Konkurs

Regulamin Konkursu GeoGebry

organizowanego przez Warszawskie Centrum GeoGebry

filię Międzynarodowego Instytutu GeoGebry

z okazji

IV Ogólnopolskiej Konferencji GeoGebry Warszawa 2013

 

§ 1

Cele konkursu

1.      Głównym celem konkursu GeoGebry IV Ogólnopolskiej Konferencji GeoGebry Warszawa 2013 jest upowszechnianie wykorzystania programu GeoGebra w edukacji przez nauczycieli matematyki i innych przedmiotów na wszystkich poziomach nauczania.

2.      Program GeoGebra jest ogólnodostępnym oprogramowaniem i można pobrać go na stronie www.geogebra.org.

 

Konkurs GeoGebry jest także okazją do zaprezentowania wszechstronnych możliwości i zastosowań GeoGebry oraz do zachęcenia nauczycieli do zapoznania się i eksperymentowania z programem.

§ 2

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Warszawskie Centrum GeoGebry z siedzibą:

ul. Chodakowska 19/31

03-886 Warszawa.

§ 3

Adresat

1. Konkurs skierowany jest do nauczycieli wszystkich szkół oraz uczelni wyższych.

2. W konkursie nie mogą uczestniczyć Eksperci i Trenerzy GeoGebry, oraz uczniowie i studenci.

 

§ 4

Terminarz konkursu

1. Ogłoszenie konkursu: 9 lipca 2013 2013 roku na stronie internetowej IV Ogólnopolskiej Konferencji GeoGebry Warszawa 2013, pod adresem

https://sites.google.com/site/konferencjageogebry2013/

2. Termin nadsyłania konstrukcji konkursowych mija 28 sierpnia 2013 roku. Pracę konkursową (konstrukcję wykonaną w programie GeoGebra) należy zamieścić na stronie  http://www.geogebratube.org/ a  wypełnioną w formacie elektronicznym Kartę Uczestnika Konkursu GeoGebry przesłać na adres: konferencje.geogebry@gmail.com.

 

§ 5

Warunki uczestniczenia w konkursie

1. Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować pracę konkursową (konstrukcję) w programie GeoGebra na jeden z tematów konkursowych.

2. Konstrukcja konkursowa musi być oryginalną, autorską pracą Uczestnika.

 

 

 

§ 6

Tematy konkursowe

1. Animacja w GeoGebrze: temat obejmuje wszelkie konstrukcje – nie tylko z zakresu matematyki – wykorzystujące animację.

2. Ilustracja twierdzenia matematycznego: konstrukcja może przedstawiać graficzną ilustrację dowolnego twierdzenia matematycznego.

3. Zastosowania matematyki: konstrukcje w tym temacie powinny odnosić się do różnorodnych zastosowań matematyki w innych dziedzinach nauki i nauczania (np. przedmioty ścisłe i przyrodnicze, sztuka, ekonomia, nauki społeczne), a także w życiu codziennym.

4. Sztuka i ekspresja artystyczna: tu oceniane będą dowolne formy ekspresji artystycznej wykonane w programie GeoGebra.

5. Eksperymentowanie z GeoGebrą: w tym temacie zachęcamy Państwa do eksperymentowania z GeoGebrą jako oprogramowaniem do wizualizacji i grafiki komputerowej oraz do realizowania wszelkich własnych pomysłów i projektów, które wykraczają poza zaproponowane wcześniej tematy.

 

§ 7

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie

1. Pracę konkursową (konstrukcję wykonaną w programie GeoGebra) należy zamieścić na stronie  http://www.geogebratube.org/

2. Wypełnioną  w formacie elektronicznym Kartę Uczestnika Konkursu GeoGebry należy przesłać na adres: konferencje.geogebry@gmail.com.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja (potwierdzona własnoręcznym podpisem) oświadczenia zawartego w Karcie Uczestnika Konkursu GeoGebry.

4. Wydrukowany i własnoręcznie podpisany formularz Karta Uczestnika Konkursu GeoGebry (w 2 egz.) należy przesłać do dnia 28 sierpnia 2013 roku (liczy się data stempla pocztowego) tradycyjną pocztą na adres:

Katarzyna Winkowska-Nowak

Warszawskie Centrum GeoGeobry

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie (p. N301)

ul. Chodakowska 19/31

03-815 Warszawa

§ 8

Kryteria oceny prac konkursowych

1. Konstrukcje będą oceniane przez jury w składzie:

Robert Skiba

Mirela Robakowska

Małgorzata Zbińkowska

Agata Matuszczak

Daria Szalińska

§9

Nagrody

Autorzy 5 wyróżnionych prac będą mieli możliwość zaprezentowania swoich prac podczas konferencji oraz otrzymają dyplomy.

 

§ 10

Sposób i termin ogłoszenia wyników konkursu

Wyniki konkursu będą ogłoszone podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji GeoGebry, 22 września 2013 roku oraz na stronach internetowych Organizatora (www.geogebra.pl) i IV Ogólnopolskiej Konferencji GeoGebry (https://sites.google.com/site/konferencjageogebry2013/).

 

§ 11

Uwagi końcowe

1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik upoważnia Organizatora do nieodpłatnego korzystania ze zgłoszonej przez siebie konstrukcji, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora tylko do celów przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i zażądać ich zmiany lub usunięcia.

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.

 

Załącznik:

 Karta Uczestnika Konkursu GeoGebry

 

Wszelkie pytania związane z powyższym konkursem należy kierować na adres:

konferencje.geogebry@gmail.com

ĉ
Katarzyna Pobiega,
23 lip 2013, 22:31
Ċ
Katarzyna Winkowska-Nowak,
8 lip 2013, 20:52
Ċ
Katarzyna Winkowska-Nowak,
8 lip 2013, 20:52