สัญลักษณ์ผังงาน

 

สัญลักษณ์

ชื่อเรียก

ความหมาย

การทำงานด้วยมือ

(manual operation)

แทนจุดที่มีการทำงานด้วยแรงคน

การนำข้อมูลเข้า ออกโดยทั่วไป

(general input/output)

แทนจุดที่จำนำข้อมูลเข้าหรือออกจากระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ระบุชนิดของอุปกรณ์

แถบบันทึกข้อมูล

(magnetic tape)

แทนจุดที่นำข้อมูลเข้าหรือออกจากโปรแกรมด้วยแถบบันทึกข้อมูล

จานบันทึกข้อมูล

(magnetic disk)

แทนจุดที่นำข้อมูลเข้าหรือออกจากโปรแกรมด้วยจานบันทึกข้อมูล

การนำข้อมูลเข้าด้วยมือ

(manual input)

แทนจุดที่จะนำข้อมูลเข้าด้วยมือ

 

เริ่มต้นและลงท้าย

(terminal)

แทนจุดเริ่มต้นและลงท้ายของผังงานของโปรแกรมหลักและโปรแกรมย่อย

การแสดงข้อมูล

(display)

แทนจุดที่แสดงข้อมูลด้วยจอภาพ

การทำเอกสาร

(document)

แทนจุดที่มีข้อมูลเป็นเอกสารหรือแสดงข้อมูลด้วยเครื่องพิมพ์

การตัดสินใจ

(decision)

แทนจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง

การปฏิบัติงาน

(process)

แทนจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง

การเตรียมการ

(preparation)

แทนจุดกำหนดชื่อข้อมูลหรือค่าเริ่มต้นต่างๆ

การเรียกโปรแกรมภายนอก

(external subroutine)

แทนจุดเรียกใช้โปรแกรมย่อยที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรมนั้น

การเรียกโปรแกรมภายใน

(internal subroutine)

แทนจุดเรียกใช้โปรแกรมย่อยที่อยู่ในโปรแกรมนั้น

การเรียงข้อมูล

(sort)

แทนจุดที่มีการเรียงข้อมูลใหม่ตามข้อกำหนด

ทิศทาง

(flow line)

แทนทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามหัวลูกศรชี้

หมายเหตุ

(annotation)

แทนจุดที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมหรือหมายเหตุของจุดต่างๆ ที่แสดงในผังงานด้วยสัญลักษณ์ไม่ชัดเจน

การติดต่อทางไกล

(communication link)

แทนช่วงที่มีการติดต่อหรือย้ายข้อมูลด้วยระบบการติดต่อทางไกล

จุดเชื่อมต่อ

(connector)

แทนจุดเชื่อมต่อของผังงานเมื่อใช้สัญลักษณ์เพื่อให้ดูง่าย

จุดเชื่อมต่อหน้ากระดาษ

(off page connector)

แทนจุดเชื่อมต่อของผังงานที่อยู่คนละหน้ากระดาษ

 

 

 

 

Comments