Galeria zdjęć‎ > ‎

UMOWA KOMISOWA

MEGA-KOMIS  Zdzisław  Czaczkowski                                       Paczków  dnia  .......................................

48-383  OTMUCHÓW  UL.GRODKOWSKA  4 

Tel.  077 431 49 08 , 606 284 366 , 692 417 077

 

UMOWA  KOMISOWA Z  DNIA  ............................................. 

Imię  i  nazwisko  …….…………………………………………………………………………………….

Adres  ………………………………………………………………………………………………………. 

Dowód  tożsamości  ..............................................              Tel.  ....................................................................

Lp

towar

ilość

cena  jedn.

dla komitenta

wartość

prowizja

1

 

 

 

 

25%

2

 

 

 

 

25%

3

 

 

 

 

25%

4

 

 

 

 

25%

5

 

 

 

 

25%

6

 

 

 

 

25%

7

 

 

 

 

25%

8

 

 

 

 

25%

9

 

 

 

 

25%

10

 

 

 

 

25%

11

 

 

 

 

25%

12

 

 

 

 

25%

 

 

 

 

 

 

 

     1.  Komitent  oświadcza,  że  wymienione  powyżej  rzeczy  stanowią  jego  własność  i  nie   

          obciążone  długami  ograniczeniami w rozporządzaniu, ani ograniczonymi prawami rzeczowymi.

2.  Niniejsza umowa zawarta zostaje na okres 90 dni kalendarzowych

3. W przypadku nie sprzedania towaru, będzie on przeceniany, co 30 dni od daty wstawienia o 10%, nie więcej jednak niż  dwa  razy.

4. W razie rozwiązania umowy na życzenie komitenta przed upływem terminu jej ważności   komis  pobiera opłatę w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.       

5. W razie nie sprzedania towaru  i nie odebrania go przez  komitenta w ciągu 7 dni od upłynięcia terminu ważności  umowy, komisant ma prawo sprzedaży tego towaru za cenę wynegocjowaną z przyszłym nabywcą. W razie braku nabywcy na dany towar  komisant ma prawo złomowania tego towaru. Nadto  komisant  ma  prawo żądać zapłaty za składowanie rzeczy w wysokości 1% jej wartości w dniu zawarcia umowy za każdy dzień zwłoki.           

6. Komitent ponosi pełną odpowiedzialność za wady ukryte towaru.

7. Koszty niniejszej umowy ponosi komitent.

8. Komitent wyraża  zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie  danych komisanta i ich przetwarzanie zgodne z przepisami ustawy z dn.29.081997r o ochronie danych osobowych w celach  związanych z zawartą umową.

9. Umowa niniejsza została podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

    uwagi;   wyrażam zgodę na upust 5%  przed przeceną.

 

Podpis  Komisanta  …………………                    Podpis  Komitenta  …………………………

Comments