1.ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

 

        จากการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และโปรแกรม  The Geometer 's Sketchpad
ทำให้ผู้จัดทำเกิดความรู้และแนวคิดใหม่ จึงได้นำมาบูรณการเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวเชียงใหม่
โดยได้ประดิษฐ์ก้อม(ที่นั่ง)ของชาวล้านนามีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิตแบบต่างๆ แล้ววาดลายลงบนก้อม(ที่นั่ง) ซึ่งสร้างมาจาก โปรแกรมThe Geometer 's Sketchpad โดยใช้การเทสเซลเลชัน(Tessellation)ทำให้เกิดลวดลายที่สวยงามมากยิ่งขึ้น
                 
โครงงานคณิตศาสตร์  เรื่อง  Tessellation ลายก้อมสวยด้วย GSP  จึงเป็นการประดิษฐ์ลวดลายสวยงามของก้อม(ที่นั่ง)หลากหลายรูปแบบซึ่งเกิดจากการนำความรู้เรื่องรูปเรขาคณิต  การวัด และมุม มาประยุกต์ใช้สร้างและออกแบบโดยการเทสเซลเลชัน(Tessellation) ในโปรแกรม The Geometer 's Sketchpad
 
 
 
 
 
                                          
Comments