นิยามศัพท์เฉพาะ

            นิยามศัพท์เฉพาะ

                   1.  เด็กปฐมวัย หมายถึง ปฐมวัยชาย-หญิง ที่มีอายุ 3-4 ปี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในชั้นเตรียมอนุบาล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

                   2.  เกมการศึกษา หมายถึง กิจกรรมการเล่นที่มีกระบวนการในการเล่นตามชนิดของเกมประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความคิดรวบยอดกับสิ่งที่เรียน

                        2.1  ขั้นนำ เป็นการนำเข้าสู่กิจกรรมด้วยการสนทนา การตั้งคำถามปริศนาคำทาย การร้องเพลงท่องคำคล้องจอง หรือแนะนำอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม อย่างหนึ่งเพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจในกิจกรรม

                        2.2  ขั้นดำเนินกิจกรรม  ครูให้เด็กได้เลือกลงมือปฏิบัติตามความสนใจของตนเอง โดยให้เด็กได้ทดลองเรียนรู้ด้วยตนเองก่อน และให้เด็กได้ทดลองทำแบบฝึกหัดที่สอดคล้องกับเกมตัวเลขนั้น              ซึ่งเป็นการวัดผลก่อนเรียน หลังจากนั้นครูสาธิตวิธีการใช้สื่อตัวเลขเพื่อให้เด็กเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนการใช้สื่ออย่างเป็นระบบขั้นตอน ครูสามารถจัดวางตู้กระดานแม่เหล็กไว้มุมใดมุมหนึ่งของห้องเรียน  เมื่อว่างจากกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว  เด็กสามารถที่จะเลือกเข้าเรียนรู้ตามความต้องการของตนได้อย่างอิสระ โดยครูมีหน้าที่สังเกต แนะนำ ช่วยเหลือบ้าง

                   3. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ทักษะเบื้องต้นที่เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ในระดับต่อไป เช่น ทักษะด้านการนับ  ทักษะตัวเลข  ทักษะการสังเกตและการจำแนก   ซึ่งสามารถวัดได้จากแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  โดยจำแนกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ออกเป็น

                        3.1 การนับ  หมายถึง  เป็นหลักคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการนับอย่างมีความหมาย  เช่น  การนับตามลำดับตั้งแต่ 1-10 หรือมากกว่านั้น

                        3.2 ตัวเลข  หมายถึง  ให้เด็กรู้จักตัวเลขที่เห็นหรือใช้ในชีวิตประจำวัน  ให้เด็กเล่น   ของเล่นที่เกี่ยวกับของเล่น  ให้เด็กได้นับและคิดเอง  โดยครูเป็นผู้วางแผนจัดกิจกรรม อาจมีการเปรียบเทียบแทรกเข้าไปด้วย เช่น มากกว่า น้อยกว่า

                        3.3 การสังเกตและการจำแนก  หมายถึง  ความสามรถของเด็กปฐมวัย ที่สามารถรับรู้และสังเกตความเหมือนความแตกต่าง สิ่งที่ผิดไปจากความเป็นจริงของวัตถุ ในด้านขนาด รูปร่าง

            

Comments