อ้างอิง

870 วันนับตั้งแต่
สอบปลายภาค

ภาษา‎ > ‎

ภาษากัมพูชา


ข้อมูลมีไม่มากพอ

 พยัญชนะของกัมพูชามี 33 ตัว มีดังนี้
ក     กา
ខ     คา
គ     โก
ឃ    โค
ង