เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอรามัน

ประชาสัมพันธ์
 
 
ภาพกิจกรรม ในเครือข่าย 

 

  


more>>

เวบที่น่าสนใจ
 
>>แจ้งให้ดำเนินการ สมทบปี 2555  และให้เตรียมสมทบปี 2556 ด้วย
     ให้ดำเนินกิจกรรม 1.คัดกรองสุขภาพ ความดันโลหิตสูง/เบาหวาน
                          2.กิจกรรมส่งเสริม ป้องกัน ในผู้สูงอายุ /ผู้พิการ
                          3. คีย์ข้อมูล เข้าเวบไซต์กองทุน ให้ครอบคลุม
                       ให้ดำเนินการตามคู่มือ คลิกดาวน์โหลด
 
 
 ดาวน์โหลดเอกสาร/คู่มือ
 1. เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 21 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กทม.
  - กรอบเวลาและขั้นตอนการดำเนินงานปี 54.ppt
  คลิกดาวน์โหลด
  - นโยบายแนวคิดกองทุนอบต.เทศบาล-เลขาธิการ.pptคลิกดาวน์โหลด
  - นำเสนอการใช้แผนที่ยุทธศาสตร์(ปรับใหม่).pptคลิกดาวน์โหลด
  - โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน.pptคลิกดาวน์โหลด
  - สรุปกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 19 ก.ค.53ปรับ.pptคลิกดาวน์โหลด
 2. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2552 คลิกดาวน์โหลด
 3. คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่/ท้องถิ่น คลิกดาวน์โหลด
 4. รูปเล่มแผ่นที่ยุทธศาสตร์อบต.หนองสรวง คลิกดาวน์โหลด
 5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ คลิกดาวน์โหลด
 6. ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  เรื่อง แนวทางการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คลิกดาวน์โหลด
  -คำวินิจฉัยข้อกฎหมาย --> กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
  - แบบประเมินตนเองของกองทุน
จัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความะดวกให้กับ หน่วยบริการสาธารณสุขในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอรามัน
ที่มา : http://tobt.nhso.go.th/index.php