ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

            เนื่องจากปัจจุบันสุภาษิต  สำนวนไทย  คำพังเพย  คำผญา  ไม่ค่อยมีการนำมาใช้กันมากบางครั้งผู้ที่นำมาใช้ก็ใช้ไม่ถูก  หลายคนไม่รู้ไม่เข้าใจความหมาย  อาจทำให้ความหมายของสุภาษิต  สำนวนไทย  คำพังเพย  คำผญา  เหล่านั้นมีความหมายที่ผิดแปลกออกไป  จนอาจจะกลายเป็นคำวิบัติได้  กลุ่มของข้าพเจ้าจึงจัดทำโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อศึกษารวบรวมสุภาษิต   สำนวน  คำพังเพย  คำผญา  ตลอดจนศึกษาความหมาย  เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียน  และผู้ที่สนใจเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ความเป็นไทย  เพื่อเยาวชนและหวงแหนภาษาของชาติ

 

จุดประสงค์

 

๑.เพื่อศึกษาและรวบรวมคำสุภาษิต  สำนวน  คำพังเพย  คำผญา

๒.เพื่อหาความหมายของคำสุภาษิต  สำนวน  คำพังเพย  คำผญา

๓.เพื่อนำคำสุภาษิต  สำนวน  คำพังเพย  คำผญามาแต่งนิทาน
Comments