Konferencia

žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

XII. ročník

„Nikdy som nedovolil, aby škola stála v ceste môjmu vzdelaniu.“ (Mark Twain)

Nultým ročníkom v šk. roku 2009/2010 sme začali tradíciu konferencie ročníkových prác,
na ktorej žiaci tried pre deti so všeobecným intelektovým nadaním prezentujú svoje ročníkové práce.