ภาษา‎ > ‎

ภาษาลาว

 ภาษาลาวคล้ายภาษาไทยมาก ยกเว้น
1.สระ เ-ีย
2.ภาษาลาวแท้จะไม่มีคำควบกล้ำ
3.ไม่มีอักษรนำ เช่น สบายดี แปลเป็น ภาษาลาวว่า สะบายดี
ฯลฯ
 เรามารู้จักภาษาลาวกันดีกว่า

พยัญชนะ

พยัญชนะลาวทั้ง 33 รูป แบ่งเป็นพยัญชนะโดด 27 ตัว (ภาษาลาวเรียกว่า "พยัญชนะเค้า" แปลว่า พยัญชนะต้น) และพยัญชนะควบอีก 6 ตัว ซึ่งมีดังต่อไปนี้

พยัญชนะโดด

รูปอักษรลาว ชื่ออักษรในภาษาลาว เทียบรูปอักษรไทย หมายเหตุ
ก ไก่
ข ไข่ ข, ฃ
ค ควาย ค, ฅ, ฆ
ง งัว, ง งู งัว แปลว่า วัว ในภาษาไทยปัจจุบัน
จ จอก จอก แปลว่า แก้วน้ำ
ส เสือ ฉ, ศ, ษ, ส คำเสียง ฉ ในภาษาไทย มักออกเสียงเป็น /ส/ ทุกแห่ง
ซ ซ้าง ช, ซ คำเสียง ช ในภาษาไทย ภาษาลาวออกเสียงเป็น /ซ/ ทุกแห่ง
ย ยุง ญ, ย เสียงของ ย ในที่นี้เป็นเสียงนาสิก /ญ/ แบบเดียวกับที่ปรากฏในภาคอีสานของไทย (บางครั้งถอดเป็นรูป ญ)
ด เด็ก ฎ, ฑ (บางคำ),ด
ต ตา ฏ, ต
ถ ถง ฐ, ถ ถง แปลว่า ย่าม รูปอักษรตัวนี้ บางคราวเขียนแบบหัวเข้า (คล้ายตัว ฤ) บางคราวก็เขียนหัวออก (คล้ายตัว ฦ และเลข 7 ในภาษาลาว)
ท ทุง ฑ (บางคำ), ฒ, ท, ธ ทุง แปลว่า ธง
น นก ณ, น ผู้เรียนอักษรลาวใหม่ๆ มักสับสนกับตัว ມ (ม แมว) เสมอ เนื่องจากมีลักษณะที่คล้ายกันมาก
บ แบ้ แบ้ แปลว่า แพะ
ป ปา ปา ในที่นี้คือคำว่า ปลา ในภาษาไทย (ภาษาลาวแท้จะไม่มีเสียงควบกล้ำ)
ผ เผิ้ง เผิ้ง คือคำว่า ผึ้ง
ฝ ฝน
พ พู พ, ภ พู แปลว่า ภูเขา (ในภาษาไทยเขียนว่า ภู)
ฟ ไฟ
ม แมว ผู้เรียนอักษรลาวใหม่ๆ มักสับสนกับตัว ນ (น นก) เสมอ เนื่องจากมีลักษณะที่คล้ายกันมาก
ย ยา ย (บางคำ), อฺย ย ตัวนี้ภาษาลาวจัดเป็นอักษรกลาง ออกเสียงแบบเดียวกับ ย ในภาษาไทย ใช้ในบางคำ เช่น "ຢຸດ" (หยุด) "ຢາກ" (อยาก) เป็นต้น
ร ระคัง, ร รด, ร ไร, ร รีง ร ตัวนี้ปัจจุบันนิยมใช้เขียนคำที่มีที่มาจากภาษาต่างประเทศ มีชื่อเรียกหลายชื่อ ออกเสียงเหมือน ล ทั้งหมด ในการเขียนภาษาลาวโบราณ รูปอักษรนี้ยังใช้แทนเสียง ฮ ในคำที่ปัจจุบันเขียนด้วยตัวอักษร ฮ เฮือน
ล ลีง, ล โลด ลีง คือคำว่า ลิง ในภาษาลาวออกเสียงคำนี้ยาว จึงใช้สระอีแทน ปกติภาษาลาวใช้พยัญชนะนี้เขียนคำทุกคำที่ออกเสียง /ร/ หรือ /ล/ แต่เวลาอ่านออกเสียงอ่านเป็นเสียง /ล/ ทุกตัว
ว วี วี แปลว่า พัด
ห ห่าน
อ โอ โอ แปลว่า ขันน้ำ
ฮ เฮือน เฮือน คือคำว่า เรือน ในภาษาไทย

พยัญชนะควบ

รูปอักษร เทียบอักษรไทย เสียง หมายเหตุ
ຫງ หง /ง/
ຫຍ หย /ญ/ ระบบอักษรลาวเก่ามักใช้รูป ຫຽ
ຫນ, ໜ หน /น/ ปัจจุบันนิยมใช้รูป ໜ
ຫມ, ໝ หม /ม/ ปัจจุบันนิยมใช้รูป ໝ
ຫຣ, ຫຼ หร /ล/
ຫລ, ຫຼ หล /ล/ รูปอักษรทั้งสองแบบนี้นิยมใช้ปะปนกันทั่วไป
ຫວ หว /ว/

สระ

Lao vowel diacritics

บรรทัดที่ 1  อะ อิ อุ อึ อา อี อู อื เอะ แอะ
บรรทัดที่ 2  โอะ เอ แอ โอ เอาะ เอิ- หรือ เออ เอัฮ??? เอย อัว เอีฮ???
บรรทัดที่ 3  เอีย ออ เอี??? เอือ เอา ใอ ไอ อำ อ์