Diskuse


Biologický materiál pro zemědělce

přidáno: 20. 1. 2011 19:42, autor: Tomas Hodek   [ aktualizováno 3. 2. 2011 2:48 ]

Bioodpad je součástí přirozeného koloběhu živin
Bioodpad je jediným druhem odpadu, který se dá velmi snadno i v domácích podmínkách plně recyklovat a přeměnit na vysoce kvalitní hnojivo – kompost. Jedná se o odvěký zcela přirozený koloběh živin v přírodě a je teprve otázkou posledních několika let, kdy jsme do tohoto koloběhu vstoupili a „vynalezli“ bioodpad. Pak jsme ještě vymysleli vlastní zákony jak s tímto bioodpadem nakládat a zrodil se problém pro jehož řešení je třeba vymýšlet další normy a opatření, hledat finanční prostředky na technickou infrastrukturu, administrativu a málem bychom už začali věřit, že na řešení takovéhoto ekologického problému je třeba si napřed vydělat.

Hledáme-li systém  a finanční prostředky na řešení problému „bioodpad“ je nezbytné změnit uměle vytvořenou a společností přijatou normu, která automaticky považuje za bioodpad veškerý zbytkový organický materiál vznikající uspokojováním našich životních potřeb.

Je třeba přijmout staro-nové paradigma - bioodpad není odpad, neboli nahlížet na zbytkový biologický materiál jako na hodnotnou surovinu, kterou lze efektivně využít. Pokud začneme na bioodpad nahlížet jako na surovinu, ukládání této bio-suroviny na skládky nebude dávat smysl. Dnes tato bio-surovina společně s komunálním dopadem končí na skládkách, kde zabírá místo a platí se za její uložení, přitom by nám mohla vytvářet zisk! Pokud si uvědomíme, že ve směsném komunálním odpadu (SKO) je této suroviny cca 40 %, pak uložení nevytříděného směsného odpadu na skládky je čistá „ekonomická sebevražda“.

Jak uplatňovat staro-nové paradigma bioodpad není odpad
V zákoně o odpadech
se v § 3 se uvádí, že: „Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu“. Přesto, že bioodpad třídíme do košů, stejně jako jiné druhy odpadů, nemusíme se bioodpadu zbavovat a můžeme jej doma, ve škole, ve firmě nebo v obci zpracovávat na kompost pro vlastní potřebu. Pokud budeme mít námi vyrobený kompost registrován jako hnojivo, můžeme ho i prodávat.  To se týká zejména  firem a obchodních společností,kde vzniká větší množství bioodpadů. Bioodpad se dá také využít jako biologický materiál pro výrobu elektrické energie v bioolynových stanicích. Ve všech výše uvedených případech se bioodpadu nezbavujeme ani se ho nechceme zbavit, neboť jej využíváme jako surovinu. Tímto není naplněna definice pro odpad, která je uvedná v zákoně o odpadech a obsah košů s bioodpadem je pro nás ve skutečnosti „biologický materiál. Veškeré nakládání s tímto materiálem musí probíhat tak, aby byly splněny veškeré zákonné podmínky na ochranu zdraví obyvatel, ochranu vod i ovzduší a nebyly narušovány či omezovány osobní práva občanů. Zákon o odpadech se za výše uvedených podmínek na tento materiál nevztahuje.

Nejlevnější odpad je ten, který vůbec nevznikne
Zpracování biologického materiálu svépomocí občany znamená při předcházení vzniku bioodpadů 100 % úsporu nákladů. Navíc se šetří životní prostředí snížením nadbytečné přepravy materiálu ke kompostování. Úspěch domácího a komunitního kompostování občanů je postaven zejména na kvalitní osvětě. Samotná podpora nákupu kompostérů ještě neznamená, že občsné budou třídit bioodpad a kompostovat. Osvěta je proto první krok, který by měla obec udělat, než začne plánovat kapacity na svoz a zpracování biologického materiálu. Snížení objemu zpracovávaného materiálu znamená optimalizaci zpracovatelských kapacit a úspory pořizovacích i provozních nákladů.

Biologický materiál může být odpadem. V případě, že s biologickým materiálem nakládá fyzická nebo právnická osoba, která pro tento materiál nemá využití ve vlastních zpracovatelských kapacitách, stává se biologický materiál bioodpadem a musí s ním být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. Podle zákona o odpadech se 185/2001sb "Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, k využití nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona". Protože zbavování se movité věci definuje pojem odpad, vůle předat odpad k využití nestačí k vyjmutí biomateriálu se zákona o odpadech. Aby se biomateriál nebyl zpracováván jako odpad, nesmí před zpracováním změnit majitele.

Zvláště výhodná je spolupráce obcí se zemědělci, kteří zkompostovaný biologický materiál uplatní na svých polích. Případně mohou kompost jako registrované hnojivo nabízet spoluobčanům, dalším zemědělcům nebo jej prodávat do maloobchodní sítě.
Zemědělci zatím mají dvě možnosti jak se do zpracování bioodpadů zapojizt. Buď jako osoby oprávněné k nakládání s odpady, nebo jako "zaměstnanci" obce či města, kde pak veškeré zpracování musí být vedeno tak. že bioodpad zpracovává obec.
Zemědělci tímto materiálem mohou rovněž nahradit cca 10 – 20 % energetických plodin v bioplynových stanicích. Zejména se jedná o kukuřici pěstovanou na svažitých polích, kde tato nevhodně zvolená širokořádková plodina svými kořeny nedostatečně fixuje půdu a její pěstování pak výrazně posiluje vodní erozi půdy.


Malá zařízení a sdílení zemědělské techniky pro kompostování
(tzv. „malá zařízení“), která zpracovávají bioodpad do 10t odpadu v jedné zakládce a do 150t zpracovávaného odpadu za rok jsou investičně nejméně náročnou variantou pro bezpečné a kvalitní zpracování biologického materiálu. Pro jeho provoz není nutné mít vodohospodářsky zabezpečenou plochu. Malé zařízení je možné provozovat pouze na základě kladného vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Ideální je spolupráce s místními zemědělci, kterým pro kompletaci vybavení často stačí pouze dokoupit překopávač na traktor, případně síto (90 % nákladů lze získat z dotací Operačního programu životní prostředí, priorita 4.1 Technika pro kompostování může být navíc sdílena pro více malých zařízení například v rámci mikroregionu či svazku obcí. Decentralizace zpracovatelských kapacit minimalizuje dovozovou vzdálenost a tím i náklady na přepravu.

Proč by měli zemědělci zpracovávat bioodpady?

přidáno: 11. 10. 2010 0:32, autor: Tomas Hodek   [ aktualizováno 11. 10. 2010 2:00 ]

Vytříděné bioodpady z domácností představují ideální materiál pro výrobu vysoce kvalitnío kompostu. Humus obsažený v kompostu dokáže zlepšit strukturu půdy, dokáže v půdě absorbovat vodu a živiny. Rostliny pěstované na půdách hnojených kompostem jsou odolnější, snižují se tak aplikace postříků, snižují se náklady a zvyšuje se výnos a kvalita zemědělské produkce.

1-2 of 2

Comments