Byen vini sou web bon levanjil la

"Ce peuple, assis dans les ténèbres, A vu une grande lumière; Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort La lumière s'est levée." 
 

  Èske'w te konnen konesans bay la vi? Wi! konesans va fè'w viv byen ak Bondye ki anwo nan syèl yo. Wap ka viv byen avèk tèt ou, moun ki bò kote'w epi ak kreyasyon an. Se avèk anpil plezi ke nou prepare bèl WEBSITE sa pou ou, yon fason pou'w jwenn yon kote pou'w ka pran swen nanm ou avèk bon jan mesaj, refleksyon, meditasyon, bèl chante ak konsèy kap ba ou plis limyè sou pawòl Bondye a. Yon kote ou ka jwenn ak bon sans, anpil revelasyon ak bon mesaj ki ka fè'w tounen yon moun nouvo selon jan Bondye vle a.

   Tout konesans se konesans men tout konesans pa menm. Yon konesans se konesans se lè li ka ede'w pou viv pi byen, pou se yon bon moun, se lè konesans sa ka ba ou esperans. Pa nenpòt esperans men esperans la vi etènèl ke Bondye rezève pou moun sa yo ki te konnen pawòl li ak mete yo an Pratik. Wap jwenn anpil bèl sijè ke wap ka aprann, pou'w pataje ak zanmi'w, frè'w ak sè'w. Nap kontinye travay pou'w ka jwenn mwayen pou'w ka patisipe ak yon keksyon, yon kòmantè ak ba nou sijesyon'w. Nou swete pou senyè Jezi ba ou entèlijans pou'w kapab konprann pawòl la menm jan li te fè pou disip li yo. Ke Bondye fè'w pase yon bon moman avèk nou. 

“Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés mais qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité; car il viendra un temps ou la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent.”