คำนำ

คำนำ

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาไทยจัดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งความรู้และความรู้เพิ่มเติมของวิชาภาษาไทยซึ่งผู้จัดทำได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ สุภาษิต สำนวน คำพังเพย ไว้ในรายงานเล่มนี้ และรายงานเล่มนี้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ทุกคน  ถ้าผิดผลาดประการใดทางคณะผู้จัดทำจึงขออภัย ณ ที่นี้ด้วย
Comments