Galeria zdjęć‎ > ‎

REGULAMIN

R  E  G  U  L  A  M  I  N

 

Sprzedaży  Komisowej  obowiązujący  w

MEGA-KOMIS  Otmuchów  ul.  Grodkowska  4

 

§ 1 .

 

Towar  do  komisu  przyjmuje  się  po  podpisaniu  umowy  komisowej  w  której  strony  określają  cenę , a  także  inne  indywidualne  warunki  umowy.

§ 2 .

Komitent  zobowiązany  jest  do  przekazania  komisantowi  rzeczy  wolnych  od  wad  prawnych . Przy  spisaniu  umowy  wymagany  jest  od  osób  fizycznych  dowód  tożsamości .

Od  podmiotów  gospodarczych  zaświadczenie  o  działalności  gospodarczej  i  decyzja  nadania  numeru  NIP .

§ 3 .

Komitent  odpowiada  za  stan  techniczny , sprawność  i  bezpieczeństwo  rzeczy  przekazanej  do  sprzedaży  komisowej .

§ 4 .

Na  rzeczach – a  w  szczególności  urządzeniach  o  znacznej  wartości  komitent  może  udzielić  gwarancji  na  rzecz  nabywcy  a  ponadto  ponosi  wobec  kupującego  odpowiedzialność  z  tytułu  rękojmi  wg  art.  556 – 576  Kodeksu  Cywilnego .

Komisant  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wady  ukryte  i  wady  prawne  sprzedanego  towaru .

§ 5 .

Towar  przyjmuje  się  do  na  okres  30  dni  ( o  ile  umowa  nie  stanowi  inaczej )  a  po  upływie  tego  terminu  Komisant  ma  prawo  do  obniżenia  od  wartości  początkowej  umowy  komisowej ; 

(należność  dla  komitenta)

Po  30  dniach  10%

Po  60  dniach  10%

Termin  30 – to  dniowy  liczony  jest  w  dniach  i  nie  może  być  uznawany  za  miesiąc  kalendarzowy .

§ 6 .

Komitent  po  upływie  90  dni  zobowiązany  jest  do  wycofania  towaru  z  komisu  ( brak  zainteresowania  mimo  obniżek 

cen , nie  rynkowa  cena , itp.) .

§ 7 .

W  razie  nie  wywiązania  się  z  & 6 . po  upływie  97  dni  umowa  komisowa  traci  ważność  a  towar  pozostaje  do  dowolnej  dyspozycji  komisu  ( złomowanie , wysypisko , itp. ) .

§ 8 .

Dotyczy  dostawców  indywidualnych ;

Dopuszcza  się  telefoniczne  negocjacje  pomiędzy  komisantem  a  komitentem .

Obniżki  towarów  znacznej  wartości  powyżej  2 000 zł  może  być  dokonana ;

a )  osobiście

b )  fax.  ( podpis  jak  na  umowie  oraz  numer  dokumentu  tożsamości )

c )  pocztą  ( podpis  jak  na  umowie  oraz  numer  dokumentu  tożsamości )

§ 9 .

Prowizja  komisowa  ustalana  jest  w  umowie  z  tym , że  nie  może  być  niższa  niż 5%  ceny.

§ 10 .

Komitent  za  sprzedany  towar  otrzymuje  należność  w  kasie  firmy  w  godzinach  otwarcia  lub  przelewem  jeżeli    podane  prawidłowe  dane .

.

§ 11 .

Komitent  ma  prawo  do  wycofania  towaru  z  komisu  ( protokół  wycofania )  w  dowolnym  dla  siebie  terminie  bez  podania  przyczyny  w  godzinach  otwarcia  komisu  ponosząc  opłatę  w  wysokości  5 % początkowej wartości  komisowej.

§ 12 .

Komitent  pozostawiający  towar  w  komisie  może  korzystać  z  reklam  i  podawać  dane  tylko  komisu .

Niedopuszczalna  jest  sprzedaż  bezpośrednia  przez  komitenta  na  terenie  komisu  towaru  objętego  umową  komisową .

W  razie  zaistniałych  w/w  okoliczności  komisant  wydaje  fakturę  za  ekspozycje  do  5%  wartości  towaru  oraz  wycofuje  towar  z  komisu .

§ 13 .

Komitent  ma  prawo  pisemnie  upoważnić  osoby  trzecie  do  dysponowania  towarem  objętym  umową  komisową  jak  też  dysponowania  pieniędzmi  za  sprzedany  towar . Dyspozycje  i  wzór  upoważnienia  należy  uzgodnić  z  biurem  i  kasą  komisu .

 

 

KOMISANT                                                                                                                                      KOMITENT

Comments