próbára tesszük. A számonkérés formája: írásbeli teszt, előreláthatólag 11.05-én.


 

BNF 012 Hilfsmittel der ÜbersetzerInnen

Die Aufgabe für den Leistungsnachweis könnt ihr hier herunterladen.


BNC 052 Literarische Übersetzung

Das Ziel des hauptsächlich auf Prosatexte u. a. von den Gebr. Grimm, Friedrich Schlegel, Heinrich von Kleist, Novalis, Bonaventura, E. T. A. Hoffmann, Rilke, Arthur Schnitzler, Franz Kafka, Wolf Haas ausgerichteten Seminars ist, den Teilnehmern einen Einblick in die Aufgaben des Übersetzers literarischer Texte und die Schwierigkeiten literarischer Übersetzungen zu geben. Nach diversen Übungen – Wortschatz-, Satzbauübungen und Stilanalysen, Vergleich des Originaltextes und der Übersetzung sowie mehrerer Übersetzungen zu einem Text – werden die im Laufe des Semesters erworbenen Erfahrungen in einer eigenen Übersetzung auf die Probe gestellt.  

Pflichtliteratur: 

Klaudy, Kinga & Salánki Ágnes (2000): Német-magyar fordítástechnika. Budapest.
 

Leistungsnachweis
Übersetzung einer Kurzgeschichte, aktive Mitarbeit, Hausaufgaben
BNA 024 Grammatik 4

Im Rahmen der Lehrveranstaltung werden die folgenden Themen behandelt: Angaben und Angabesätze, dass-Sätze und Infinitiv-Sätze, Funktionsverbgefüge II, Impersonalia, Pronomen, Partikeln. Außerdem werden all die in den Lehrveranstaltungen Grammatik 1-3 gelernten Themen wiederholt  und komplexe Übungen zur Vorbereitung auf den Grammatiktest der BNA-070 Prüfung gemacht.  

Leistungsnachweis: aktive Mitarbeit in den Seminaren (Hausaufgaben, regelmäßige Vorbereitung), in jeder Stunde Tests und Übersetzungen: starke Verben, Rektionsverben, Funktionsverbgefüge, max. 3 Stunden Abwesenheit, 2 Klausuren. 

 


BNF 018  Übersetzerwerkstatt

Das Seminar, das das Ausbildungsprogramm der Übersetzerspetialisierung abschließt, soll den Studierenden bei der Anfertigung ihrer Diplomübersetzung helfen. Die Teilnehmer sollen dabei Einblick in die Übersetzungspraxis und –Alltag bekommen.     

Nachdem die zu übersetzenden Texte ausgewählt worden sind, werden die Übersetzungen gegenseitig besprochen, Übersetzungsprobleme diskutiert und Lösungen gesucht und auf diese Weise Übersetzerkompetenzen entwickelt. Nach einer Korrektur seitens der Seminarleiterinnen sollen sich die Teilnehmer mit den Vorschlägen auseinandersetzen und sie je nach selbständiger Entscheidung einarbeiten.

Leistungsnachweis: aktive Mitarbeit und DiskussionsbereitschaftSpezialisierung pragmatische Kulturwissenschaft

Die Spezialisierung Pragmatische Kulturwissenschaft wird im Rahmen desInstituts für Germanistik an der Katholischen Péter-Pázmány-Universität in Piliscsaba bei Budapest als deutschsprachige Zusatzausbildung angeboten.

Hinter dem Begriff "pragmatische Kulturwissenschaft" steht die Überzeugung, dass man über konkrete Handlungen am nachhaltigsten zu Erkenntnissen gelangt. Daher spielen praktische Erfahrungen neben dem theoretischen Input eine große Rolle.

Ziel der Ausbildung ist, den Studierenden kulturwissenschaftliches Basiswissen zu vermitteln, ihnen durch eigenständige Projektorganisationeinen Zugang zu Kulturarbeit zu ermöglichen und ihre sprachlichen Fertigkeiten zu vertiefen.

 

  BBLGE 04400               Übersetzerische Grundkompetenzen

 

Die Lehrveranstaltung hat das Ziel den Teilnehmern Basiskenntnisse in der Übersetzung aus dem Deutschen ins Ungarische zu vermitteln. Praktische Übungen werden mit theoretischen Kenntnissen unterstützt. Die Teilnehmer sollen es lernen mit (digitalen) Wörterbüchern, Internetquellen, Paralleltexten umzugehen, Transformationsregeln zwischen dem Deutschen und Ungarischen lernen und passend verwenden.  Um Einblick in die Schwierigkeit der Texte und in die Arbeit in den Sitzungen bekommen zu können, besuchen Sie die folgende Webseite:

http://kovacs.krisztina.googlepages.com/grundkompetenzen3

und Blog:

http://grundkompetenzen.blogspot.com/

Pflichtliteratur

Klaudy, Kinga & Salánki Ágnes (2000): Német-magyar fordítástechnika. Budapest.

Leistungsnachweis:aktive Mitarbeit und Diskussionsbereitschaft, eine Klausur und eine Übersetzungsklausur 

  

 

 

 BBNGE 03100                           Interkulturelle Germanistik                            

 

Das Ziel der Lehrveranstaltung ist, dass die Teilnehmer anhand von Grundbegriffen wichtige Ansätze der interkulturellen Germanistik und der Kulturwissenschaften kennen lernen. Außerdem sollen auf der Basis der in der Lehrveranstaltung Lernstrategien gelernten Textverarbeitungspraktiken Schlüsselkompetenzen der wissenschaftlichen Arbeit, so wie Recherchearbeit, Exzerpieren, Lesen und Schreiben wissenschaftlicher Texte entwickelt werden. Die Teilnehmer haben es zu lernen, Eigenes und Fremdes voneinander zu unterscheiden, und fremde Gedanken nach einem eigenen Konzept mit wissenschaftlicher Genauigkeit in einem sprachlich und grammatisch korrekten Aufsatz zu formulieren. In der zweiten Hälfte des Semesters kommt es im Rahmen von Projektarbeit zur Anwendung der behandelten Begriffe. Dabei sind gleichzeitig individuelle Auseinandersetzung mit den Texten und Gruppenarbeit verlangt.