คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย

คําอธิบายรายวิชา
ท 21101 ภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่1 ภาคเรียนที่1 เวลา 60 ชั่วโมง จํานวน 1.5 หนวยกิต
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อานออกเสียงทั้งรอยแกวและรอยกรอง คําประพันธ บทความ เรื่องสั้น หรืองานเขียนตางๆ
 ทั้งบันเทิงคดี และสารคดี โดยฝกการอานออกเสียงใหถูกตองเหมาะสมกับเรื่องที่อาน จับใจความ ระบุเหตุ
 และผล ขอเท็จจริงขอคิดเห็น อธิบายคําเปรียบเทียบ คักลายมือตามรูปแบบอักษรไทย เขียนสื่อสาร เขียบรรยายประสบการณ เขียนเรียงความ ยอความ เขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อตางๆ พูดสรุปใจความสําคัญ
พูดเลาเรื่อง พูดแสดงความคิดเห็น ประเมินความนาเชื่อถือ อธิบายเสียงในภาษา การสรางคํา วิเคราะหภาษา
พูดและภาษาเขียน ศึกษาเนื้อหาวรรณคดีวรรณกรรมเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี พิธีกรรม สุภาษิตคําสอน
เหตุการณประวัติศาสตร บันเทิงคดี บันทึกการเดินทาง วรรณกรรมทองถิ่น โดยสรุปเนื้อหา วิเคราะหอธิบาย
คุณคา ทองจําบทอาขยานและบทรอยกรองที่นาสนใจ เพื่อใหเห็นคุณคาของภาษาไทย และนํามาประยุกตใช
ในการดําเนินชีวิต และมีมารยาทในการดู การพูด การอาน และการเขียน

รหัสตัวชี้วัด
ท 1.1ม1/1 ,ม1/2 ,ม1/3 ,ม1/4
ท 2.1ม1/1 ,ม1/2 ,ม1/3 ,ม1/4 ,ม1/5
ท 2.1ม1/6
ท 3.1ม1/1 ,ม1/2 ,ม1/3 ,ม1/4
ท 4.1ม1/1 ,ม1/2 ,ม1/3 ,ม1/4
ท 5.1ม1/1 ,ม1/2 ,ม1/3
รวมทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด